KYRKOSTYRELSENS REDOVISNINGSRÅD FÖR SVENSKA KYRKAN

KRED Mall för förenklad hållbarhetsredovisning

Introduktion

Inledning

Ökade förväntningar i omvärlden, nya lagar och FN:s globala mål ställer högre krav på organisationer att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Utvecklingen i världen går allt snabbare och intressenter sätter press på organisationer att visa på ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete. Sverige antog 2017 en lag om hållbarhetsrapportering som riktar sig till stora organisationer, där Svenska Kyrkan på nationell nivå och några större pastorat1 ingår.

Även hos mindre organisationer, som inte omfattas av lagkravet, har förväntningarna från intressenter och omvärlden ökat när det gäller att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Information och upplysningar som redovisas rör väsentliga risker kopplat till miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I redovisningen av hållbarhetsarbetet anger organisationen hur man jobbar med dessa frågor, vilka policys/styrdokument som finns på plats, resultatet av dessa policys, hur organisationen hanterar riskerna samt visar på resultatindikatorer (nyckeltal) för dessa risker. Denna mall kan med fördel användas i arbetet med ledningssystemet Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling då ledningssystemets standard och denna mall till stora delar efterfrågar samma redovisning.

Att redovisa hållbarhet medför flera värdefulla fördelar – arbetet konkretiseras, följs upp och förbättras, verkar för långsiktighet samt minskar risk inför framtida potentiella lagkrav och krav från intressenter. Hållbarhetsresultat kan även bygga intern stolthet och kan även bidra till att extern kunskap byggs upp om hur Svenska Kyrkan bidrar till en hållbar värld.

Observera att denna rapporteringsmall är tänkt att utgöra ett stöd för en rapportering som i dagsläget inte ska delas med den nationella nivån, men med fördel kan användas som en del i stiftsgemensamt utvecklingsarbete inom hållbar utveckling/Miljödiplomering. De förklarande texterna är exempel på vad som kan stå i rapporteringen under respektive rubrik, men vad man skriver och hur man skriver är helt fritt. Det går också att ändra rubriker i mallen om man så vill och lägga till, ta bort eller ändra i de nyckeltal som föreslås. Själva klimatberäkningen ska emellertid inte ändras i. Den är hämtad från nationell nivås beräkningsmodell som också antagits som gemensam beräkningsgrund inom Miljödiplomeringssystemet.

Lagkravets omfattning: Organisationer som omfattas av lagkravet för hållbarhetsrapportering uppfyller, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, minst två av följande kriterier: -medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250, -organisationens balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor, -organisationens nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Hållbarhetsrapporten ska ge upplysningar om väsentliga risker kopplat till miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska också ange hur organisationen jobbar med dessa frågor, vilka policys/styrdokument som finns på plats, resultatet av dessa policys, hur organisationen hanterar riskerna och visa på resultatindikatorer för dessa risker. För mer information, se 6 kap. 10–14 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Instruktioner

Denna redovisningsmall syftar till att hjälpa din församling/pastorat/stift att redovisa/rapportera ert hållbarhetsarbete. Utifrån de inmatade svaren genereras en rapport automatiskt (se flik 3). Det är en självständig rapport som med fördel kan presenteras samtidigt med årsredovisningen och eventuell Miljödiplomeringsdokumentation, men hur ni vill använda den är helt upp till er. Nedan följer en instruktion för hur varje flik i detta dokument ska användas.

Mall för förenklad hållbarhetsredovisning