SKVs ställningstaganden

2017-11-21 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation

Datum: 2017-11-21

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 416536-17/111

1 Sammanfattning

Avdraget (skäligt avdrag och mindre värde) för förfriskningar och annan enklare förtäring får inte överstiga 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Beloppet 60 kr avser utgiften per person. Överstiger utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring detta belopp medges inte avdrag vid inkomstbeskattningen med något belopp.

Starköl, vin och sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka kan aldrig anses vara sådan förfriskning som är avdragsgill enligt regleringen i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

2 Frågeställning

Vilken är avdragsramen för förfriskningar och annan enklare förtäring, vad avses med skäligt belopp och vilket belopp utgör mindre värde vid representation?

Vidare uppkommer frågan om alkoholhaltiga drycker som exempelvis starköl, vin och sprit kan ingå i förfriskningar och enklare förtäring enligt 16 kap. 2 § IL.

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om representation, i 16 kap. 2 § IL, ändrades per den 1 januari 2017 (SFS 2016:1055). Avdragsrätten slopades helt vad avser måltid och för förtäring i övrigt medges avdrag endast för förfriskningar och annan enklare förtäring. Frågan om vad som utgör förfriskningar och enklare förtäring vid representation aktualiseras därmed av lagtextens lydelse.

Utgifter för förtäring ska dock bara dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses vara en måltid och som är av mindre värde.

Vid bedömningen av avdragsbeloppets storlek ska det lägsta kvantifierbara beloppet av ett ”skäligt belopp” och ett ”mindre värde” tillämpas. Dessutom ska förtäringen vara ”enklare” (prop. 2016/17:1 s. 457).

Representationsutgifter ska ha ett sådant omedelbart samband med verksamheten som avses i 16 kap. 2 § IL. Det kan vara fallet då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte heller överstiga vad som kan anses skäligt. Vid den bedömningen samt vid bedömningen av om avdraget har omedelbart samband med verksamheten bör ledning kunna hämtas i hittillsvarande praxis (prop. 2016/17:1 s. 442).

Med måltid och liknande förtäring avses allt som är ät- eller drickbart. Liknande förtäring kan t.ex. avse förtäring av enklare slag i samband med demonstration eller visning av ett företags produkter (prop. 2016/17:1 s. 390 och 442).

Utgifter för förtäring ska bara dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde (16 kap. 2 § IL).

Avdragsutrymmet begränsas till sådan förtäring som kan utgöra s.k. personalvårdsförmåner enligt 11 kap. 12 § jämförd med 11 § IL. Som exempel på ”förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde” kan nämnas läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. För avdrag för sådan förtäring gäller också vad som föreskrivs i 16 kap. 2 § första meningen IL om omedelbart samband med näringsverksamheten och i andra meningen om att avdraget inte får överstiga vad som kan anses skäligt (prop. 2016/17:1 s. 457).

4 Bedömning

I det följande redogörs för Skatteverkets bedömning av enklare förtäring vid representation.

4.1 Enklare förtäring

Att förtäring ska vara enklare rör förtäringens karaktär och är inte i sig en beloppsbestämning. Exempel på enklare förtäring är kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.

Skatteverket har tidigare, SKV A 2004:5 avsnitt 4.2, angivit att avdrag kunde medges för enklare förtäring i samband med styrelsesammanträde, bolagsstämma eller föreningsstämma. Det kan noteras att förtäringen då kunde ersätta en måltid. Tidigare kunde man bjuda på en landgång, smörgåstårta eller liknande. Den nu gällande regleringen anger att förtäring inte får anses ersätta en måltid.

4.2 Mindre värde och skäligt belopp

För att det ska vara praktiskt möjligt att tillämpa den nya lydelsen av 16 kap. 2 § IL vad avser förfriskningar och annan enklare förtäring anser Skatteverket att mindre värde måste bestämmas till ett belopp. Skäligt belopp har tidigare behandlats i SKV A 2004:5 när representation avsåg andra måltidsutgifter än lunch, middag och supé. Som skäligt belopp angavs då högst 60 kr exklusive mervärdesskatt per person.

Skatteverket anser att högst 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML, i detta sammanhang, motsvarar ett mindre värde. Det lägsta beloppsbestämda värdet av skäligt belopp och mindre värde kan därmed aldrig överstiga 60 kr exklusive mervärdesskatt per person. Utgifter upp till detta belopp anses normalt som skäliga.

4.3 Utgift över 60 kr

Om utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring överstiger 60 kr exklusive mervärdesskatt innebär det i sig att utgiften överstiger den lägsta av de beloppsmässiga begränsningarna i den andra och tredje meningen i 16 kap. 2 § IL. Det innebär att då utgiften överstiger 60 kr exklusive mervärdesskatt medges inte avdrag vid inkomstbeskattningen med något belopp.

4.4 Alkohol

Specialmotiveringen anger som exempel på förfriskningar ”läskande alkoholfri dryck...”. Enligt Skatteverkets uppfattning ska denna exemplifiering tolkas som att alkoholhaltiga drycker som exempelvis starköl, vin och sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka inte ska ingå. Dessa alkoholhaltiga drycker anses därmed inte som enklare till sin natur.

4.5 Samlad bedömning

Avdrag för förfriskningar och annan enklare förtäring vid representation får inte överstiga 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML. För att sådan annan enklare förtäring ska vara av mindre värde får utgiften för denna inte överstiga 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML. Utgifter upp till detta belopp anses normalt som skäliga.

Överstiger utgiften för förfriskningar och annan enklare förtäring 60 kr alternativt 60 kr med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML medges inte avdrag vid inkomstbeskattningen med något belopp.

Starköl, vin eller sprit eller andra drycker med motsvarande alkoholstyrka kan aldrig anses vara sådan förfriskning eller annan enklare förtäring som omfattas av regleringen i 16 kap. 2 § IL.

Exempel på förtäring vid representation:

Det bjuds på kaffe och en enkel fralla till ett värde av 50 kr exkl. moms. Förtäringen är normalt skälig och ryms inom beloppsramen för mindre värde. Avdrag medges.

Det bjuds på chips och starköl till ett värde av 60 kr exkl. moms. Förtäringen är inte avdragsgill då starköl inte anses som enklare förtäring.

Det bjuds på varmkorv med mos och lättöl vid lunchtid. Förtäringen är inte avdragsgill då den ersätter en måltid.

Det bjuds på kaffe, räksmörgås och mineralvatten till ett värde av 100 kr exkl. moms. Förtäringen är inte avdragsgill då utgiften överstiger ett mindre värde.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...