Internationell standard för näraliggande tjänster ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse bör läsas tillsammans med Förord till de internationella uttalandena om kvalitetsstyrning, revision, översiktlig granskning samt övriga uppdrag för bestyrkande och näraliggande tjänster.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna standard behandlar:

 1. revisorns ansvar när han eller hon anlitas för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, och

 2. formen för och innehållet i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder (”rapporten”).

2.Denna standard gäller för uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande ekonomisk eller icke-ekonomisk information. (Se punkterna A1–A2)

Förhållande till ISQM 11

International Standard on Quality Management (ISQM) 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revision och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

3.Kvalitetsstyrningssystem, och riktlinjer eller rutiner är revisionsföretagets ansvar. ISQM 1 gäller för revisionsföretag med avseende på ett revisionsföretags uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.2 Bestämmelserna i denna standard avseende kvalitetsstyrning på nivån för enskilda uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, bygger på förutsättningen att revisionsföretaget lyder under ISQM 1 eller nationella krav som är minst lika strikta. (Se punkterna A3–A8)

ISQM 1, punkt 5.

Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

4.Under ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse utför revisorn de granskningsåtgärder som har överenskommits mellan revisorn och uppdragsgivaren, där uppdragsgivaren har godkänt att de granskningsåtgärder som utförs är ändamålsenliga för uppdragets syften. Revisorn kommunicerar de överenskomna granskningsåtgärderna och tillhörande iakttagelser i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder. Uppdragsgivaren och andra avsedda användare bedömer själva de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna som redovisas av revisorn och drar sina egna slutsatser utifrån arbetet som revisorn har utfört.

5.För att ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med denna standard ska ge önskat resultat krävs

 1. revisorns efterlevnad av professionella standarder, inklusive relevanta yrkesetiska krav, och

 2. tydlig kommunikation av de granskningsåtgärder som har utförts och de tillhörande iakttagelserna.

6.Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse är inte en revision, översiktlig granskning eller övrigt bestyrkandeuppdrag. Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse innefattar inte att inhämta bevis i syfte att revisorn ska kunna göra ett uttalande eller någon form av bestyrkande.

Denna standards auktoritet

7.Denna standard innefattar de mål som revisorn ska uppnå med att följa standarden, dessa mål utgör grunden för kraven i standarden. Målen i ISRS är avsedda att hjälpa revisorn att förstå vad som behöver uppnås i ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

8.Denna standard innehåller krav, uttryckta med ”ska”, som är utformade för att revisorn ska nå de angivna målen.

9.Dessutom innehåller denna standard introduktionsmaterial, definitioner samt tillämpning och andra förtydliganden som ger en bakgrund som är relevant för en korrekt förståelse av denna standard.

10.Tillämpning och andra förtydliganden ger ytterligare förklaringar av kraven och riktlinjerna för att utföra dessa. Även om en sådan vägledning i sig inte innebär ett krav är den relevant för en korrekt tillämpning av kraven. Tillämpning och andra förtydliganden kan också ge bakgrundsinformation om frågor som tas upp i denna standard och bidra till tillämpningen av kraven.

Ikraftträdande

11.Denna standard gäller för uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse för vilka uppdragsvillkoren har överenskommits den 1 januari 2022 eller senare. (Se punkt A9)

Mål

12.Revisorns mål för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse är enligt denna standard att

 1. komma överens med uppdragsgivaren om vilka granskningsåtgärder som ska utföras,

 2. utföra de överenskomna granskningsåtgärderna, och

 3. kommunicera de utförda granskningsåtgärderna och tillhörande iakttagelser i enlighet med kraven i denna standard.

Definitioner

13.I denna standard har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Överenskomna granskningsåtgärder – åtgärder som har överenskommits mellan revisorn och uppdragsgivaren (och, om relevant, andra parter). (Se punkt A10)

 2. Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (”uppdraget”) – ett uppdrag där revison anlitas för att utföra granskningsåtgärder som revisorn och uppdragsgivaren (och, om relevant, andra parter) har kommit överens om, samt att kommunicera de utförda åtgärderna och de tillhörande iakttagelserna i en rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder. (Se punkt A10)

 3. Ansvarig revisor – delägare eller annan person utsedd av revisionsföretaget som är ansvarig för uppdraget och dess utförande samt för den rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder som lämnas för revisionsföretagets räkning och som, där så krävs, har rätt behörighet från en branschorganisation, tillsynsmyndighet eller annan myndighet.

 4. Uppdragsgivare – den part eller de parter som anlitar revisorn för att utföra uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. (Se punkt A11)

 5. Uppdragsteam – alla delägare och medarbetare som utför uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse samt eventuella andra personer som utför åtgärder i uppdraget, detta omfattar inte en revisors externa specialist som anlitas av revisionsföretaget eller ett nätverksföretag.

 6. Iakttagelser – iakttagelser är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts. Iakttagelser ska kunna verifieras på ett objektivt sätt. Hänvisningar till iakttagelser i denna standard omfattar inte uttalanden eller slutsatser i någon form eller eventuella rekommendationer som revisorn kan lämna. (Se punkterna A12–A13)

 7. Avsedda användare – den eller de personer eller organisationer som revisorn förväntar sig kommer att använda rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder. I vissa fall kan andra användare avses – andra än de till vilka rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder är ställd till. (Se punkt A10)

 8. Revisor – den eller de personer som utför uppdraget (normalt den som har det yttersta ansvaret för uppdraget, medlemmar i uppdragsteamet eller, enligt vad som är tillämpligt, revisionsföretaget. Där denna standard uttryckligen avser att ett krav eller ansvar ska uppfyllas av den ansvariga revisorn, används termen ”ansvarig revisor” i stället för ”revisor”.

 9. Specialist anlitad av revisorn – en person eller organisation som har sakkunskap inom ett annat område än bestyrkande och näraliggande tjänster, och vars arbete inom det området används i syfte att biträda revisorn vid uppfyllandet av hans eller hennes ansvar för uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. En specialist anlitad av revisorn kan vara en intern specialist (en delägare eller anställd, inklusive en tillfälligt anställd i revisionsföretaget eller ett nätverksföretag) eller en extern specialist som revisorn anlitar.

 10. Professionellt omdöme – tillämpningen av relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom den ram som utgörs av denna standard och relevanta yrkesetiska regler, när initierade beslut fattas om åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

 11. Relevanta yrkesetiska krav – principer för yrkesetik och yrkesetiska krav som är tillämpliga för uppdragsteamet när det utför uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Relevanta yrkesetiska krav utgörs normalt av bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants’ (IESBA) International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBAs Etikkod) tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva.

 12. Ansvarig part – den part eller de parter som ansvarar för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna.

Krav

Utförande av ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med denna standard

14.Revisorn ska ha en förståelse för hela texten i denna standard, inklusive tillämpning och andra förtydliganden, för att förstå dess mål och kunna tillämpa kraven i den på ett korrekt sätt.

Följa relevanta krav

15.Revisorn ska följa samtliga krav i denna standard såvida inte ett visst krav inte är relevant för uppdraget, till exempel om de omständigheter som avses i kravet inte förekommer.

16.Revisorn ska inte uppge att han eller hon följer denna standard såvida han eller hon inte har följt alla krav i denna standard som är relevanta för uppdraget.

Relevanta yrkesetiska krav

17.Revisorn ska följa relevanta yrkesetiska krav. (Se punkterna A14–A20)

Professionellt omdöme

18.Revisorn ska använda sitt professionella omdöme när han eller hon accepterar, utför och rapporterar ett uppdrag att utföra granskningen och ska ta hänsyn till omständigheterna kring uppdraget. (Se punkterna A21–A23)

Uppdragsanknuten kvalitetskontroll

19.Den ansvariga revisorn ska ta övergripande ansvar för att

 1. hantera och uppnå kvalitet i uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inklusive, om tillämpligt, arbete utfört av specialist anlitad av revisorn, och att vara tillräckligt och ändamålsenligt involverad i uppdraget, och (Se punkt A24)

 2. uppdraget utförs i enlighet med revisionsföretagets riktlinjer eller rutiner för kvalitetsstyrning genom att

  i.

  följa revisionsföretagets rutiner eller riktlinjer gällande att acceptera och behålla kundrelationer och uppdrag att genomföra granskning enligt särskild överenskommelse, (Se punkt A25)

  iA.

  försäkra sig om att tillräckliga och ändamålsenliga resurser för att utföra uppdraget är tilldelade eller tillgängliggjorda för uppdragsteamet i tid, med hänsyn tagen till uppdragets art och omständigheter, företagets riktlinjer eller rutiner och eventuella förändringar som kan uppstå under uppdraget,

  ii.

  försäkra sig om att uppdragsteamet, och eventuella specialister anlitade av revisorn, men som inte är del av uppdragsteamet, tillsammans har lämplig kompetens och kapacitet, inklusive tillräckligt med tid, att utföra uppdraget,

  iii.

  vara uppmärksam på tecken på överträdelser av relevanta yrkesetiska krav hos medlemmarna i uppdragsteamet, och fatta beslut om lämpliga åtgärder om det kommer till den ansvariga revisorns kännedom att medlemmarna i uppdragsteamet överträtt relevanta yrkesetiska krav, (Se punkt A26)

  iv.

  leda och övervaka uppdragsteamets medlemmar, gå igenom deras arbete, och utföra uppdraget i enlighet med standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar,

  v.

  ta ansvar för att ändamålsenlig uppdragsdokumentation sammanställs, upprätthålls och arkiveras ändamålsenligt, och

  vi.

  om revisionsuppdraget är föremål för en uppdragsanknuten kvalitetskontroll i enlighet med ISQM 1 eller revisionsföretagets riktlinjer eller rutiner, att den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen har avslutats senast på datumet för revisors rapport.3

ISQM 2 Uppdragsanknuten kvalitetskontroll.

