2021-11-30

Skattereduktion för inventarier ur ett redovisningsperspektiv

I nya Balans Fördjupning skriver Claes Janzon och Jörgen Nilsson (FAR:s Operativa grupp Finansiell Rapportering) om hur den tillfälliga skattereduktionen för inventarier anskaffade 2021 ska redovisas.

De nya reglerna som träder i kraft vid årsskiftet innebär i korthet att en skattereduktion erhålles utifrån anskaffningsvärdet för sådana inventarier som anges i 18 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (IL), det vill säga maskiner och inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. Skattereduktionen gäller såväl fysiska som juridiska personer i inkomstslaget näringsverksamhet.

Frågeställningen i artikeln är hur skattereduktionen för inventarier ska redovisas enligt de olika regelverken IFRS, K3 och K2.

IFRS

Artikelförfattarna bedömer inledningsvis att de IFRS-standarder som kan vara aktuella för att ge vägledning är antingen IAS 12 Inkomstskatter eller IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd.  Denna slutsats grundas på IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar samt fel där det i punkt 10 samt 11 anges att, vid avsaknad av en IFRS-standard som särskilt gäller för en transaktion, vägledning kan sökas i standarder som behandlar liknande frågor, vilket artikelförfattarna menar att IAS 12 och IAS 20 gör. Efter att ha diskuterat de båda standardernas tillämpning på skattereduktionen blir slutsatsen att det är IAS 12 som bäst reflekterar den ekonomiska substansen av skattereduktionen.

K3

Artikelförfattarna bedömer att de två kapitel i K3-regelverket som kan ge vägledning är kapitel 29 Inkomstskatter eller kapitel 24 Offentliga bidrag och konstaterar samtidigt att dessa inte är lika omfattande som motsvarande standarder från IFRS och behandlar inte frågan om investeringsavdrag. Med ledning av punkt 1.3 i regelverket bedömer författarna dock att det ändå är motiverat att söka ledning i något av dessa kapitel, eftersom dessa kapitel behandlar liknande frågor. Samma princip som användes ovan för IFRS används även här och slutsatsen blir att det är kapitel 29 Inkomstskatter som bäst reflekterar den ekonomiska substansen av skattereduktionen.

K2

I punkt 1.7 i K2-regelverket anges hur en fråga som inte är reglerad i det allmänna rådet ska hanteras. Företaget ska då söka vägledning i första hand i regler i regelverket som behandlar liknande frågor och i andra hand i grundläggande redovisningsprinciper. I kommentaren till punkt 1.7 anges att reglerna i det allmänna rådet utformats med stor hänsyn till skattereglerna, vidare anges i punkt 6.28, som behandlar bidrag, att det i IL finns närmare bestämmelser om hur näringsbidrag ska behandlas i skattehänseende. Mot bakgrund av detta finner artikelförfattarna det rimligt att skattereduktionen även inom K2 redovisas inom ramen för inkomstskatter.

 

Här kan du läsa artikeln i Balans Fördjupning.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.