2021-07-12

Nya RI-avgöranden kommenterade av FAR

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde vid sitt sammanträde den 11 juni åtta ärenden, varav fem har kommenterats av FAR.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden, varav två förenades med en sanktionsavgift, och erinran i två. I ett ärende om förhandsbesked gavs ett negativt besked.

Ärenden kommenterade av FAR:

  • Erinran till följd av felaktigt yttrande kopplat till omställningsstöd. FAR noterar bland annat att det är viktigt att revisorn vid en granskning av omställningsstöd måste se varje bolag i en koncern som egen sökande.
  • Negativt förhandsbesked avseende innehav av revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (en bank). En delägare hos revisionsbyrån har en nära relation till ledande befattningshavare i två dotterbolag till företaget av allmänt intresse vilket skulle utgöra ett hot mot opartiskhet och självständighet vid acceptans av uppdraget. FAR noterar att ett oberoende hot som grundas på personliga förhållanden, framförallt i företag av allmänt intresse, bedöms ha en sträng presumtionsregel för att revisorn ska avböja uppdraget och att det för att bryta denna presumtion krävs motåtgärder som är synbara utåt.
  • Varning och sanktionsavgift på grund av underlåtenhet att vid nästan alla uppbördstillfällen under åren 2016–2020 betala skatter och avgifter i rätt tid. FAR konstaterar att betalningsdröjsmålen inte anses som synnerligen försvårande men att det ändå utdelas en sanktionsavgift mot bakgrund av att det anses vara en allvarlig avvikelse från god revisorssed.
  • Varning på grund av otillräcklig granskning av att villkor för erhållet bidrag var uppfyllda. FAR noterar att det är viktigt att noga kontrollera innebörden i villkor för bidrag/stöd för att bedöma vilka kompletterande granskningsåtgärder som kan komma behövas vidtas för att bedöma redovisningen av bidrag/stöd.
  • Erinran på grund av otillräcklig granskning avseende tillförlitlighet och riktighet i medlemsregister. FAR noterar bland annat att det är svårt att se i RI:s protokoll vad som ligger bakom beslutet om erinran. Bedömningsgrunderna är otydliga då det hänvisas till en blandning av revisionsåtgärder och åtgärder som överenskommits enligt SNT 4400-yttrandet.

 

Här hittar du RI:s avgöranden.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.