20.Om arbetet från en specialist anlitad av revisorn ska användas ska den ansvariga revisorn försäkra sig om att han eller hon kommer att kunna vara tillräckligt delaktig i specialistens arbete för att kunna ta ansvar för de iakttagelser som ingår i rapporten. (Se punkt A27)

Acceptera och behålla uppdrag

21.Innan revisorn accepterar eller behåller ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse ska han eller hon skaffa sig en förståelse av uppdragets syfte. Revisorn ska inte acceptera eller behålla uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse om revisorn är medveten om fakta eller omständigheter som tyder på att de granskningsåtgärder som revisorn ombeds utföra är olämpliga för syftet med uppdraget. (Se punkterna A28–A31)

22.Revisorn ska enbart acceptera eller behålla uppdraget när (Se punkterna A28–A31)

 1. uppdragsgivaren bekräftar att de förväntade granskningsåtgärder som ska utföras av revisorn är lämpliga för uppdragets syfte,

 2. revisorn förväntar sig att kunna erhålla den information som är nödvändig för att kunna utföra de överenskomna granskningsåtgärderna,

 3. de överenskomna granskningsåtgärderna och de tillhörande iakttagelserna kan beskrivas objektivt, i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte kan bli föremål för olika tolkningar, (Se punkterna A32–A36)

 4. revisorn inte har anledning att tro att de relevanta yrkesetiska kraven inte kommer att kunna efterlevas, och

 5. om revisorn måste följa krav på oberoende, revisorn inte har anledning att tro att kraven på oberoende inte kommer att kunna efterlevas. (Se punkterna A37–A38)

23.Om den ansvariga revisorn erhåller information som skulle ha fått revisionsföretaget att avböja uppdraget, om revisionsföretaget känt till den informationen innan uppdraget accepterats eller behållits, ska den ansvariga revisorn så snart som möjligt kommunicera den informationen till revisionsföretaget, så att revisionsföretaget och den ansvariga revisorn kan vidta nödvändiga åtgärder.

Komma överens om uppdragsvillkoren

24.Revisorn ska komma överens om villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren och dokumentera de överenskomna villkoren i ett uppdragsbrev eller annan lämplig form av skriftligt avtal. Dessa villkor ska innehålla följande (Se punkterna A39–A40)

 1. identifiering av det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna,

 2. syftet med uppdraget och de avsedda användarna av rapporten, såsom de identifieras av uppdragsgivaren,

 3. om tillämpligt, en presentation av den ansvariga parten såsom denna identifieras av uppdragsgivaren, och ett uttalande om att uppdraget att utföra granskningen utförs grundat på att den ansvariga parten är ansvarig för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna,

 4. bekräftelse av de relevanta yrkesetiska krav som revisorn kommer att följa vid utförandet av uppdraget,

 5. ett uttalande om huruvida revisorn måste följa krav på oberoende och, i så fall, de relevanta kraven på oberoende, (Se punkterna A37–A38)

 6. karaktären på uppdraget, inklusive uttalanden att

  1. ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse innefattar att revisorn utför de granskningsåtgärder som har överenskommits med uppdragsgivaren (och, i förekommande fall, andra parter) och rapporterar sina iakttagelser, (Se punkt A10)

  2. iakttagelser är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts, och

  3. ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inte är ett bestyrkandeuppdrag, och följaktligen gör inte revisorn något uttalande och drar inte någon slutsats,

 7. bekräftelse från uppdragsgivaren (och, i förekommande fall, andra parter) att de överenskomna granskningsåtgärderna är ändamålsenliga för uppdragets syfte, (Se punkt A10)

 8. identifiering av mottagare av rapporten,

 9. karaktär, tidpunkt och omfattning av de granskningsåtgärder som ska utföras, uttryckta i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte föremål för olika tolkningar, och (Se punkterna A41–A42)

 10. hänvisning till den förväntade formen på och innehållet i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder.

25.Om de överenskomna granskningsåtgärderna ändras under uppdragets gång ska revisorn och uppdragsgivaren komma överens om ändrade villkor för uppdraget som avspeglar de ändrade granskningsåtgärderna. (Se punkt A43)

Återkommande uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

26.Vid återkommande uppdrag ska revisorn utvärdera om omständigheter, inklusive förändringar i revisionsföretagets överväganden för att acceptera eller fortsätta uppdraget, kräver att villkoren för uppdraget ska ändras och om det finns behov att påminna uppdragsgivaren om de befintliga uppdragsvillkoren. (Se punkt A44)

Utföra de överenskomna granskningsåtgärderna

27.Revisorn ska utföra granskningsåtgärderna såsom det är överenskommet i uppdragsvillkoren.

28.Revisorn ska överväga om han eller hon ska begära skriftliga uttalanden. (Se punkt A45)

Använda arbetet från en specialist anlitad av revisorn

29.Om revisorn använder arbetet från en specialist ska han eller hon (Se punkterna A46–A47, A50)

 1. utvärdera kompetensen, förmågan och objektiviteten hos den anlitade specialisten,

 2. komma överens med specialisten om karaktären, omfattningen och målet med denna specialists arbete, (Se punkterna A48–A49)

 3. fastställa huruvida karaktären, tidpunkten och omfattningen av det arbete som utförs av den anlitade specialisten är i enlighet med det arbete som överenskommits med specialisten, och

 4. fastställa om iakttagelserna på ett korrekt sätt beskriver resultatet av det utförda arbetet, med hänsyn tagen till arbetet som har utförts av den anlitade specialisten.

Rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder

30.Rapporten ska vara skriftlig och innefatta (Se punkt A51)

 1. en rubrik som tydligt anger att rapporten är en rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder,

 2. en mottagare enligt vad som anges i villkoren för uppdraget,

 3. identifiering av det granskningsobjekt som är föremål för granskningsåtgärderna, (Se punkt A52)

 4. identifiering av syftet med rapporten, samt ett uttalande om att rapporten kanske inte är lämplig för annat syfte, (Se punkterna A53–A54)

 5. en beskrivning av uppdraget som anger att

  1. uppdraget att utföra granskningen innefattar att revisorn utför de granskningsåtgärder som har överenskommits med uppdragsgivaren (och, i förekommande fall, andra parter) och rapporterar sina iakttagelser, (Se punkt A10)

  2. iakttagelserna är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts, och

  3. uppdragsgivaren (och, om relevant, andra parter) har bekräftat att de överenskomna granskningsåtgärderna är ändamålsenliga för uppdragets syfte, (Se punkt A10)

 6. om tillämpligt, den ansvariga parten såsom denna har identifierats av uppdragsgivaren, och ett uttalande om att den ansvariga parten är ansvarig för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna,

 7. ett uttalande om att uppdraget har utförts i enlighet med ISRS 4400 (omarbetad),

 8. ett uttalande att revisorn inte gör något uttalande om ändamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgärderna,

 9. ett uttalande om att ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inte är ett bestyrkandeuppdrag, och att revisorn därmed inte gör något uttalande och drar inte någon slutsats,

 10. ett uttalande som anger att om revisorn hade utfört ytterligare granskningsåtgärder kanske andra frågor hade kommit till revisorns kännedom och skulle då ha rapporterats,

 11. ett uttalande att revisorn följer de yrkesetiska kraven i IESBAs Etikkod, eller andra professionella krav, eller krav som stipuleras av lagar och andra författningar som är minst lika strikta,

 12. med avseende på oberoende

  1. om det inte krävs att revisorn är oberoende och/eller inte på annat sätt överenskommits i uppdragsvillkoren att följa kraven på oberoende, ett uttalande att det för uppdragets syften inte föreligger några krav på oberoende som revisorn måste följa, eller

  2. om det krävs att revisorn är oberoende och det har överenskommits i uppdragsvillkoren att revisorn ska följa kraven på oberoende, ett uttalande att revisorn har följt relevanta krav på oberoende. Uttalandet ska identifiera de relevanta kraven på oberoende,

 13. ett uttalande att det revisionsföretag där revisorn ingår tillämpar ISQM 1, eller andra professionella krav eller lagar och andra författningar som är minst lika strikta som ISQM 1. Om den som utför uppdraget inte är revisor ska uttalandet identifiera de professionella krav eller lagar och andra författningar som har tillämpats och som är minst lika strikta som ISQM 1,

 14. en beskrivning av de granskningsåtgärder som har utförts med detaljerade beskrivningar av karaktär, omfattning, och, om tillämpligt, tidpunkt för varje granskningsåtgärd enligt villkoren för uppdraget, (Se punkterna A55–A57)

 15. iakttagelserna från varje utförd granskningsåtgärd, inklusive detaljerad information om avvikelser som har hittats, (Se punkterna A55–A56)

 16. revisorns underskrift,

 17. datumet för rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder, och

 18. revisorns ortsangivelse (den ort där revisorn bedriver sin verksamhet).

