SKVs ställningstaganden

2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-07-01

Dnr: 131 309082-16/111

1 Sammanfattning

Schablonintäkt

Skatteverket anser att om en fysisk person, som äger andelar i en svensk värdepappersfond eller specialfond, är obegränsat skattskyldig vid ingången av ett beskattningsår och sedan blir begränsat skattskyldig ska personen beskattas för schablonintäkten för hela året. Om en fysisk person är begränsat skattskyldig vid ingången av ett beskattningsår ska han eller hon inte beskattas för schablonintäkt på andelar i fonderna detta år. Någon proportionering av schablonintäkten ska varken göras vid in- eller utflyttning.

Schablonintäkt på andelar i värdepappersfonder och specialfonder omfattas av skatteavtal. I skatteavtal som följer OECDs modellavtal fördelas beskattningsrätten enligt artikeln som behandlar annan inkomst. Detta medför att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige med hemvist i ett annat land inte kan beskattas här för schablonintäkten. Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Utdelning

När en person är obegränsat skattskyldig beskattas utdelningen enligt reglerna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Om personen får utdelning från en svensk värdepappersfond eller specialfond under den tid denne är begränsat skattskyldig ska han eller hon betala kupongskatt.

Sveriges beskattningsrätt kan begränsas av skatteavtal. I de fall Skatteverket anser att en svensk värdepappersfond eller specialfond har hemvist i Sverige enligt aktuellt skatteavtal så omfattas utdelningen av utdelningsartikeln i skatteavtalet och får beskattas i Sverige men bara med den procentsats som framgår av avtalet.

I de fall Skatteverket anser att en svensk värdepappersfond eller specialfond inte har hemvist i Sverige omfattas utdelningen av artikeln för annan inkomst och beskattas endast i mottagarens hemviststat om skatteavtalet följer OECDs modellavtal. Beskattning enligt intern rätt förhindras av ett sådant skatteavtal. Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Om Sverige saknar skatteavtal med utdelningsmottagarens hemland eller om en obegränsat skattskyldig person har hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal förhindras inte den svenska beskattningen av utdelning från svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Avräkning

Den fysiska person som ska redovisa schablonintäkt eller utdelning från en värdepappersfond eller en specialfond kan inte få avräkning för den eventuella skatt som fonden har betalat på inkomster från utlandet.

Ändrat ställningstagande

Ställningstagandet innebär en ändring av Skatteverkets syn avseende utdelning från värdepappersfonder och specialfonder. Detta ställningstagande ersätter därför Skatteverkets ställningstagande från 2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal (131 387246-14/111).

2 Frågeställning

En fysisk person, som är begränsat skattskyldig i Sverige, äger andelar i en svensk värdepappersfond eller specialfond. Personen flyttar till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig. Ska personen ta upp en schablonintäkt för sina andelar i fonden för inflyttningsåret? Vad gäller vid det omvända förhållandet, dvs. när en obegränsat skattskyldig person flyttar från Sverige och blir begränsat skattskyldig?

Kan den utdelning personen får från fonden beskattas i Sverige?

Begränsas Sveriges beskattningsrätt av skatteavtal?

Kan den fysiska personen få avräkning för utländsk skatt om utländsk skatt har betalats på de inkomster som fonden har mottagit?

3 Gällande rätt m.m.

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är sedan 1 januari 2012 inte längre skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Det är i stället den som äger andelar i fonden som ska schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna. På samma sätt som tidigare ska andelsägaren beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när fondandelar avyttras.

Schablonintäkt

Den som vid ingången av ett beskattningsår har ägt andelar i en värdepappersfond eller specialfond ska ta upp en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av kapitalunderlaget (42 kap. 43 § IL). Kapitalunderlaget motsvarar värdet vid ingången av beskattningsåret på de andelar som den skattskyldige då äger (42 kap. 44 § IL).

Av systematiken i IL och förarbetena framgår att reglerna i 42 kap. 43–44 §§ IL omfattar obegränsat skattskyldiga fysiska personer (prop. 2011/12:1 avsnitt 6.14.3.3, sidan 404 ff).

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig enligt inkomstskattelagen för de inkomster som finns uppräknade i 3 kap. 18–19 a §§ IL. I dessa uppräkningar finns inte schablonintäkten för andelar i värdepappersfonder och specialfonder med. En begränsat skattskyldig beskattas därför inte för schablonintäkt på sådana fonder.

