Datum: 2017-06-08

Områden: Socialavgifter

Dnr: 131 235519-17/111

1 Sammanfattning

Företag som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet och är skyldiga att redovisa personal i personalliggaren den 1 juli 2018, ska från och med detta datum redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Redovisning på individnivå ska göras för samtliga anställda, dvs. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

Företag som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och bedriver byggverksamhet som omfattas av SNI-kod (Standard för Svensk Näringsgrensindelning) i avdelning F 41 ”Byggverksamhet” och som är skyldiga att föra elektronisk personalliggare den 1 juli 2018 ska från och med detta datum redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Redovisning på individnivå ska göras för samtliga anställda, dvs. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

Övergångsbestämmelsen omfattar endast företag inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggverksamhet med skyldighet att föra personalliggare och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda. Företag som först efter detta datum får fler än 15 anställda omfattas inte av övergångsbestämmelsen. För dessa företag gäller att de ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 januari 2019.

2 Frågeställning

I samband med införande av redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen har fråga uppkommit om vilka företag som omfattas av den tidigarelagda redovisningen och som redan den 1 juli 2018 ska börja redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Vidare har fråga uppkommit om redovisning på individnivå endast ska avse de anställda som antecknats i personalliggaren eller om skyldigheten att redovisa omfattar samtlig anställda dvs. även de som inte antecknas i personalliggaren.

3 Gällande rätt m.m.

Från den 1 januari 2019 ska en arbetsgivardeklaration även innehålla uppgift om betalnings-mottagare, bland annat den ersättning som betalats ut till betalningsmottagaren och hur stort skatteavdrag som gjorts för betalningsmottagarens räkning, 26 kap. 19 a § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagändringen framgår att reglerna om redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen ska tillämpas redan från den 1 juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare enligt 39 kap. 11 och 11 a §§ SFL och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda. För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas bestämmelserna om redovisning på individnivå från och med den 1 januari 2019.

Den som bedriver restaurang-, frisör eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare, se 39 kap. 11 § SFL.

Om näringsverksamheten huvudsakligen (75 procent eller mer) avser annan verksamhet än restaurang-, frisör eller tvätteriverksamhet ska verksamheten inte anses som en sådan verksamhet, se 39 kap. 2 § 2 st. SFL.

Den som bedriver byggverksamhet på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning för elektronisk personalliggare ska föra personalliggare och löpande dokumentera de personer som är verksamma i näringsverksamheten, se 39 kap. 11 a § SFL.

Av prop. 2014/15:6, Minskat svartarbete i byggbranschen, s. 91 framgår att

”Om det är tveksamt om en verksamhet omfattas av begreppet byggverksamhet kan vägledning sökas i SNI-koder (Standard för Svensk Näringsgrensindelning). Det bör dock framhållas att SNI-koderna inte ska utgöra ett definitivt urvalskriterium, utan mer tjäna som ett hjälpmedel vid bedömningen av till vilken kategori en verksamhet är att hänföra.”

Med byggverksamhet avses om-­, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet. I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening, se Skatteverkets ställningstagande den 1 juli 2015, dnr 131 368145-15/111.

4 Bedömning

Av övergångsbestämmelserna till de nya reglerna om redovisning på individnivå i arbets-givardeklarationen framgår att för uppgiftsskyldiga som vid ikraftträdandet den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda och är skyldiga att föra personalliggare ska de föreslagna bestämmelserna tillämpas från den 1 juli 2018.

För företagare som bedriver verksamhet som består av restaurang- frisör- eller tvätteriverksamhet och som därmed är skyldig att föra personalliggare och som sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 innebär bestämmelsen att dessa företag ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. Skyldigheten att redovisa på individnivå omfattar samtliga anställda i näringsverksamheten oavsett om de anställda ska antecknas i personalliggaren eller inte.

För företagare som bedriver byggverksamhet och därmed är skyldig att föra elektronisk personalliggare och sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 ska bestämmelsen tillämpas från och med den 1 juli 2018. Övergångsbestämmelsen gällande byggverksamhet innebär att alla företag med fler än 15 anställda som är skyldiga att föra elektronisk personal-liggare ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 juli 2018. Redovisning på individnivå är en stor reform som kräver omfattande omställningar för företag. För att underlätta för företag som inte har byggverksamhet som huvudsaklig verksamhet är det Skatteverkets uppfattning att endast de företag som har SNI kod F 41 ”Byggnadsverksamhet” ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. För sådana företag gäller att skyldigheten att redovisa på individnivå omfattar samtliga anställda i näringsverksamheten oavsett om de anställda ska antecknas i personalliggaren eller inte.

Övergångsbestämmelsen omfattar endast företag inom restaurang-, frisör, tvätteri- och byggverksamhet med skyldighet att föra personalliggare och som den 1 juli 2018 har fler än 15 anställda. Företag som först efter detta datum får fler än 15 anställda omfattas inte av övergångsbestämmelsen. För dessa företag gäller att de ska redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 januari 2019.