31.Om revisorn i rapporten hänvisar till det arbete som har utförts av en specialist anlitad av revisorn, ska ordalydelsen i rapporten inte antyda att revisorns ansvar för granskningsåtgärder och rapporterade iakttagelser minskar på grund av att en expert har deltagit i arbetet. (Se punkt A58)

32.Om revisorn tillhandahåller en sammanfattning av iakttagelserna i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder utöver beskrivningen av iakttagelserna enligt kraven i punkt 30 o:

 1. ska sammanfattningen av iakttagelser beskrivas på ett objektivt sätt, i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte föremål för olika tolkningar, och

 2. ska rapporten innehålla ett uttalande som anger att läsning av sammanfattningen inte ersätter läsning av hela rapporten.

33.Revisorn ska datera rapporten tidigast det datum då revisorn slutförde de överenskomna granskningsåtgärderna och fastställde iakttagelserna i enlighet med denna standard.

Att utföra ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse tillsammans med ett annat uppdrag

34.Rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder ska vara tydligt åtskild från rapporter om andra uppdrag. (Se punkt A59)

Dokumentation

35.Revisorn ska i uppdragsdokumentationen inkludera (Se punkt A60)

 1. de skriftliga uppdragsvillkoren och, om tillämpligt, överenskommelsen med uppdragsgivaren avseende ändringar av granskningsåtgärderna,

 2. karaktär, tidpunkt och omfattning av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts, och

 3. iakttagelserna som är resultatet av de överenskomna granskningsåtgärderna som har utförts.

Tillämpning och andra förtydliganden

Denna standards tillämpningsområde (Se punkt 2)

A1.Hänvisningar till ”granskningsobjekt” i denna standard omfattar allt avseende de överenskomna granskningsåtgärderna som utförs, vilket innefattar information, dokument, kvantitativa uppgifter eller efterlevnad av lagar och andra författningar, beroende på vilket som är relevant.

A2.Exempel på ekonomiska och icke-ekonomiska frågor som kan granskas för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse innefattar

 • ekonomiska granskningsobjekt hänförliga till

  • företagets finansiella rapporter eller särskilda transaktionsslag, konton eller upplysningar i de finansiella rapporterna,

  • berättigande till utgifter som har sökts från ett finansieringsprogram,

  • intäkter som utgör grund för royalty, hyra eller franchiseavgifter, och

  • kapitalkrav som ställs av tillsynsmyndigheter,

 • icke-ekonomiska granskningsobjekt hänförliga till

  • antal passagerare rapporterade till en civil luftfartsmyndighet,

  • observation av destruktion av förfalskade eller defekta varor som rapporteras till en tillsynsmyndighet,

  • datagenereringsprocesser för lottdragningar som rapporteras till en tillsynsmyndighet, och

  • volym av växthusgasutsläpp som rapporteras till en tillsynsmyndighet,

Ovanstående lista är inte uttömmande. Ytterligare typer av granskningsobjekt kan uppkomma i takt med att de externa kraven på rapportering utvecklas.

Förhållande till ISQM 1 (Se punkt 3)

A3.ISQM 1 behandlar revisionsföretagets ansvar för att utforma, implementera och hantera ett kvalitetsstyrningssystem för näraliggande tjänster, inklusive uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.4 ISQM 1 hanterar också revisionsföretagets ansvar att etablera riktlinjer eller rutiner för uppdrag som är föremål för uppdragsanknuten kvalitetskontroll.5 ISQM 2 innefattar den särskilda kvalitetsgranskaren och utförandet och dokumentationen av den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen.6

ISQM 1, punkt 1.

ISQM 1, punkt 2 a.

ISQM 1, punkt 2 b.

A4.Enligt ISQM 1 är målet för revisionsföretaget att utforma, implementera och hantera ett kvalitetsstyrningssystem för näraliggande tjänster, inklusive uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, som ger det rimlig säkerhet att

 1. revisionsföretaget och dess personal fullgör sitt ansvar i enlighet med standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar, och utför uppdrag i enlighet med sådana standarder och krav, och

 2. rapporter som revisionsföretaget eller ansvariga revisorer lämnar är korrekta med hänsyn till omständigheterna.7

ISQM 1, punkt 14.

A5.En jurisdiktion som inte har infört ISQM 1 med avseende på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan utforma krav på kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför sådana uppdrag. Bestämmelserna i denna standard avseende kvalitetsstyrning på uppdragsnivå bygger på förutsättningen att kraven på kvalitetsstyrning är minst lika strikta som de i ISQM 1. Detta uppnås när kraven omfattar skyldigheterna i ISQM 1 och inför skyldigheter på att företaget ska uppnå målet med ISQM 1. Överensstämmelse med ISQM 1 kräver bland annat att företagets kvalitetsstyrningssystem adresserar följande åtta komponenter:8

 1. företagets riskbedömningsprocess,

 2. styrning och ledarskap,

 3. relevanta yrkesetiska krav,

 4. acceptera och behålla kundrelationer och specifika uppdrag,

 5. uppdragets utförande,

 6. resurser,

 7. information och kommunikation, och

 8. övervaknings- och åtgärdsprocessen.

ISQM 1, punkt 6.

A6.Inom ramen för revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem har uppdragsteamen ansvar för att införa riktlinjer eller rutiner som är relevanta för uppdraget.

A7.Uppdragsteamet kan normalt förlita sig på revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem, såvida inte:

 • uppdragsteamets förståelse eller praktiska erfarenhet indikerar att revisionsföretagets riktlinjer eller rutiner inte hanterar uppdragets art och omständigheter, eller

 • information som tillhandahålls av företaget eller andra parter om effektiviteten hos sådana riktlinjer eller rutiner tyder på något annat.

Exempel: uppdragsteamet kan förlita sig på revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem avseende

 • personalens kompetens och förmåga genom dess rekrytering och formella utbildning,

 • upprätthållande av kundrelationer genom revisionsföretagets riktlinjer eller rutiner för att acceptera och behålla kundrelationer och uppdrag att genomföra granskning enligt särskild överenskommelse, och

 • efterlevnad av krav i lagar och andra författningar genom övervaknings- och åtgärdsprocessen.

Vid bedömningen av brister9 som har identifierats i revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem, och som kan påverka uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, kan den ansvariga revisorn ta hänsyn till åtgärder som har vidtagits av revisionsföretaget för att korrigera dessa brister och som den ansvariga revisorn anser är tillräckliga inom ramen för just det uppdraget.

ISQM 1, punkt 16 a.

A8.En brist i revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem behöver inte nödvändigtvis tyda på att ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inte har utförts i enlighet med standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar, eller att rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder inte var korrekt.

Ikraftträdande (Se punkt 11)

A9.För uppdragsvillkor som avser flera år kan revisorerna vilja uppdatera uppdragsvillkoren så att uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse utförs i enlighet med denna standard från och med ikraftträdandet.

Definitioner

Uppdragsgivare och andra avsedda användare (Se punkterna 13 a, 13 b, 13 d, 13 g, 24 f i, 24 g, 30 e i, 30 e iii)

A10.Under vissa omständigheter kan granskningsåtgärderna överenskommas med de avsedda användarna förutom med uppdragsgivaren. Avsedda användare andra än uppdragsgivaren kan också bekräfta granskningsåtgärdernas ändamålsenlighet.

A11.Uppdragsgivaren kan, under olika omständigheter, vara den ansvariga parten, en tillsynsmyndighet eller annan avsedd användare. Hänvisningar till uppdragsgivaren i denna standard innefattar flera uppdragsgivare där det är relevant.

