SKVs ställningstaganden

2017-05-31 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten

Datum: 2017-05-31

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 131 236866-17/111

1 Sammanfattning

För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor. Om byggnaden avlägsnas utgör fastigheten obebyggd tomtmark som påförs statlig fastighetsskatt där möjlighet till skattebefrielse saknas.

2 Frågeställning

En fastighet är bebyggd med ett småhus som färdigställdes under 2012 och taxerades första gången vid fastighetstaxeringen 2013 och åsattes då värdeåret 2012. Byggnadens taxeringsvärde översteg 50 000 kr och fastigheten får därmed befrielse från kommunal fastighetsavgift för beskattningsåret 2013 och de kommande 14 åren.

Vid fastighetstaxeringen 2016 åsattes byggnaden ett värde som understeg 50 000 kronor. Värderingsenheten byggnad avregistrerades därmed och endast tomtmarken taxerades. Taxeringsenheten åsattes typkod 213, småhusenhet byggnadsvärde under 50 000 kronor.

Får en fastighet behålla sin avgiftsbefrielse, trots att den nyuppförda bostadsbyggnaden vid en senare fastighetstaxering inte åsätts något byggnadsvärde? Vad gäller om byggnaden brinner ner eller på annat sätt avlägsnas från fastigheten?

3 Gällande rätt m.m.

En fastighet omfattas antingen av kommunal fastighetsavgift eller av statlig fastighetsskatt. Kommunal fastighetsavgift ska betalas för uppförda bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark som utgör småhusenhet (1, 3 och 3 a §§ Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift (FAvL)). Fastighetsskatt ska betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet som består av småhus under uppförande med tillhörande tomtmark samt obebyggd tomtmark (3 § Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (FSL)).

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fjorton följande kalenderåren (6 § FAvL).

Ett bostadshus med byggnadsvärde under 50 000 kronor åsätts inte något taxeringsvärde och ges därför inte heller något värdeår, även om det är nyuppfört (6 kap. 2 §, 7 kap. 16 § Fastighetstaxeringslag (1979:1152)). Tomtmarken till sådan byggnad påförs därför kommunal fastighetsavgift utan avgiftsbefrielse (1, 6 § FAvL).

Det saknas möjlighet till befrielse från fastighetsskatt i lag om statlig fastighetsskatt.

4 Bedömning

För att befrielse från fastighetsavgift ska kunna medges krävs att det vid bedömningstidpunkten finns en bostadsbyggnad på fastigheten med ett visst värdeår. Enligt Skatteverket framgår det av 6 § FAvL att den bedömningstidpunkten infaller året efter värdeåret. Om det kan konstateras att befrielse från fastighetsavgift kan medges för det året, så anger lagtexten att då ska inte heller någon fastighetsavgift tas ut för de kommande fjorton åren för den här byggnaden och dess tomtmark. Det framgår inte av lagtexten att det ska ske någon förnyad prövning av avgiftsbefrielsen för byggnaden och tomtmarken. Skatteverket anser således att om en byggnad på korrekt grund har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår avgiftsbefrielsen för tomtmarken även om byggnadsvärdet vid en senare fastighetstaxering understiger 50 000 kr, vilket medför att värderingsenheten byggnad avregistreras.

Om byggnaden brinner ned eller av annan anledning avlägsnas från fastigheten utgör fastigheten obebyggd tomtmark och kommer därför att påföras statlig fastighetsskatt (6 § FAvL har endast utlovat befrielse från fastighetsavgift). Det saknas möjlighet till befrielse av fastighetskatten (3 § FSL) och befrielsen från kommunal fastighetsavgift kan inte heller överföras till statlig fastighetsskatt. Om ett nytt småhus byggs aktualiseras åter befrielse från fastighetsavgift (6 § FAvL).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...