FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Varning och sanktionsavgift på grund av underlåtenhet att vid nästan alla uppbördstillfällen under åren 2016–2020 betala skatter och avgifter i rätt tid.

1 Inledning

A-son bedriver sin revisionsverksamhet som enskild näringsidkare (revisionsföretaget1). Revisorsinspektionen har tagit del av information om hur han skött revisionsföretagets betalning av skatter och avgifter. Informationen har föranlett inspektionen att öppna detta ärende.

2 Skatter och avgifter

Revisorsinspektionen har tagit del av A-sons skattekontoutdrag för perioden 4 januari 2016 – 4 januari 2021. Av detta framgår följande.

Under de fem år som utdragen avser har saldot på skattekontot varit negativt under 43 perioder. Underskottsperioderna har varat från en vecka till som mest 72 dagar. Sju av perioderna har överstigit 30 dagar. 66 transaktionsposter – mellan 12 och 14 per kalenderår – på skattekontot avser kostnadsränta. Det har inte skett någon överföring av skuld till Kronofogdemyndigheten.

A-son har uppgett följande.

Under de senaste sex åren har hans verksamhet inte varit så lönsam, vilket har påverkat likviditeten och betalningen av skatter i rätt tid. Han har dessutom inte tagit så allvarligt på att inte betala i rätt tid eftersom han endast belastats med en kostnadsränta. Däremot har han alltid anmärkt i revisionsberättelsen vid motsvarande felaktigheter hos hans klienter.

Han har aldrig haft någon skatteskuld eller annan skuld hos Kronofogdemyndigheten och har inte heller påförts förseningsavgifter eller skattetillägg. Han inser att han som revisor borde ha betalat skatter i rätt tid och sedan november 2020 görs detta.

2 § p 4 a revisorslagen (2001:883)

3 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) följer att disciplinära åtgärder kan riktas mot en revisor med anledning av dennes agerande som ställföreträdare för ett revisionsföretag.

A-son bedriver revisionsverksamhet som enskild näringsidkare och han har därför ansvaret för att revisionsföretagets skyldigheter mot det allmänna fullgörs. Av god revisorssed följer att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på att en revisor i sin revisionsverksamhet ska sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket högt.

A-son har vid nästan alla uppbördstillfällen under åren 2016 – 2020 underlåtit att betala skatter och avgifter i rätt tid. Han har därmed åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag.

A-son har framhållit att förseningarna berodde på likviditetsproblem i hans verksamhet. Att verksamheten inte är lönsam befriar dock inte en revisor från skyldigheten att fullgöra sina skyldigheter som ställföreträdare för ett revisionsföretag.

Att en revisor i sin egen verksamhet inte följer gällande regelverk är i sig allvarligt. I förevarande fall har misskötseln dessutom skett inom ett område där revisorer i sin yrkesutövning har en lagstadgad skyldighet att påtala fel och brister hos sina revisionsklienter, se 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551). Försummelser av detta slag har i flera tidigare tillsynsärenden föranlett Revisorsinspektionen att upphäva revisorns auktorisation eller godkännande.2

I detta fall har det varit fråga om upprepade och närmast systematiska betalningsdröjsmål under flera år. Omständigheterna är därmed mycket besvärande för A-son. De är emellertid inte synnerligen försvårande och motiverar därför inte ett upphävande av hans auktorisation. I stället kan den disciplinära åtgärden stanna vid en varning. Den bristande hanteringen av skatter och avgifter är emellertid en så allvarlig avvikelse från god revisorssed att det finns särskilda skäl att med stöd av 32 a § revisorslagen förena varningen med en sanktionsavgift.

En sanktionsavgift ska för en fysisk person fastställas till minst 5 000 kr och högst en miljon kr. Av 32 d–32 f §§ revisorslagen följer att det vid bestämmandet av avgiftens storlek ska tas särskild hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen, revisorns finansiella ställning och den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits till följd av överträdelsen. Revisorsinspektionen anser vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet och vad som framkommit om A-sons finansiella ställning att sanktionsavgiften bör bestämmas till 25 000 kr. Sanktionsavgiften tillfaller staten och ska betalas när beslutet har vunnit laga kraft.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 15 december 2011, dnr 2011–1495.

FARs kommentar

Trots upprepade betalningsdröjsmål under flera år anser RI inte att det är synnerligen försvårande och motiverar därför inte upphävande av auktorisationen utan ger en varning. Däremot anses det vara en så allvarlig avvikelse från god revisorssed, att man med stöd av 32 § revisorslagen även utdelar en sanktionsavgift.