Iakttagelser (Se punkt 13 f)

A12.Iakttagelser ska kunna verifieras på ett objektivt sätt, vilket innebär att olika revisorer som utför samma granskningsåtgärder förväntas nå samma resultat. Iakttagelser i denna standard omfattar inte uttalanden, slutsatser eller eventuella rekommendationer som revisorn kan lämna.

A13.Revisorerna kan använda termen ”faktiska iakttagelser” i stället för ”iakttagelser”, t.ex. i fall när revisorn befarar att termen ”iakttagelser” kan missförstås. Det kan vara fallet i jurisdiktioner eller i språk där termen ”iakttagelser” kan uppfattas som att den innefattar resultat som inte är faktabaserade.

Relevanta yrkesetiska krav (Se punkt 17)

Objektivitet och oberoende

A14.En revisor som utför ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse måste följa relevanta yrkesetiska krav. Relevanta yrkesetiska krav omfattar vanligen bestämmelserna i IESBAs Etikkod tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva. Enligt IESBAs Etikkod ska revisorerna följa grundläggande principer inklusive objektivitet, som kräver att revisorerna inte sätter sitt professionella eller affärsmässiga omdöme på spel på grund av partiskhet, intressekonflikter eller otillbörligt inflytande från andra. Det innebär därmed att de relevanta yrkesetiska krav som revisorn lyder under minst kräver att revisorn är objektiv när han eller hon utför ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

A15.IESBAs Etikkod innehåller inga krav på oberoende vid utförandet av uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Däremot kan nationella etikkoder, lagar eller regler, andra professionella krav, eller villkor i ett avtal, program eller arrangemang hänförliga till granskningsobjektet för uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse specificera krav med avseende på oberoende.10

20 § första meningen revisorslagen (2001:883): "En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden." Definition av revisionsverksamhet framgår av 2 § 8 p. revisorslagen.

Överträdelser av lagar och andra författningar11

Relevanta yrkesetiska krav kan innebära att överträdelser av lagar och andra författningar innefattar oegentligheter. Se t.ex. 360.5 A2 i IESBAs Etikkod.

A16.Lagar och andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav kan

 1. kräva att revisorn rapporterar identifierade eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar till en behörig myndighet, och

 2. införa ansvarsområden enligt vilka rapportering till vederbörlig myndighet utanför företaget kan vara lämpligt med beaktande av omständigheterna.12

Se t.ex. punkterna R360.36 till 360.36 A3 i IESBAs Etikkod.

A17.Rapportering av identifierade eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar till en behörig myndighet utanför företaget kan krävas eller vara påkallat under omständigheterna för att

 1. lagar och andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav kräver att revisorn rapporterar,

 2. revisorn har fastställt att rapportering är en lämplig åtgärd enligt relevanta yrkesetiska krav vid identifierade eller misstänkta överträdelser, eller

 3. lagar och andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav ger revisorn rätt att göra det.

A18.Revisorn förväntas inte ha en nivå av förståelse för lagar och andra författningar utöver vad som behövs för att utföra uppdraget. Däremot kan det enligt lagar och andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav förväntas att revisorn tillämpar kunskap, professionellt omdöme och expertis för att hantera identifierade eller misstänkta överträdelser. Huruvida en handling utgör en faktisk överträdelse är ytterst en fråga som ska avgöras av domstol eller annan behörig instans.

A19.Under vissa omständigheter kan rapporteringen av identifierade eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar till en behörig myndighet utanför företaget inte vara möjlig till följd av revisorns lagstadgade tystnadsplikt enligt lagar och andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav. I andra fall skulle rapporteringen av identifierade eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar till en behörig myndighet utanför företaget inte betraktas som ett brott mot tystnadsplikten enligt de relevanta yrkesetiska kraven.13

Se t.ex. punkterna R114.1, 114.1 A1 och R360.37 i IESBAs Etikkod, samt EtikU 2 Tystnadsplikt och upplysningsskyldighet.

A20.Revisorn kan överväga att konsultera internt (t.ex. inom revisionsföretaget eller ett nätverksföretag), erhålla juridisk rådgivning för att förstå de professionella eller juridiska följderna av att välja ett visst tillvägagångssätt, eller konfidentiellt konsultera en tillsynsmyndighet eller branschorganisation (såvida det inte är förbjudet enligt lagar och andra författningar eller skulle bryta mot tystnadsplikten).14

Se t.ex. 360.39 A1 i IESBAs Etikkod.

Professionellt omdöme (Se punkt 18)

A21.Professionellt omdöme används vid tillämpningen av kraven i denna standard tillsammans med relevanta yrkesetiska krav, samt när revisorn fattar väl underbyggda beslut om tillvägagångssätt under uppdraget, efter vad som är lämpligt.

A22.Då revisorn accepterar, utför och rapporterar om ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse tillämpas professionellt omdöme till exempel vid:

 • Accepterandet av uppdraget

  • Diskutera och komma överens med uppdragsgivaren (och om relevant, andra parter) om karaktären, tidpunkten och omfattningen av de granskningsåtgärder som ska utföras (med hänsyn tagen till uppdragets syfte).

  • Fastställa om villkoren för att acceptera och behålla uppdraget har uppfyllts.

  • Fastställa vilka resurser som behövs för att utföra granskningsåtgärderna i enlighet med vad som har överenskommits i uppdragsvillkoren, inklusive behovet av att använda en specialist anlitad av revisorn.

  • Fastställa lämpliga åtgärder om revisorn blir medveten om fakta eller omständigheter som tyder på att de granskningsåtgärder som revisorn ombeds utföra är olämpliga för syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.

 • Utförandet av uppdraget

  • Fastställa lämpliga åtgärder om revisorn, vid utförandet av de överenskomna granskningsåtgärderna, får kännedom om

   • omständigheter som kan tyda på oegentligheter eller fall av identifierade eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar,

   • andra omständigheter som väcker tvivel om integriteten i information som är relevant för uppdraget eller som tyder på att information kan vara vilseledande, eller

   • granskningsåtgärder som inte kan utföras som överenskommet.

 • Rapportering av uppdraget

  • Beskriva iakttagelserna på ett objektivt sätt och i tillräcklig detalj, inklusive när avvikelser upptäcks.

A23.När revisorn utför granskning enligt särskild överenskommelse begränsas möjligheterna att tillämpa professionellt omdöme vid utförandet av de överenskomna granskningsåtgärderna av skäl som innefattar att

 • ett uppdrag att utföra granskningen omfattar utförandet av granskningsåtgärder som har överenskommits mellan revisorn och uppdragsgivaren, där uppdragsgivaren har bekräftat att de granskningsåtgärder som utförs är lämpliga för uppdragets syfte,

 • de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna som blir resultatet av att utföra dessa granskningsåtgärder kan beskrivas objektivt, i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte föremål för olika tolkningar, och

 • iakttagelserna kan verifieras på ett objektivt sätt, vilket innebär att olika revisorer som utför samma granskningsåtgärder förväntas nå samma resultat.

Uppdragsanknuten kvalitetskontroll på uppdragsnivån (Se punkterna 19–20)

A24.Den ansvariga revisorns åtgärder och budskap till de andra medlemmarna i uppdragsteamet, när han eller hon tar det övergripande ansvaret för att hantera och uppnå kvalitet i varje enskilt uppdrag, understryker betydelsen av att uppnå kvalitet i uppdraget genom att

 1. utföra arbete som följer standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar,

 2. följa revisionsföretagets tillämpliga riktlinjer eller rutiner, och

 3. avge revisors rapport för uppdraget i enlighet med denna standard.

A25.ISQM 1 kräver att revisionsföretaget etablerar kvalitetsmål avseende lämpligheten i företagets bedömningar avseende att acceptera eller fortsätta en kundrelation eller ett uppdrag, utifrån information om arten och omständigheterna på uppdraget och integritet och etiska värderingarna hos kunden (inklusive företagsledningen, och om lämpligt, styrelsen) som är tillräcklig för att underbygga sådana bedömningar. Om den ansvariga revisorn har anledning att tvivla på ledningens integritet till en grad som sannolikt påverkar ett korrekt utförande av uppdraget kan det vara lämpligt att inte acceptera uppdraget.

A26.ISQM 1 beskriver revisionsföretagets ansvar för att etablera kvalitetsmål avseende fullgörande av ansvar avseende relevanta yrkesetiska krav. Denna standard beskriver den ansvariga revisorns ansvar med avseende på uppdragsteamets efterlevnad av relevanta yrkesetiska krav.15

ISQM 1, punkt 29.

A27.Om den ansvariga revisorn inte kan uppfylla kraven i punkt 20, kan det vara lämpligt för revisorn att komma överens med uppdragsgivaren om att begränsa omfattningen av uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse till granskningsåtgärder för vilka revisorn kan ta vederbörligt ansvar. Uppdragsgivaren kan anlita en expert separat för att utföra andra granskningsåtgärder.

