SKVs ställningstaganden

2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas

Datum: 2018-03-08

Områden: Andra ämnesområden (Pensionsgrundande inkomst (PGI)), Socialavgifter

Dnr: 202 89756-18/111

1 Sammanfattning

Någon kontroll av om en person har tillstånd att arbeta i Sverige ska inte göras i samband med beslut om pensionsgrundande inkomst (PGI).

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om Skatteverket har anledning att kontrollera att den som ska beskattas för tjänsteinkomster har haft tillstånd att arbeta i Sverige eller om det räcker med att personen har arbetat i Sverige för att beslut om PGI ska kunna fattas.

3 Gällande rätt m.m.

Försäkrad enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, är den som uppfyller de krav i fråga om bosättning, arbete eller andra omständigheter som avses i 4 kap. 2 § SFB samt gällande krav på försäkringstider. För att omfattas av försäkringsskyddet ska den försäkrade dessutom uppfylla de andra villkor som gäller för respektive förmån enligt 5–7 kap. SFB (4 kap. 3 § SFB).

Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen, 4 kap. 5 § SFB.

En person som är lokalt anställd vid en svensk utlandsmyndighet är inte försäkrad enligt SFB när det gäller den anställningen, 4 kap. 5 a § SFB.

Med förmån avses i socialförsäkringsbalken dagersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, bidrag samt andra utbetalningar eller åtgärder som den enskilde är försäkrad för enligt 4–7 kap. (2 kap. 11 § SFB).

Den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha arbetstillstånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har inte rätt till arbetsbaserade förmåner förrän ett sådant tillstånd har beviljats, 6 kap. 14 § SFB. Begränsningen gäller inte arbetsskadeersättning.

PGI beräknas av Skatteverket på inkomster som den försäkrade har haft och som är pensionsgrundande, 59 kap. 2 § SFB.

PGI inkomst fastställs för varje år som en person har varit försäkrad och haft sådana inkomster här i landet som är pensionsgrundande, 59 kap. 5 § SFB.

Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar eller annan avgiftspliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, 59 kap. 8 § SFB.

4 Bedömning

PGI ska beslutas för den som har varit försäkrad och haft inkomster som är pensionsgrundande. En person som arbetat i Sverige är enligt definitionen i 4 kap. SFB försäkrad för arbete. För att omfattas av försäkringsskyddet ska den försäkrade dessutom uppfylla övriga villkor som gäller för respektive förmån. Regleringen om försäkrad är generell och i lagtexten anges endast två undantag när en person inte är försäkrad för förmåner. Det är dels när en person enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat och dels när en person är lokalt anställd vid en svensk utlandsmyndighet. Det finns inte något krav på att en person ska ha tillstånd att vistas eller arbeta i Sverige för att uppfylla de generella kraven på försäkrad i Sverige.

I 6 kap. SFB finns bland annat bestämmelser om vad som räknas som arbete i Sverige, särskilda personkategorier, de arbetsbaserade förmånerna och socialförsäkringsskyddets tidsmässiga omfattning i samband med arbete i Sverige. Av 14 § framgår att den som behöver ett arbetstillstånd för att arbeta i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan inte har rätt till arbetsbaserade förmåner förrän ett sådant tillstånd har beviljats. Däremot har en sådan person rätt till arbetsskadeersättning eller i förekommande fall arbetsskadeersättning till efterlevande.

En person som arbetar i Sverige trots att erforderliga tillstånd saknas är således försäkrad enligt socialförsäkringsbalken men saknar rätt till arbetsbaserade förmåner förutom rätt till arbetsskadeersättning. Med förmån enligt SFB avses dagersättningar, pensioner, livräntor, kostnadsersättningar, bidrag samt andra utbetalningar eller åtgärder som den enskilde är försäkrad för. Av SFBs definition av begreppet förmån framgår klart att utbetalning av pension är en förmån. Däremot framgår inte klart om beslut om PGI är att jämställa med en förmån enligt SFB och det framgår varken av lagtext eller förarbeten om ett beslut om PGI är en åtgärd som omfattas av begränsningen i 6 kap. 14 § SFB.

Enligt Skatteverkets uppfattning är ett beslut om PGI inte att jämställa med en sådan förmån som omfattas av begränsningen i 6 kap. 14 § SFB. Ett beslut om PGI ligger till grund för beräkning av en framtida utbetalning av en förmån, utbetalning av pension, men beslutet i sig är inte en förmån eftersom det är först i samband med utbetalningen av pensionsförmånen som en slutlig prövning görs av om personen uppfyller kraven för rätt till pension eller inte. Det är därför Skatteverkets uppfattning att den som är försäkrad (omfattas av den arbetsbaserade försäkringen) har rätt till beräkning av PGI på arbetsinkomst som tjänats in på arbete i Sverige och att detta gäller oavsett om personen har rätt att vistas eller arbeta här i landet. Det innebär att Skatteverket kan fatta ett beslut om PGI utan att kontrollera om den som ska beskattas för inkomsten har haft rätt att arbeta i Sverige.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...