SKVs ställningstaganden

2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus

Datum: 2017-09-08

Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 202 326534-17/111

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande redovisar Skatteverkets syn på hur utomhuspooler och friliggande poolhus ska hanteras i fastighetstaxeringen.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering av småhusenheter och småhus på lantbruksenheter.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med rubriken Värdering av pooler och poolhus.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur utomhuspool och friliggande poolhus ska indelas och taxeras.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår att byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer ska indelas som småhus. Till sådan byggnad ska höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.

I 6 kap. 2 § FTL anges att ett komplementhus på småhusenhet i regel ska ingå i samma värderingsenhet som det mest värdefulla småhuset på taxeringsenheten.

Av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande med målnummer 4080-15, meddelat den 14 november 2016, framgår att ett komplementhus är en byggnad som inte är avsedd att användas för boende utan som kompletterar bostaden funktionellt, även om utrymmen med motsvarande funktion kan vara inrymda i bostadshuset.

4 Bedömning

Utomhuspool

De tekniska lösningar som nu finns medger att det går att sänka ner, bygga in eller ha en fristående pool på mark. En utomhuspool som är nedsänkt under marknivå eller fristående på mark och endast består av en enklare stomme bedöms som markanläggning och anses därmed ingå i tomtmarkens värde.

En helgjuten utomhuspool som kläs med kakel, mosaik eller målas har en stomme som är mycket tung. Skatteverkets bedömning är att en helgjuten pool är att betrakta som byggnad, komplementhus. Justering av mark- eller byggnadsvärde blir alltså beroende på poolens tekniska konstruktion.

Av Skatteverkets senaste allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter framgår att för swimmingpool utomhus så bör justering göras med högst 50 procent det av tekniska nuvärdet. Det tekniska nuvärdet bör normalt motsvara anläggningskostnaden vid anläggningsåret.

Poolhus

En fristående byggnad inrättad som poolhus betraktas och indelas som egen byggnad, komplementhus. Värdet av ett sådant poolhus kan uppskattas till 50 procent av det tekniska nuvärdet. Det tekniska nuvärdet bör normalt motsvara anläggningskostnaden vid anläggningsåret. Taxeringsvärdet för småhuset justeras upp för värdefullt komplementhus, poolhus.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...