Acceptera och behålla uppdrag (Se punkterna 21–23)

A28.När revisorn skaffar sig en förståelse för syftet med uppdraget att utföra granskningen kan han eller hon bli medveten om indikationer på att de granskningsåtgärder som revisorn ombeds att utföra inte är lämpliga för syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Revisorn kan till exempel bli medveten om fakta och omständigheter som tyder på att

 • granskningsåtgärderna har valts på ett sätt som är avsett att ensidigt påverka den avsedda användarens beslutsfattande,

 • granskningsobjektet som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna inte är tillförlitligt, och

 • ett bestyrkandeuppdrag eller en rådgivningstjänst kan vara mer lämpade för uppdragsgivarens eller andra avsedda användares behov.

A29.Andra åtgärder som kan förvissa revisorn om att villkoren i punkterna 21 och 22 är uppfyllda omfattar att

 • jämföra de granskningsåtgärder som ska utföras med skriftliga krav som framställs, till exempel i lagar och andra författningar eller i avtal (kallas ibland ”avtalsvillkor”), där det är lämpligt,

 • begära att uppdragsgivaren

  • distribuerar en kopia av de förutsedda granskningsåtgärderna samt formen på och innehållet i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder till de avsedda användarna såsom dessa anges i uppdragsvillkoren,

  • erhåller godkännande från de avsedda användarna för de granskningsåtgärder som ska utföras, och

  • diskuterar de granskningsåtgärder som ska utföras med lämpliga representanter för de avsedda användarna, och

 • läsa korrespondens mellan uppdragsgivaren och andra avsedda användare om uppdragsgivaren inte är den enda avsedda användaren.

A30.Om villkoren i punkterna 21 och 22 inte är uppfyllda är det osannolikt att ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan uppfylla behoven hos uppdragsgivaren eller andra avsedda användare. Under sådana omständigheter kan revisorn föreslå andra tjänster, såsom ett bestyrkandeuppdrag, som kanske är mer ändamålsenliga.

A31.Alla villkoren i punkterna 21 och 22 gäller även för granskningsåtgärder som har lagts till eller ändrats under uppdragets gång.

Beskrivningar av överenskomna granskningsåtgärder och iakttagelser (Se punkt 22 c)

A32.De granskningsåtgärder som ska utföras under ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse kan föreskrivas av lagar och andra författningar. I vissa fall kan lagar och andra författningar också föreskriva hur granskningsåtgärderna och iakttagelserna ska beskrivas i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder. Som anges i 22 c är ett villkor för att acceptera ett uppdrag att revisorn har fastställt att de överenskomna granskningsåtgärderna och att de tillhörande iakttagelserna kan beskrivas objektivt, i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte föremål för olika tolkningar.

A33.De överenskomna granskningsåtgärderna beskrivs objektivt, i termer som är tydliga, inte vilseledande och inte föremål för olika tolkningar. Det innebär att de beskrivs på en precisionsnivå som är tillräcklig för att den avsedda användaren ska förstå karaktären, omfattningen och, om tillämpligt, tidpunkten för de granskningsåtgärder som utförs. Det är viktigt att vara medveten om att alla termer potentiellt kan användas på ett otydligt och vilseledande sätt, beroende på sammanhanget eller brist därpå. Med antagande av att termerna är lämpliga i det sammanhang där de används, omfattar exempel på beskrivning av åtgärder som kan vara acceptabla

 • bekräfta,

 • jämföra,

 • stämma av,

 • spåra.

 • inspektera,

 • fråga,

 • kontrollräkna, och

 • observera.

A34.Termer som kan vara otydliga, vilseledande eller föremål för olika tolkningar beroende på sammanhanget de används i, kan till exempel omfatta

 • termer som är förknippade med bestyrkande enligt IAASBs standarder, såsom ”ger en rättvisande bild” eller ”sann och rättvisande bild”, ”revision”, ”översiktlig granskning”, ”bestyrkande”, ”uttalande” eller ”slutsats”,

 • termer som tyder på att revisorn uttrycker ett bestyrkande eller en slutsats, såsom ”vi försäkrar”, ”vi verifierar”, ”vi har försäkrat oss om” eller ”vi har säkerställt” med avseende på iakttagelserna,

 • otydliga eller vaga fraser såsom ”vi erhöll alla de förklaringar och utförde sådana granskningsåtgärder som vi ansåg var nödvändiga”,

 • termer som är föremål för olika tolkningar, såsom ”väsentlig” eller ”betydande”,

 • oprecisa beskrivningar av åtgärder som att ”diskutera”, ”utvärdera”, ”pröva”, ”analysera” eller ”undersöka” utan att specificera karaktären och omfattningen och, om tillämpligt tidpunkten, för de granskningsåtgärder som ska utföras. Att använda ordet ”diskutera” kan till exempel vara oprecist om man inte specifikt anger med vem diskussionerna sker eller de specifika frågor som ställs, och

 • termer som kan ge intryck av att iakttagelserna inte avspeglar faktiska resultat, såsom ”enligt vår åsikt”, ”utifrån vårt perspektiv” eller ”vi intar hållningen att”.

A35.Till exempel, en granskningsåtgärd som att ”göra en översiktlig granskning av kostnadsallokeringar för att fastställa om de är rimliga” uppfyller sannolikt inte villkoret att termerna ska vara tydliga, inte vilseledande, eller inte föremål för olika tolkningar därför att

 • termen ”översiktlig granskning” kan misstolkas av vissa användare till att betyda att kostnadsallokeringen var föremål för ett begränsat bestyrkandeuppdrag även om något sådant bestyrkande inte avsågs med åtgärden, och

 • termen ”rimlig” är föremål för olika tolkningar om vad ”rimlig” innebär.

A36.Under omständigheter där lagar och andra författningar specifikt anger en granskningsåtgärd eller beskriver en granskningsåtgärd med hjälp av termer som är otydliga, vilseledande eller föremål för olika tolkningar kan revisorn uppfylla kravet i punkt 22 c genom att till exempel begära att uppdragsgivaren

 • ändrar granskningsåtgärden eller beskrivningen av granskningsåtgärden så att den inte längre är otydlig, vilseledande eller föremål för olika tolkningar, och

 • om en term som är otydlig, vilseledande eller föremål för olika tolkningar inte kan ändras, till exempel på grund av lagar och andra författningar, inkludera en definition av termen i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder.

Efterlevnad av krav på oberoende (Se punkterna 22 e, 24 e)

A37.Punkt 22 e gäller när revisorn måste följa kraven på oberoende av skäl som de som anges i punkt A15. Punkt 22 e gäller också när revisorn i uppdragsvillkoren kommer överens med uppdragsgivaren att följa kraven på oberoende. Revisorn kan till exempel inledningsvis ha fastställt att revisorn inte är skyldig enligt relevanta yrkesetiska krav, lagar och andra författningar eller andra skäl att följa kraven på oberoende. När revisorn överväger om han eller hon ska acceptera, behålla ett uppdrag eller godkänna uppdragsvillkoren, kan revisorns kunskap om följande frågor emellertid indikera att en diskussion med uppdragsgivaren om huruvida efterlevnad av vissa krav på oberoende kan vara lämplig för syftet med uppdraget

 • syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse,

 • identiteten på uppdragsgivaren, andra avsedda användare och den ansvariga parten (om denna inte är samma som uppdragsgivaren),

 • karaktär, tidpunkt och omfattning av de granskningsåtgärder som ska utföras, eller

 • andra uppdrag som revisorn utför eller har utfört för uppdragsgivarens, andra avsedda användares eller den ansvariga partens räkning (om denna inte är samma som uppdragsgivaren).

A38.Revisorn kan vara revisor för uppdragsgivarens finansiella rapporter (eller den ansvariga partens om denna inte är samma som uppdragsgivaren). Under sådana omständigheter, och om revisorn också har anlitats för att utföra ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, kan avsedda användare av rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder anta att revisorn är oberoende för syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Av den anledningen kan revisorn komma överens med uppdragsgivaren om att revisorns efterlevnad av kraven på oberoende tillämpliga på revisioner av finansiella rapporter är lämpligt för syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. I sådana fall inkluderas ett uttalande i uppdragsvillkoren om att revisorn måste följa sådana krav på oberoende, i enlighet med punkt 24 e.

Komma överens om uppdragsvillkoren (Se punkterna 24–25)

A39.När det är relevant kan ytterligare frågor inkluderas i uppdragsbrevet, t.ex.

 • arrangemang gällande deltagandet av en specialist anlitad av revisorn i vissa delar av uppdraget, och

 • eventuella begränsningar av användningen eller spridningen av rapporten.

A40.Ett exempel på ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse finns i bilaga 1.

