SKVs ställningstaganden

2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare

Områden: Inkomstskatt (Tjänst, Näringsverksamhet)

Datum: 2016-03-21

Dnr: 131 449029-15/111

1 Sammanfattning

Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare bör medges med ett belopp motsvarande ett maximibelopp under förutsättning att fartyget befinner sig inom Sveriges land- och sjöterritorium eller inom Sveriges ekonomiska zon.

Avdrag medges med ett normalbelopp för ett land inom vilkets land- eller sjöterritorium fartyget befinner sig om fartyget under den längsta delen av dagen (06.00–24.00) befinner sig utanför Sveriges land- och sjöterritorium eller inom Sveriges ekonomiska zon.

Avdrag medges med normalbelopp för övriga länder om fartyget under den längsta delen av dagen (06.00–24.00) befinner sig på internationellt vatten.

Reglerna tillämpas därmed oberoende av om fartyget hela tiden varit till sjöss eller under resan lagt till vid hamn i det aktuella landet.

En grundläggande förutsättning för att avdrag ska kunna medges är att fiskeresan varit förenad med övernattning.

För tid som fiskeresan varat mer än tre månader bör avdrag medges med den faktiska utgiftsökningen.

Avdrag kan redan från början medges med den faktiska ökningen om yrkesfiskaren kan visa att ökningen har varit större än maximi- eller normalbelopp.

Denna bedömning innebär att Riksskatteverkets (RSV) allmänna råd (RSV 2002:11) om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare inte längre ska tillämpas.

2 Frågeställning

Kammarrätten i Göteborg (KRNG) har i ett antal domar medgett yrkesfiskare avdrag med belopp motsvarande utländska normalbelopp när fartyget befunnit sig till havs utanför Sverige. Skatteverket har i dessa fall medgett avdrag med maximibeloppet 210 kronor för tjänsteresa i Sverige. Eftersom normalbeloppen för våra grannländer är betydligt högre innebär domarna att fiskaren medgetts avdrag med betydligt högre belopp än om avdraget skulle ha medgetts med maximibeloppet. I Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare (RSV 2002:11) anges följande:

”För tid som yrkesfiskaren tillbringar ombord på ett fiskefartyg till sjöss medges avdrag med ett maximibelopp. Om fartyget ligger i hamn i annat land än Sverige under den längsta delen av dagen (06.00–24.00) bestäms avdraget efter det normalbelopp som gäller för det landet.”

Kammarrätten har alltså gjort en annan bedömning än vad som framgår av innehållet i Riksskatteverkets allmänna råd. Skatteverket har överklagat en av domarna (KRNG 2012-11-21, mål nr 2709-11) till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD har i ett beslut den 22 maj 2013 (mål nr 497-13) inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.

Fråga har uppkommit om HFDs beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att RSVs allmänna råd om avdrag för ökade levnadkostnader för yrkesfiskare fortsättningsvis ska tillämpas.

3 Gällande rätt m.m.

Näringsidkare som har ökade levnadskostnader i samband med resor i tjänsten har rätt till avdrag enligt de regler som gäller i tillämpliga delar i inkomstslaget tjänst. En förutsättning för avdrag är att resan varit förenad med övernattning. (16 kap. 28 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL)

En yrkesfiskare som i sin näringsverksamhet gör fiskeresor som är förenade med övernattning utanför hemorten ska dra av sina ökade levnadskostnader på grund av vistelsen utanför hemorten. (16 kap. 28 b § IL)

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige medges med ett maximibelopp och med ett normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. (12 kap. 10 § IL)

Med Sverige avses Sveriges land- och sjöterritorium och varje annat område utanför Sveriges territorialvatten inom vilket Sverige, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler och avtal med utländska stater, har rätt att utforska kontinentalsockeln och utvinna dess naturtillgångar. ( 2 kap. 30 § IL)

Om utgiften för logi inte kan visas ska avdrag medges med ett halvt maximibelopp per natt vid tjänsteresa i Sverige och med ett halvt normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. (12 kap. 13 § IL)

4 Bedömning

Yrkesfiskare som gör fiskeresor som är förenade med övernattningar utanför hemorten ska medges avdrag med ett normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. Av innehållet i lagtexten framgår inte annat än att avdrag ska medges med normalbelopp om tjänsteresan företagits utanför Sveriges gränser. Något krav på att tjänsteresan utomlands även ska ha medfört vistelse i land ställs inte upp i lagtexten. Avdrag för ökade levnadskostnader bör därför medges med normalbelopp för en yrkesfiskare som gör fiskeresor utanför Sveriges gränser även om fartyget endast befunnit sig till sjöss utan att anlöpa en utländsk hamn.

Med Sverige avses Sveriges land- och sjöterritorium. I lagrummet hänvisas också till folkrättsliga regler och avtal med andra stater när det gäller bestämmandet av vad som avses med landets gränser (den s.k. ekonomiska zonen). Det är därför enligt Skatteverkets uppfattning också denna definition som ska gälla för att avgöra om fiskeresan företagits utanför Sveriges gränser. När det gäller resor som företagits utomlands ska bedömningen om i vilket land resan företagits göras enligt samma folkrättsliga regler som gäller vid bestämmandet av svenskt område. Om fartyget under den längsta delen av dagen befunnit sig inom ett annat lands gränser ska normalbeloppet för detta land tillämpas. Skulle fartyget under den längsta delen av dagen ha befunnit sig på internationellt vatten bör avdraget beräknas enligt normalbeloppet för övriga länder.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...