SKVs ställningstaganden

2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats

Datum: 2018-01-12

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 458408-17/111

1 Sammanfattning

Utgifter på grund av förpliktelser i bolagets namn, där ansvaret enligt aktiebolagslagen övergår på bolaget när bolaget har registrerats, är avdragsgilla för bolaget om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis.

Samma avdragsrätt gäller för utgifter för tillgångar eller tjänster som har förvärvats i bolagets namn efter det att bolaget har bildats men innan bolaget har registrerats.

Utgifter för bolagsbildningen är dock aldrig avdragsgilla för bolaget.

2 Frågeställning

Ett aktiebolag blir genom registreringen en juridisk person. Kan utgifter på grund av förpliktelser före registreringen vara avdragsgilla för aktiebolaget?

Kan utgifter som uppkommit innan bolaget har registrerats vara avdragsgilla för aktiebolaget?

3 Gällande rätt m.m.

I 2 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL, finns bestämmelser om bildande av aktiebolag.

I 2 kap. 4 § första stycket ABL anges att bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare.

Av 2 kap. 5 § ABL framgår att i stiftelseurkunden ska stiftarna i förekommande fall ange om bolaget ska ersätta kostnader för bolagets bildande.

I 2 kap. 25 § ABL anges bland annat att innan bolaget har registrerats, kan det inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet.

I 2 kap. 26 § ABL anges att uppkommer en förpliktelse genom någon åtgärd som vidtas i bolagets namn före registreringen, svarar de som har deltagit i åtgärden eller i beslutet om den solidariskt för förpliktelsen. När bolaget har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades.

I 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.

Typiska utgifter som uppkommer vid ett aktiebolags bildande är t.ex. utgifter för registrering, annonser och jurister. Utgifter för ett bolags bildande är inte avdragsgilla för bolaget (prop. 1996/97:154 s. 40).

4 Bedömning

Ett aktiebolag blir en juridisk person först när det har registrerats (se 2 kap. 25 § ABL).

Aktiebolaget kan ersätta kostnader för bolagets bildande (se 2 kap. 5 § ABL).

Om det uppkommer en förpliktelse genom någon åtgärd som vidtas i bolagets namn före registreringen, så övergår ansvaret på bolaget när bolaget har registrerats om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades (se 2 kap. 26 § ABL). Utgifter på grund av sådana förpliktelser är, enligt Skatteverkets uppfattning, avdragsgilla för bolaget om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis. Exempel på den här typen av utgifter är utgifter på grund av ingångna hyreskontrakt.

Enligt Skatteverkets uppfattning gäller samma avdragsrätt för utgifter för tillgångar eller tjänster som har förvärvats i bolagets namn efter det att bolaget har bildats (se 2 kap. 4 § ABL) men innan bolaget har registrerats. Exempel på den här typen av utgifter är utgifter för inköp av inventarier.

Utgifter för bolagsbildningen är dock aldrig avdragsgilla för bolaget (jfr 16 kap. 1 § första stycket IL och prop. 1996/97:154 s. 40).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...