A41.Revisorn kan komma överens med uppdragsgivaren om att de granskningsåtgärder som ska utföras kommer att innehålla kvantitativa tröskelvärden för att fastställa avvikelseundantag. Om så är fallet inkluderas dessa kvantitativa tröskelvärden i beskrivningarna av granskningsåtgärder i uppdragsvillkoren.

A42.Under vissa omständigheter kan lagar och andra författningar enbart föreskriva karaktären på de granskningsåtgärder som ska utföras. I enlighet med punkt 24 i, kommer i sådana fall revisorn överens med uppdragsgivaren om tidpunkterna för och omfattningen av de granskningsåtgärder som ska utföras, så att uppdragsgivaren har en grund för att bekräfta att de granskningsåtgärder som ska utföras är lämpliga för uppdragets syfte.

A43.I vissa fall kommer parterna först överens om uppdragsvillkoren och därefter utförs de överenskomna granskningsåtgärderna. I andra fall kommer parterna överens om villkor och utförande i en iterativ process, överenskommelsen om granskningsåtgärderna ändras under arbetets gång som en följd av att ny information kommer fram. Om tidigare överenskomna granskningsåtgärder måste ändras kräver punkt 25 att revisorn kommer överens med uppdragsgivaren om de ändrade uppdragsvillkoren. De ändrade villkoren kan till exempel ta formen av ett uppdaterat uppdragsbrev, ett tillägg till ett befintligt uppdragsbrev eller annan form av skriftlig bekräftelse.

Återkommande uppdrag (Se punkt 26)

A44.Revisorn kan fatta beslut om att inte skicka ett nytt uppdragsbrev eller annat skriftligt avtal för ett återkommande uppdrag. Följande faktorer kan emellertid tyda på att det är lämpligt att ändra uppdragsvillkoren, eller att påminna uppdragsgivaren om de befintliga uppdragsvillkoren:

 • indikationer på att uppdragsgivaren missförstår syftet med uppdraget att utföra granskningen eller karaktären, tidpunkten eller omfattningen av de överenskomna granskningsåtgärderna,

 • ändrade villkor eller särskilda villkor i uppdraget, inklusive eventuella förändringar i de tidigare överenskomna granskningsåtgärderna,

 • en förändring av juridiska, regulatoriska eller avtalsmässiga krav som påverkar uppdraget, och

 • en förändring i ledningen eller styrelsen hos uppdragsgivaren.

Utföra de överenskomna granskningsåtgärderna (Se punkt 28)

A45.Revisorn kan under vissa omständigheter besluta sig för att inhämta skriftliga uttalanden, t.ex.

 • om de överenskomna granskningsåtgärderna innefattar frågor, kan revisorn begära att de svar som givits muntligen lämnas i form av skriftliga uttalanden, och

 • om uppdragsgivaren inte är den ansvariga parten kan revisorn komma överens med uppdragsgivaren om att inkludera, som en överenskommen granskningsåtgärd, begäran om skriftliga uttalanden från den ansvariga parten.

Använda arbetet från en specialist anlitad av revisorn (Se punkt 29)

A46.Att använda arbetet från en specialist anlitad av revisorn kan omfatta anlitandet av en specialist för att hjälpa revisorn att

 • diskutera de överenskomna granskningsåtgärder som ska utföras med uppdragsgivaren. En jurist kan till exempel föreslå för revisorn hur granskningsåtgärder för att hantera juridiska aspekter på ett avtal bör utformas, eller

 • utföra en eller flera av de överenskomna granskningsåtgärderna. En kemist kan till exempel utföra en av de överenskomna granskningsåtgärderna, såsom att avgöra toxinhalten i ett spannmålsprov.

A47.En specialist anlitad av revisorn kan vara en extern part som har anlitats av revisorn eller en intern expert som är en del av revisionsföretaget och därmed föremål för revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem. Revisorn har vanligtvis rätt att förlita sig på revisionsföretagets kvalitetsstyrningssystem, såvida inte:

 • revisorns förståelse eller praktiska erfarenhet indikerar att revisionsföretagets riktlinjer och rutiner inte på ett ändamålsenligt sätt kommer att hantera uppdragets karaktär och omständigheter, eller

 • information från revisionsföretaget eller andra parter avseende ändamålsenligheten i sådana riktlinjer och rutiner, tyder på något annat.

Omfattningen av den tilliten kommer att variera med omständigheterna och kan påverka karaktären, tidpunkten och omfattningen av revisorns granskningsåtgärder, med avseende på frågor så som:

 • kompetens och förmåga genom rekrytering och utbildningsprogram,

 • revisorns utvärdering av objektiviteten hos specialisten, och

 • överenskommelsen med specialisten.

Revisorns tillit till företagets kvalitetsstyrningssystem minskar inte revisorns ansvar att uppfylla kraven i denna standard.

A48.Om specialisten utför en eller flera av de överenskomna granskningsåtgärderna innefattar överenskommelsen om karaktären, omfattningen och målen med den specialistens arbete enligt kraven i punkt 29 b även: karaktären, tidpunkten och omfattningen av de granskningsåtgärder som ska utföras av specialisten. Utöver de frågor som krävs enligt punkt 29 b kan det vara lämpligt att revisorns överenskommelse med specialisten innefattar frågor såsom följande

 1. revisorns och specialistens respektive roller och ansvarsområden,

 2. karaktären, tidpunkten och omfattningen av kommunikationen mellan revisorn och specialisten, inklusive formen på eventuella rapporter som specialisten tillhandahåller, och

 3. behovet av att specialisten iakttar sekretesskrav.

A49.Frågorna som behandlas i punkt A47 kan påverka detaljnivån och behov av formalitet i överenskommelsen mellan revisorn och specialisten, inklusive om det är lämpligt att överenskommelsen är skriftlig. Överenskommelsen mellan revisorn och revisorns externa specialist utgörs ofta av ett uppdragsbrev.

A50.När arbetet från en specialist ska användas kan det vara lämpligt att utföra några av de granskningsåtgärder som krävs enligt punkt 29 i samband med att beslut fattas om att acceptera eller behålla uppdraget.

Rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder (Se punkterna 30–33)

A51.Bilaga 2 innehåller exempel på rapporter över särskilt överenskomna granskningsåtgärder.

Granskningsobjektet avseende vilket de överenskomna granskningsåtgärderna utförs (Se punkt 30 c)

A52.Om tillämpligt och för att undvika missförstånd kan revisorn vilja förtydliga att rapporten inte omfattar annan information än det granskningsobjekt för vilka de överenskomna granskningsåtgärderna utförs. Om till exempel revisorn anlitades för att utföra de överenskomna granskningsåtgärderna för ett företags kundfordringar eller varulager kan revisorn vilja inkludera ett uttalande att rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder enbart är hänförlig till dessa konton och inte omfattar företagets finansiella rapporter som helhet.

Syftet med rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder (Se punkt 30 d)

A53.Utöver det uttalande som krävs enligt punkt 30 d kan revisorn anse att det är lämpligt att ange att rapporten enbart är avsedd för uppdragsgivaren och de avsedda användarna. Beroende på lagar och andra författningar i den särskilda jurisdiktionen kan detta uppnås genom att begränsa spridningen eller användningen av rapporten. I vissa jurisdiktioner kan det vara möjligt att begränsa användningen av rapporten men inte dess spridning. I andra jurisdiktioner kan det vara möjligt att begränsa spridningen av rapporten men inte användningen.

A54.Faktorer som revisorn kan överväga för att fatta beslut om begränsning av spridningen eller användningen av rapporten (om detta är tillåtet) omfattar till exempel om

 • det föreligger en förhöjd risk för att andra användare än de avsedda användarna missförstår syftet med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse eller misstolkar iakttagelserna,

 • de överenskomna granskningsåtgärderna är utformade enbart för att användas av interna användare, såsom uppdragsgivarens ledning och styrelse, och

 • de överenskomna granskningsåtgärderna eller iakttagelserna innefattar konfidentiell information.

Överenskomna granskningsåtgärder och iakttagelser (Se punkterna 30 n–30 o)

A55.Om revisorn inte kan beskriva de överenskomna granskningsåtgärderna eller iakttagelserna utan att inkludera konfidentiell eller känslig information kan revison överväga att

 • konsultera internt (till exempel inom revisionsföretaget eller ett nätverksföretag),

 • konsultera externt (till exempel med relevant branschorganisation eller en annan revisor), eller

 • inhämta juridisk rådgivning,

för att förstå de professionella eller juridiska följderna av att välja ett visst tillvägagångssätt.

A56.Det kan finnas omständigheter när det faktum att tidigare överenskomna granskningsåtgärder inte har utförts eller har ändrats är viktigt för de avsedda användarnas utvärdering av de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna. Det kan till exempel vara fallet när granskningsåtgärderna anges i lagar och andra författningar. I sådana fall kan revisorn identifiera, i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder, de granskningsåtgärder i de ursprungliga uppdragsvillkoren som inte kunde utföras eller som ändrades, och varför den situationen har uppstått.

