2022-01-24

Uppdaterade revisionsregler från FAR

Här är de senaste uppdateringarna i FARs regelverk inom revision.

FARs operativa grupp Normgivning – Revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) utfärdade av FAR. Sammanfattningsvis är det några få stora förändringar i år, de flesta rekommendationer är oförändrade eller innehåller mindre ej väsentliga förändringar. Genomgången har t.ex. endast inneburit ett fåtal förändringar avseende revisionsberättelser.

De ändrade standarderna finns publicerade i FAR Online. Respektive rekommendation och uttalande har under rubriken Ändringsförteckning protokoll med jämförelsedokument som visar ändringar.

Nedan kommenteras större ändringar i rekommendationer och tillhörande exempel. 

ISRS 4400 (tidigare SNT 4400) 

En ny omarbetad standard för Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse har blivit gällande för uppdrag där uppdragsvillkoren är överenskomna 1 januari 2022 eller senare, tidigare standard SNT 4400 har upphört att gälla. 

I händelse av beslut om nya stödperioder för omställningsstöd kommer mallarna för granskningen uppdateras i enlighet med den nya standarden. 

RevR 12 

FARs rekommendation RevR 12 har uppdaterats med anledning av EUs gröna taxonomiförordning. Det är företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda som omfattas av de nya bestämmelserna och som i de finansiella rapporter som avges efter den 1 januari 2022 ska lämna ytterligare information i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

I samband med årets översyn upphör också möjligheten att utfärda ett yttrande enligt RevR 12 avseende de företag som inte omfattas av lagkraven på upprättande av hållbarhetsrapport men som frivilligt väljer att upprätta en sådan motsvarande lagens krav. Datum för ikraftträdande av bestämmelsen i punkt 9.3 är räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. 

RevR 18 

FARs operativa grupp för normgivning revision har under 2021 arbetat fram en ny rekommendation RevR 18 Revisorns granskning av Esef-rapporten som fastställdes av FARs styrelse i juni. Under hösten har det även tagits fram en engelsk översättning av det exempel på revisorsrapport som finns som bilaga till rekommendationen. Översättningen finns här.

För att hjälpa våra medlemmar i tillämpningen av detta nya regelverk har FAR sammanställt frågor och svar för några av de frågeställningar som uppkommit i samband med att företag nu har förberett sig för att för första gången upprätta års- och koncernredovisning enligt Esef. Dokumentet Esef – Q&A finns publicerad i FAR Online och på far.se

RevR 209 

En ny punkt 1.4 har lagts till. FARs operativa grupp normgivning revision har arbetat fram en sammanställning som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för våra medlemmar i arbetet med frågor och ställningstaganden kopplat till revisorns rapportering. Sammanställningen Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former finns i FAR Online som bilaga till RevR 209, RevR 700 och RevR 705. På grund av att sammanställningen är så omfattande är den inte möjligt att återges den bara i FAR Online.

RevR 700 

En ny punkt 5 har lagts till för hänvisning till bilagan Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former som beskrivits ovan. 

Punkterna 108A och 111A har tillkommit för att förtydliga vad som gäller vid upphörande av pensionsstiftelse respektive stiftelse samt hur revisionsberättelsen påverkas. Exempel 12-15 har uppdaterats i enlighet med de nya punkterna. 

RevR 705 

En ny punkt 7 har lagts till för hänvisning till bilaga med FAR Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former som beskrivits ovan. 

Punkterna 90-96 behandlar revisorns rapportering i revisionsberättelsen då det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. FARs normgivningsgrupp har tagit fram ett beslutsträd som hjälp för revisorn i denna bedömning. Detta beslutsträd finns som en ny bilaga till rekommendationen och omnämns i punkt 90. 

I exempel 3 har revisorns uttalande under “Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift” uppdaterats för att överensstämma med skrivningar i ISA 570. 

RevR 9 

Punkt 2.20 avseende revisorsyttrande vid nyemission genom apport har uppdaterats och hänvisning till 13 kap. 42 § ABL har tagits bort. I exempel har en mindre justering gjorts då [Namn på revisionsföretaget] har lagts till vid plats för påtecknandet. 

Bilagan har uppdaterats avseende hänvisning till lagrum gällande exempel 2b, 3 och 4 i rekommendationen. 

Här kan du läsa mer om alla ändringar i FARs revisionsregler.