SKVs ställningstaganden

2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto

Datum: 2018-04-06

Områden: Inkomstskatt (Kapital), Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 145101-18/111

1 Sammanfattning

För ett gemensamt konto ska skatteavdrag inte göras om räntan understiger 100 kr för respektive kontohavares andel av räntan. Om kontot innehas gemensamt av t.ex. två personer ska således skatteavdrag inte göras om räntan understiger 200 kr.

2 Frågeställning

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster. Kontrolluppgift behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan på konton understiger 100 kr. Skatteavdrag ska göras med 30 procent från sådan ränta som kontrolluppgift ska lämnas om. Skatteavdrag ska dock inte göras från ränta på ett konto, om räntan understiger 100 kr.

Frågan gäller i vilka fall som skatteavdrag ska göras från ränta på ett konto med flera kontoinnehavare, om räntan på det gemensamma kontot överstiger 100 kr.

3 Gällande rätt m.m.

Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster (17 kap. 1 § skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL). Kontrolluppgift behöver inte lämnas om den sammanlagda räntan på konton understiger 100 kr under året för en person (17 kap. 4 § 2 SFL).

Skatteavdrag ska göras med 30 procent från sådan ränta som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 kap. SFL (10 kap. 15 § och 11 kap. 25 § SFL). Skatteavdrag ska dock inte göras från ränta på ett konto, om räntan understiger 100 kr (10 kap. 17 § 1 SFL).

Räntor som enligt bestämmelsen i 17 kap. 4 § 2 SFL inte anges i kontrolluppgift är skattefria om de sammanlagt inte uppgår till 500 kr (8 kap. 8 § inkomstskattelagen [1999:1299]).

4 Bedömning

Den egentliga frågan är vad som i lagtexten avses med uttrycket ”ett konto” när kontot innehas gemensamt av flera personer. Det kan avse själva kontot och det saknar då betydelse att det innehas av flera personer, eller så kan det avse varje innehavares andel av det gemensamma kontot.

Skyldigheten att göra skatteavdrag är enligt huvudregeln i 10 kap. 15 § SFL kopplad till skyldigheten att lämna kontrolluppgift och det gäller om den sammanlagda räntan från flera konton uppgår till minst 100 kr. Kontrolluppgiftsskyldighet kan alltså uppkomma för ränteinkomster från flera konton, vilket komplicerar hanteringen av att också göra skatteavdrag för räntan på respektive konto.

Undantaget om att skatteavdrag inte ska göras om räntan på ett enskilt konto understiger 100 kr, infördes efter önskemål från bankerna för att underlätta deras administration och för att förenkla hanteringen av konton som avslutas under året (prop. 1992/93:96 s. 30).

Bestämmelsen i 10 kap. 17 § 1 SFL om undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag syftar alltså till att förenkla hanteringen med att göra skatteavdrag och det gäller särskilt för konton som avslutas under året. Skatteverket anser därför att övervägande skäl talar för att med ”ett konto” avses varje delägares andel av det gemensamma kontot.

För ett gemensamt konto ska skatteavdrag således inte göras om räntan understiger 100 kr för respektive kontohavares andel av räntan. Om ett gemensamt konto innehas av t.ex. två personer med lika delar ska skatteavdrag inte göras om räntan understiger 200 kr. Vilka räntor som har tillgodoförts kontoinnehavarna på andra konton i banken, saknar därmed betydelse för frågan om skatteavdrag ska göras för räntan på det gemensamma kontot.

Exempel

Per och Lisa har med lika delar ett gemensamt konto och räntan för året är 160 kr, dvs. 80 kr/person. Per har också ett eget konto i samma bank och räntan för det kontot är 60 kr.

Banken ska lämna kontrolluppgift för Per om ränteinkomst med 140 kr (80 + 60), eftersom den sammanlagda räntan på hans konton överstiger 100 kr. Banken ska däremot inte göra något skatteavdrag eftersom räntan understiger 100 kr för respektive konto. Banken har ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift för Lisa och ska därför inte heller göra något skatteavdrag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...