A57.Revisorn kan i uppdragsvillkoren hänvisa till det datum då de överenskomna granskningsåtgärderna godkändes.

Hänvisning till specialist anlitad av revisorn (Se punkt 31)

A58.Under vissa omständigheter kan lagar och andra författningar kräva en hänvisning i rapporten till att en av revisorn anlitad specialist har utfört vissa av de överenskomna granskningsåtgärderna. En sådan hänvisning kan till exempel krävas i transparenssyfte i den offentliga sektorn. Revisorn kan också anse att det i andra fall är lämpligt, till exempel när han eller hon hänvisar till en specialist i sin beskrivning av de överenskomna granskningsåtgärderna. Oavsett är revisorn ensam ansvarig för de iakttagelser som ingår i rapporten, och det ansvaret minskar inte på något sätt genom användningen av en specialist. Av den anledningen är det viktigt att, om det i rapporten finns hänvisningar till specialisten, rapporten inte låter förstå att revisorns ansvar minskar på grund av hänvisningen till specialisten.

Utföra ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse tillsammans med ett annat uppdrag (Se punkt 34)

A59.En revisor kan bli ombedd att utföra ytterligare uppdrag tillsammans med uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse, såsom att tillhandahålla rekommendationer som uppkommer genom uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Sådana förfrågningar kan ha formen av en förfrågan om att revisorn ska utföra de överenskomna granskningsåtgärderna och lämna rekommendationer, och villkoren för de olika uppdragen kan anges i ett enda uppdragsbrev. För att undvika missförstånd krävs det enligt punkt 34 att rapporten ska vara tydligt åtskild från rapporter gällande andra uppdrag. Rekommendationerna kan t.ex.

 • tillhandahållas i ett dokument som är åtskilt från rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder, eller

 • vara inkluderade i ett dokument som innehåller både rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder och rekommendationer men rekommendationerna är tydligt avskilda från rapporten, till exempel genom att rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder och rekommendationerna läggs i olika avsnitt i dokumentet.

Dokumentation (Se punkt 35)

A60.Dokumentation av karaktär, tidpunkt och omfattning av de överenskomna granskningsåtgärderna som har utförts kan innehålla en förteckning över t.ex.

 • De identifierbara egenskaper hos de granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna. De identifierbara särdragen kommer att variera beroende på den överenskomna granskningsåtgärden och granskningsobjektet eller -objekten som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna. Exempel:

  • För en granskningsåtgärd avseende inköpsorder kan revisorn identifiera de utvalda dokumenten med hjälp av datum och deras unika inköpsordernummer.

  • För en granskningsåtgärd som kräver ett urval av samtliga poster över ett visst belopp från en given population kan revisorn dokumentera omfattningen av granskningsåtgärden och identifiera populationen (till exempel samtliga belopp valda från företagets register över bokföringsposter för en viss tidsperiod eller var tionde post på en viss lista).

  • För en granskningsåtgärd som kräver frågor till viss personal kan revisorn registrera datumen när frågorna ställdes, namn och yrkesroll för respektive person och de frågor som ställdes.

  • För en observationsåtgärd kan revisorn dokumentera den process eller det förhållande som observeras, relevanta personer, deras respektive ansvarsområden samt var och när observationen gjordes.

 • Vem som utförde de överenskomna granskningsåtgärderna och de datum då dessa åtgärder utfördes.

 • Vem som gjort en genomgång av de utförda granskningsåtgärderna, samt datum för och omfattning av genomgången.

Bilaga 1 Exempel på ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (Se punkt A40)

Exempel ISRS 4400

Nedanstående är ett exempel på ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse som illustrerar relevanta krav och vägledning som ingår i denna standard. Detta brev är inte normerande och är enbart avsett att fungera som vägledning i samband med de överväganden som behandlas i denna standard. Det kommer att behöva anpassas beroende på kraven och omständigheterna kring de enskilda uppdragen. Utkastet är framtaget för att avse ett uppdrag att utföra granskningen för en enda rapportperiod. Det skulle kräva anpassningar om det skulle vara avsett för eller förväntas passa till ett återkommande uppdrag efter vad som beskrivs i denna standard. Det kan vara lämpligt att inhämta juridisk rådgivning om huruvida ett förslag till brev är lämpligt.

Uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse

Till [uppdragsgivare]

Ni har begärt att vi utför ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse avseende upphandling av [xyz]-produkter. I detta uppdragsbrev bekräftar vi vår förståelse av ändamålet med och villkoren för vårt uppdrag samt karaktären på och begränsningarna i de tjänster som vi ska utföra. Vårt uppdrag kommer att utföras i enlighet med International Standard on Related Services ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Vid utförandet av uppdraget att utföra granskningen kommer vi att följa [beskriv de relevanta yrkesetiska kraven], som inte kräver att vi är oberoende.

Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse som utförs i enlighet med ISRS 4400 (omarbetad) innefattar att vi utför de granskningsåtgärder som vi har kommit överens med er om samt att vi kommunicerar noterade iakttagelser i vår rapport. Iakttagelser är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts. Ni [och om relevant, andra parter] bekräftar att de överenskomna granskningsåtgärderna är ändamålsenliga för uppdragets syfte. Vi gör inget uttalande beträffande ändamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgärderna. Detta uppdrag kommer att utföras grundat på att [den ansvariga parten] är ansvarig för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna. Vidare är detta uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inte ett bestyrkandeuppdrag. Följaktligen gör vi inget uttalande och drar ingen slutsats.

De granskningsåtgärder som vi kommer att utföra är enbart i syfte att hjälpa till att fastställa huruvida upphandlingen av [xyz]-produkter överensstämmer med företagets inköpspolicyer.16 Följaktligen kommer vår rapport att rikta sig till er och är kanske inte är lämplig för något annat syfte.

Vi har avtalat att utföra följande granskningsåtgärder och rapportera till er iakttagelserna från vårt arbete:

 • Inhämta från ledningen för [den ansvariga parten] en lista över samtliga avtal undertecknade mellan den [1 januari 20X1] och den [31 december 20X1] för [xyz]-produkter (”listan”) och identifiera alla avtal med ett värde över 25.000 USD.

 • För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan, jämföra avtalet med förteckningen över anbud och fastställa om varje avtal varit föremål för anbud från minst 3 leverantörer från [den ansvariga partens] ”lista över förhandskvalificerade leverantörer”.

 • För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan, jämföra beloppet att betala enligt det undertecknade avtalet med det belopp som slutligen betalades av [den ansvariga parten] till leverantören och fastställa om det belopp som slutligen betalades stämmer med det överenskomna priset i avtalet.

Granskningsåtgärderna ska utföras mellan den [datum] och den [datum].

Som en del av vårt uppdrag kommer vi att utfärda en rapport där vi beskriver de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna från utförda granskningsåtgärder [infoga lämplig hänvisning till den förväntade formen på och innehållet i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder].

Var god underteckna och returnera den bifogade kopian av detta brev för att visa att ni bekräftar och instämmer med överenskommelsen för vårt uppdrag, inklusive de särskilda åtgärder som vi har kommit överens om ska utföras samt deras lämplighet för detta syfte.

[Infoga övrig information, såsom överenskommet arvode, fakturering och övriga särskilda villkor efter vad som erfordras.]

[Revisionsföretagets namn]

Godkänt och avtalat för [uppdragsgivarens namns] räkning av:

[Underskrift]

[Namn och befattning]

[Datum]

I det här fallet är uppdragsgivaren också den avsedda användaren.

Bilaga 2 Exempel på rapporter över särskilt överenskomna granskningsåtgärder (Se punkt A51)

Exempel 1

Exempel 1 ISRS 4400

För detta illustrativa exempel på en rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder gäller följande förutsättningar:

 • Uppdragsgivaren är mottagare och den enda avsedda användaren. Uppdragsgivaren är inte den ansvariga parten. Till exempel är tillsynsmyndigheten uppdragsgivare och den avsedda användaren, och företaget som övervakas av tillsynsmyndigheten är den ansvariga parten.

 • Inga avvikelser hittades.

 • Revisorn anlitade inte en specialist för att utföra någon av de överenskomna granskningsåtgärderna.

 • Det finns inga begränsningar gällande användningen eller spridningen av rapporten.

 • Det finns inga krav på oberoende som revisorn måste följa.

 • Ett kvantitativt tröskelvärde om 100 USD för att rapportera avvikelser inom ramen för Granskningsåtgärd 3 har överenskommits med uppdragsgivaren.

Rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder för inköp av [xyz]-produkter

Till [mottagare]

Syfte

Vår rapport har enbart till syfte att hjälpa [uppdragsgivaren] att fastställa huruvida inköpen av [xyz]-produkter överensstämmer med dess inköpspolicyer och är kanske inte är lämplig för något annat syfte.

