FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Erinran till följd av felaktigt yttrande kopplat till omställningsstöd där yttrandet innefattade kostnader vilka inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag (A-bolaget) enligt 8 § förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj – juli 2020.1 Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet har det kommit fram att en viss hyreskostnad felaktigt räknats med i de fasta kostnaderna. Detta har medfört att omställningsstöd har beviljats med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Enligt 4 § i förordningen är stödperioderna maj 2020 samt juni och juli 2020. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg den senare perioden.

2 Skatteverkets underrättelse

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

A-bolaget ansökte om och beviljades omställningsstöd med 118 310 kr.2 I ansökan angavs att bolaget under perioden juni – juli 2020 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 229 006 kr, varav 112 500 kr avsåg hyra och leasing.

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade granskat ett urval bestående av de tio största fakturorna/posterna som avsåg de fasta kostnader som låg till grund för omställningsstödet. Han intygade att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet framkom att det i kostnaderna för hyra och leasing ingick hyresfakturor om 112 500 kr som B-bolaget hade ställt ut. B-bolaget ingick i samma koncern som A-bolaget.

Det förhållandet att hyresfakturorna från B-bolaget räknades med i de fasta kostnaderna medförde att A-bolaget beviljades omställningsstöd med ett 50 101 kr för högt belopp.

I revisorsyttrandet anges i stället att bolagets ansökan uppgick till 111 989 kr.

3 Utredningen i ärendet

I dokumentationen finns två hyresfakturor för perioderna juni och juli 2020. Hyran uppgick till 75 000 kr per månad, vilket efter avdrag för en hyresreducering med 37 500 kr summerades till 112 500 kr.

A-son har uppgett följande.

Han hämtade in A-bolagets sammanställning över fasta kostnader för perioden juni – juli 2020. Granskningen genomfördes i december 2020.

Skatteverkets iakttagelser är korrekta; i A-bolagets sammanställning över fasta kostnader för perioden ingick lokalhyra för juni och juli 2020 och denna hyra hade erlagts till ett annat koncernbolag, B-bolaget.

Vid hans granskning diskuterades lokalhyran med A-bolaget och dess redovisningskonsult och han säkerställde att erhållna hyresrabatter hade beaktats för att de fasta kostnaderna inte skulle tas upp till ett för högt belopp. I samtal med A-bolaget och redovisningskonsulten försäkrade han sig också om att B-bolaget inte hade sökt ytterligare stöd utöver hyresrabatt som han skulle ha i beaktande. B-bolaget hade inte erhållit något ytterligare stöd och hade inte för avsikt att söka något ytterligare stöd framöver, eftersom A-bolaget inkluderar lokalhyran i sina fasta kostnader för juni – juli 2020.

A-bolaget och B-bolaget är helägda dotterbolag till ett holdingbolag.

Hyran är enligt marknadsvärde och B-bolaget hade ett lågt resultat efter drift, avskrivningar och räntekostnader. Han gjorde bedömningen att storleken på omställningsstödet (för koncernen sett) skulle bli detsamma oavsett om fastigheten låg i eget koncernbolag eller i A-bolaget. Om fastigheten hade varit placerad i A-bolaget, hade avskrivningar, räntekostnader och merparten av driftkostnaderna inkluderats i de fasta kostnaderna. Hans bedömning var alltså att koncernen inte gjorde en ”vinst” i detta utan att kostnaderna fanns i B-bolaget till skillnad mot om fastigheten hade varit obelånad och avskriven. Han kontrollerade också på Skatteverkets hemsida i avsnittet Hyra att lokalhyra räknas som en fast kostnad. Mot bakgrund av detta gjorde han bedömningen att det var korrekt att ta upp kostnaden för lokal och att det inte riskerade att bli för högt stöd för koncernen sett. Han har med andra ord sett till verksamheten som helhet och haft ett koncernperspektiv.

Han har idag förstått att förordningen ska tolkas så att koncernen kan ha rätt till omställningsstöd även för B-bolagets fasta kostnader men att B-bolaget måste söka för dessa i en egen ansökan. Han gjorde alltså en felaktig bedömning som tyvärr resulterade i ett felaktigt yttrande.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om omställningsstöd för maj till juli 2020 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn uttala sig i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Eftersom det belopp som A-son uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade kostnader som inte utgjorde fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt. Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Viktigt att kontrollera att vidarefakturering av kostnader internt inom koncern behandlas korrekt i enlighet med de regler som gäller enligt förordningen. Vid en granskning av omställningsstöd måste revisorn se varje bolag i en koncern som egen sökande. Detta är ytterligare ett ärende som är kopplat till corona-stöden och det kan konstateras att påföljden, även denna gång, stannar vid en erinran.