I OECDs modellavtal finns artiklar om utdelning (artikel 10), ränta (artikel 11) och realisationsvinst (artikel 13). Inkomst som inte behandlas i artiklarna 6–20 i modellavtalet beskattas i stället enligt artikel 21, annan inkomst, och då endast i hemviststaten. Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att schablonintäkten vid innehav av ett investeringssparkonto respektive vid innehav av andelar i en investeringsfond är beräknad utifrån en förväntad avkastning på tillgångarna på kontot. Att inkomsten är beräknad på ett schablonmässigt sätt hindrar inte att det är en inkomst i skatteavtalets mening. Inkomsten omfattas av artikeln om annan inkomst (artikel 22) i det nordiska skatteavtalet (HFD 2013 ref.34).

Utdelning

Schablonintäkten ersätter inte beskattning av utdelning från fonden (prop. 2011/12:1 avsnitt 6.14). En obegränsat skattskyldig person beskattas för utdelning enligt vanliga regler i 42 kap. IL. En begränsat skattskyldig person beskattas enligt kupongskattelagen (1 § andra stycket och 4 § första stycket kupongskattelag (1970:624), KupL).

Avräkning av utländsk skatt

Avräkningslagens bestämmelser utgår från att den som begär avräkning ska vara samma person som är skattskyldig för den utländska inkomsten (2 kap. 1 § lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL). Samma princip gäller enligt skatteavtalen. Intäkt på tillgång i en värdepappersfond eller specialfond har mottagits av fonden och det är också fonden som är skattskyldig för eventuell utländsk skatt på intäkten. Någon möjlighet för andelsägare i en investeringsfond att begära avräkning för utländsk skatt på tillgångar i fonden föreligger därför inte (prop. 2011/12:1 avsnitt 6.14.9.2, sidorna 418-419).

4 Bedömning

Schablonintäkt

Den som äger andelar i en svensk värdepappersfond eller specialfond och som är obegränsat skattskyldig ska beskattas för schablonintäkt. Skatteverket anser att det innebär att om en person är obegränsat skattskyldig vid ingången av ett beskattningsår (beskattnings-tidpunkten) och sedan blir begränsat skattskyldig ska personen beskattas för schablonintäkten för hela beskattningsåret. Den som är begränsat skattskyldig vid ingången av ett beskattningsår ska inte beskattas för schablonintäkt på andelar i fonderna detta beskattningsår eftersom personen är begränsat skattskyldig när beskattningstidpunkten infaller. Någon proportionering av schablonintäkten ska således varken göras vid in- eller utflyttning.

Schablonintäkt på andelar i värdepappersfonder och specialfonder omfattas av skatteavtal. Beskattningsrätten fördelas mellan länderna enligt artikel 21 i OECDs modellavtal, som behandlar annan inkomst. Detta medför att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige med hemvist i ett annat land inte kan beskattas här för schablonintäkten i de fall det aktuella skatteavtalet följer OECDs modellavtal. Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Utdelning

När en person är obegränsat skattskyldig beskattas utdelningen enligt 42 kap. IL. Om personen får utdelning från en svensk värdepappersfond eller specialfond under den tid denne är begränsat skattskyldig ska han eller hon betala kupongskatt (1 § andra stycket och 4 § första stycket KupL).

Sveriges beskattningsrätt kan begränsas av skatteavtal. Om en svensk värdepappersfond eller specialfond anses ha hemvist i Sverige enligt aktuellt skatteavtal är det också ett bolag med hemvist i Sverige vid tillämpningen av utdelningsartikeln (artikel 10) om skatteavtalet motsvarar OECDs modellavtal. Utdelning från en sådan svensk fond till en mottagare med hemvist i den andra avtalsslutande staten omfattas då av utdelningsartikeln i skatteavtalet och får beskattas i Sverige men bara med den procentsats som framgår av avtalet.

I de fall en svensk värdepappersfond eller specialfond inte har hemvist i Sverige är det inte ett bolag med hemvist i Sverige och då omfattas utdelning från en sådan fond inte av artikel 10 i skatteavtal som motsvarar OECDs modellavtal. Sådan utdelning omfattas i stället av artikeln för annan inkomst och beskattas endast i mottagarens hemviststat (artikel 21 i modellavtalet). Sverige har dock enligt vissa skatteavtal möjlighet att beskatta dessa inkomster i egenskap av källstat.

Om Sverige saknar skatteavtal med utdelningsmottagarens hemland eller om en obegränsat skattskyldig person har hemvist i Sverige vid tillämpning av ett skatteavtal förhindras inte den svenska beskattningen av utdelning från svenska värdepappersfonder och specialfonder. Se vidare Skatteverket 2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land (131 296908-16/111) samt Skatteverket 2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal (131 296906-16/111).

Avräkning av utländsk skatt

Den fysiska person som ska redovisa schablonintäkt eller utdelning från en värdepappersfond eller en specialfond kan inte få avräkning för den eventuella skatt som fonden har betalat på inkomster från utlandet eftersom det inte är den fysiska personen som är skattskyldig utomlands för inkomsterna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...