SKVs ställningstaganden

2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus

Datum: 2017-09-11

Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 202 326530-17/111

1 Sammanfattning

I de fall byggnaderna på en fastighet består av tvåbostadshus i mellanlamellerna, medan gavelhusen är enbostadshus, ska byggnaderna indelas som småhus eller som hyreshus beroende på antalet tvåbostadshus i mellanlamellerna.

Enbostadshus sammanbyggda med ett tvåbostadshus indelas som småhus byggnadskategorin radhus. Då enbostadshus är sammanbyggda med två tvåbostadshus indelas enbostadshusen som småhus byggnadskategorin kedjehus och tvåbostadshusen indelas som hyreshus. Enbostadshus sammanbyggda med två tvåbostadshus på fyra fastigheter indelas som småhus, radhus.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering av småhusenheter och småhus med tomtmark på lantbruksenheter.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

2 Frågeställning

I de fall byggnaderna på en fastighet består av tvåbostadshus i mellanlamellerna, medan gavelhusen är enbostadshus, så uppkommer frågan om tvåbostadshusen ska indelas som småhus eller som hyreshus.

3 Gällande rätt m.m.

Med byggnadstypen småhus avses enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) (FTL) byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. I 1 § andra stycket Skatteverkets senaste föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering, anges bl.a. att om en byggnadskropp är uppdelad genom vertikalt genomgående väggar i två eller flera självständigt fungerande enheter ska varje del av byggnadskroppen indelas som en särskild byggnad. I föreskriften anges dock vidare att om en byggnadskropp genom vertikalt genomgående väggar är uppdelad i delar med två bostadslägenheter i varje del, ska denna indelas som en byggnad (hyreshus) om byggnadskroppen ligger på en fastighet.

För småhus bestäms värdefaktorn byggnadskategori enligt 8 kap. 3 § FTL med hänsyn till om småhuset utgör friliggande småhus, kedjehus eller radhus. Med friliggande småhus avses enligt 12 § Skatteverkets senaste föreskrifter om värderingen av småhusenheter, ett småhus som inte är sammanbyggt med annat småhus. Byggnadskategorin radhus definieras enligt samma föreskrift som varje småhus i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med kedjehus avses enligt föreskriften ett småhus som inte utgör friliggande hus eller radhus.

4 Bedömning

Bedömningen görs utifrån tre typsituationer.

4.1 Enbostadshus sammanbyggda med ett tvåbostadshus

En fastighet är bebyggd med en byggnadskropp uppdelad i tre självständigt fungerande enheter i rad vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Den mittersta enheten inrymmer två bostäder medan gavelenheterna inrymmer endast en bostad var.

De tre enheterna bör i detta fall indelas som tre byggnader. För indelning i hyreshus förutsätts minst två delar med två bostadslägenheter i varje sådan del av en byggnadskropp (1 § Skatteverkets senaste föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering). Eftersom endast en del av den aktuella byggnadskroppen rymmer bostäder åt två familjer, ska samtliga byggnader indelas som småhus, byggnadskategorin radhus (12 § Skatteverkets senaste föreskrifter om värderingen av småhusenheter).

SKVSTALLNINGST2017091101_Bild_1

4.2 Enbostadshus sammanbyggda med två tvåbostadshus

En fastighet är bebyggd med en byggnadskropp uppdelad i fyra självständigt fungerande enheter i rad, och består av två tvåbostadshus i mellanlamellerna och två enbostadshus på gavlarna. De fyra enheterna bör i detta fall indelas som tre byggnader. För indelning i hyreshus förutsätts minst två delar med två bostadslägenheter i varje sådan del av en byggnadskropp (1 § Skatteverkets senaste föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering). Eftersom denna förutsättning är uppfylld ska de två mittersta delarna av byggnadskroppen tillsammans indelas som ett hyreshus. De två gaveldelarna (enbostadshusen) indelas som småhus, byggnadskategorin kedjehus (12 § Skatteverkets senaste föreskrifter om värderingen av småhusenheter), eftersom definitionen av byggnadskategorin radhus ska tolkas som ”varje småhus i en rad om tre (små)hus”.

SKVSTALLNINGST2017091101_Bild_2

4.3 Enbostadshus sammanbyggda med två tvåbostadshus på fyra fastigheter

Om byggnadskroppen i exemplet under avsnitt 4.2 legat på fyra fastigheter, vars gränser överensstämmer med byggnadskroppens indelning genom vertikalt genomgående väggar, bör denna uppdelas som fyra stycken småhus med byggnadskategori radhus.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...