SKVs ställningstaganden

2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten

Datum: 2017-05-30

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 237570-17/111

1 Sammanfattning

En begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats ska avvisas. Detta eftersom en ändrad debiterad preliminär skatt inte kan få någon effekt efter att den slutliga skatten beslutats. Inte heller har det någon betydelse för beskattningen eller kan det påverka något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna.

2 Frågeställning

Hur ska Skatteverket hantera en begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in efter det att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats?

3 Gällande rätt m.m.

Syftet med en debiterad preliminär skatt är att den skatt som bedöms behövas för att täcka beskattningsårets slutliga skatt ska betalas in under beskattningsåret. Storleken på den debiterade preliminära skatten bestäms inför beskattningsåret antingen utifrån storleken på slutskatten enligt det senaste beslutet om slutlig skatt eller utifrån tillgängliga uppgifter. (55 kap. 2 – 4 §§ skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL).

Skatteverket ska ompröva sina beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna (66 kap. 2 § SFL).

En begäran om omprövning av ett beslut om debiterad preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsårets utgång. Om Skatteverket beslutat om den preliminära skatten sent, efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsårets utgång, får en begäran komma in inom två månader från att beslutet meddelades (66 kap. 13 § SFL). En av utgångspunkterna med att ha en tidsgräns för när man kan begära omprövning av beslut om preliminär skatt är att en eventuell ändring ska kunna få effekt innan slutskatteberäkningen (prop. 2010/11:165 s. 1091).

Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om den slutliga skatten på grundval av de uppgifter som lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter och vad som i övrigt kommit fram vid utredning och kontroll (56 kap. 2 § SFL).

När beslut om den slutliga skatten har fattats ska Skatteverket beräkna om den som beslutet gäller ska betala ytterligare skatt eller tillgodoräknas skatt (56 kap. 9 § SFL). Vid slutskatteberäkningen tillgodoräknas bland annat debiterad F-skatt.

Skatteverket kan besluta om den slutliga skatten så fort det finns tillräckligt underlag för ett sådant beslut. Ett besked om den slutliga skatten och resultatet av slutskatteberäkningen ska skickas till fysiska personer och dödsbon senast den 15 december efter beskattningsårets utgång och för övriga juridiska personer senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång (56 kap. 10 § SFL).

Om en slutskatteberäkning visar att ytterligare skatt ska betalas så beräknas låg kostnadsränta på det beloppet från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag betalning senast ska finnas på skattekontot. Från och med den 13 i andra månaden till och med den 3 i femte månaden efter beskattningsåret undantas 30 000 kr (fribeloppet) i underlaget för ränteberäkningen (65 kap. 4 § andra stycket SFL och 65 kap. 6 § första stycket SFL).

När Skatteverket omprövar och höjer en slutlig skatt beräknas låg ränta från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Detsamma gäller debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden eller senare efter beskattningsårets utgång (65 kap. 9 § första stycket SFL). Har det s.k. fribeloppet inte redan utnyttjats helt eller delvis i tidigare beslut så får det utnyttjas vid ränteberäkningen i anledning av höjningsbeslutet.

4 Bedömning

Möjligheten att begära omprövning är inte enligt lag begränsad av att Skatteverket fattat beslut om den slutliga skatten för samma beskattningsår. Enligt bestämmelsen kan Skatteverket pröva en begäran omprövning av debiterad preliminär skatt som kommit in till Skatteverket inom sex månader efter beskattningsårets utgång, i vissa fall åtta månader.

Vid slutskatteberäkningen enligt 56 kap. 9 § SFL tillgodoräknas bland annat debiterad preliminär skatt. I och med beslutet om slutlig skatt och den därpå omedelbart följande slutskatteberäkningen har den preliminära debiteringen spelat ut sin roll och det saknas anledning att korrigera den preliminära debiteringen i och med att slutskattens storlek nu är känd och beslutad.

Ränta vid omprövning beräknas retroaktivt enligt 65 kap. 9 § SFL, vilket innebär att det inte finns några räntefördelar med att begära omprövning av den debiterade preliminära skatten.

En omprövning av den debiterade preliminära skatten efter att beslut om slutlig skatt har fattats kan inte få någon effekt på slutskatteberäkningen. Inte heller kan det ha någon betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna.

Sammantaget anser Skatteverket därför att en begäran om omprövning av den preliminära debiteringen som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt har fattats ska avvisas.

Om den skattskyldige anser att beslutet om slutlig skatt är felaktigt och behöver ändras, kan omprövning av det beslutet begäras. Omprövning av den slutliga skatten påverkar inte den debiterade preliminära skattens storlek.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...