Uppdragsgivarens och den ansvariga partens ansvar

[Uppdragsgivaren] har bekräftat att de överenskomna granskningsåtgärderna är lämpliga för uppdragets syfte.

[Den ansvariga parten], såsom identifierad av [uppdragsgivaren] är ansvarig för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna.

Revisorns ansvar

Vi har utfört uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med International Standard on Related Services ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse innefattar att vi utför de granskningsåtgärder som har överenskommits med [uppdragsgivaren] och rapporterar våra iakttagelser, som är de faktiska resultaten av överenskomna granskningsåtgärder som har utförts. Vi gör inget uttalande beträffande ändamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgärderna.

Detta uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse är inte ett bestyrkandeuppdrag. Följaktligen gör vi inget uttalande och drar ingen slutsats.

Om vi hade utfört ytterligare granskningsåtgärder, kanske andra frågor hade kommit till vår kännedom som då hade rapporterats.

Yrkesetik och kvalitetsstyrning

Vi har följt de yrkesetiska kraven i [beskriv de relevanta yrkesetiska kraven]. För detta uppdrag finns det inga krav på oberoende som vi är skyldiga att följa. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningsåtgärder och iakttagelser

Vi har utfört de granskningsåtgärder som beskrivs nedan, vilka har överenskommits med [uppdragsgivaren], avseende inköp av produkter från [xyz].

Granskningsåtgärder

Iakttagelser

1

Inhämta från ledningen för [den ansvariga parten] en lista över samtliga avtal som undertecknats mellan den [1 januari 20X1] och den [31 december 20X1] för [xyz]-produkter (”listan”) och identifiera alla avtal med ett värde över 25.000 USD.

Vi inhämtade från ledningen en lista över samtliga avtal för [xyz]-produkter som undertecknades mellan den [1 januari 20X1] och den [31 december 20X1].

Av de 125 avtalen på listan identifierade vi 37 avtal med ett värde över 25.000 USD.

2

För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan ska avtalet jämföras med förteckningen över anbud och fastställa om varje avtal varit föremål för anbud från minst 3 leverantörer från [den ansvariga partens] ”lista över förhandskvalificerade leverantörer”.

Vi inspekterade förteckningen över anbud avseende de 37 avtalen med ett värde över 25.000 USD. Vi fann att samtliga 37 avtal varit föremål för anbud från minst 3 leverantörer från [den ansvariga partens] ”lista över förhandskvalificerade leverantörer”.

3

För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan ska belopp att betala enligt det undertecknade avtalet jämföras med det belopp som slutligen betalades av [den ansvariga parten] till leverantören och fastställa om det belopp som slutligen betalades ligger inom spannet 100 USD från avtalets överenskomna pris.

Vi erhöll de underskrivna avtalen för de 37 avtalen med ett värde över 25.000 USD på listan och jämförde beloppen att betala med beloppen som slutligen betalades av [den ansvariga parten] till leverantören.

Vi fann att de belopp som slutligen betalades låg inom spannet 100 USD från de överenskomna beloppen i samtliga 37 avtal utan att några avvikelser noterades.

[Revisorns underskrift]

[Datum för revisorns rapport]

[Revisorns adress]

Exempel 2

Exempel 2 ISRS 4400

För detta illustrativa exempel på en rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder gäller följande förutsättningar:

 • Uppdragsgivaren är den ansvariga parten. Den avsedda användaren, som inte är samma som uppdragsgivaren, är en mottagare utöver uppdragsgivaren. Exempel: tillsynsmyndigheten är den avsedda användaren och företaget som övervakas av tillsynsmyndigheten är uppdragsgivaren och den ansvariga parten.

 • Avvikelser hittades.

 • Revisorn anlitade en specialist för att utföra en överenskommen granskningsåtgärd och en hänvisning till denna specialist har inkluderats i rapporten över särskilt överenskomna granskningsåtgärder.

 • Det finns en begränsning gällande användningen och spridningen av rapporten.

 • Revisorn är revisor för uppdragsgivarens (som är den ansvariga parten) finansiella rapporter. Revisorn har kommit överens med uppdragsgivaren om att revisorns efterlevnad av kraven på oberoende som gäller för revisioner av finansiella rapporter även ska gälla för uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Revisorn har avtalat att i uppdragsvillkoren inkludera att de krav på oberoende som är tillämpliga på revisioner av finansiella rapporter även ska gälla för detta uppdrag.

 • Revisorn inkluderade en hänvisning till det datum då de överenskomna granskningsåtgärderna godkändes i uppdragsvillkoren.

Rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder för inköp av [xyz]-produkter

Till [mottagare]

Syfte samt begränsningar av användning och spridning

Vår rapport har enbart till syfte att hjälpa [den avsedda användaren] att fastställa huruvida uppdragsgivarens inköp av [xyz]-produkter har gjorts i enlighet med [den avsedda användarens] inköpspolicyer och passar kanske inte för annat syfte. Denna rapport är enbart avsedd för [uppdragsgivaren] och [de avsedda användarna], och ska inte användas av, eller spridas till, andra parter.

Uppdragsgivarens ansvar

[Uppdragsgivaren] har bekräftat att de överenskomna granskningsåtgärderna är lämpliga för uppdragets syfte.

[Uppdragsgivaren (även den ansvariga parten)] är ansvarig för granskningsobjektet som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna.

Revisorns ansvar

Vi har utfört uppdraget att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med International Standard on Related Services ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse innefattar att revisorn utför de granskningsåtgärder som har överenskommits med [uppdragsgivaren] och rapporterar sina iakttagelser, som är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts. Vi gör inget uttalande beträffande ändamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgärderna.

Detta uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse är inte ett bestyrkandeuppdrag. Följaktligen gör vi inget uttalande och drar ingen slutsats.

Om vi hade utfört ytterligare granskningsåtgärder, kanske andra frågor hade kommit till vår kännedom som då hade rapporterats.

Yrkesetik och kvalitetsstyrning

Vi har följt de yrkesetiska kraven i [beskriv de relevanta yrkesetiska kraven] och kraven på oberoende i enlighet med [beskriv kraven på oberoende].17 Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Till exempel om IESBAs Etikkod utgör de relevanta yrkesetiska kraven och stycke 4A i IESBAs Etikkod utgör de relevanta kraven på oberoende, kan denna mening få följande ordalydelse: ”Vi har följt de yrkesetiska kraven i International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (IESBAs Etikkod) och kraven på oberoende i stycke 4A i IESBAs Etikkod.”

Granskningsåtgärder och iakttagelser

Vi har utfört de granskningsåtgärder som beskrivs nedan, om vilka överenskommelse träffades med [uppdragsgivaren] i villkoren för uppdraget daterat den [datum] avseende inköp av [xyz]-produkter.

Granskningsåtgärder

Iakttagelser

1

Inhämta från ledningen för [uppdragsgivaren] en lista över samtliga avtal undertecknade mellan den [1 januari 20X1] och den [31 december 20X1] för [xyz]-produkter (”listan”) och identifiera alla avtal med ett värde över 25.000 USD.

Vi inhämtade från ledningen en lista över samtliga avtal för [xyz]-produkter som tecknades mellan den [1 januari 20X1] och den [31 december 20X1].

Av de 125 avtalen på listan identifierade vi 37 avtal med ett värde över 25.000 USD.

2

För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan jämföra avtalet med förteckningen över anbud och fastställa om varje avtal var föremål för anbud från minst 3 leverantörer från [uppdragsgivarens] ”lista över förhandskvalificerade leverantörer”. För förteckningar över anbud som lämnades på [främmande språk], har vi översatt förteckningarna över anbud med hjälp av en översättare som vi anlitat innan jämförelsen gjordes.

Vi inspekterade förteckningen över anbud avseende de 37 avtalen med ett värde över 25.000 USD. Av förteckningarna över anbuden hänförliga till de 37 avtalen var 5 på [främmande språk]. Vi anlitade en översättare för att hjälpa oss med översättningen av dokumentationen om dessa 5 anbud.

Vi fann att 36 av de 37 avtalen var föremål för anbud från minst 3 leverantörer från [uppdragsgivarens] ”lista över förhandskvalificerade leverantörer”.

Vi hittade 1 avtal med ett värde om 65.000 USD som inte var föremål för några anbud. Ledningen har informerat oss om att anledningen till att detta avtal inte var föremål för anbud var en nödsituation för att hålla en avtalad deadline.

Översättarens uppdrag att hjälpa oss med översättningen av dokumentationen om anbuden minskar inte vårt ansvar för att utföra granskningsåtgärderna och rapportera iakttagelserna.

3

För varje identifierat avtal med ett värde över 25.000 USD på listan jämföra beloppet att betala enligt det undertecknade avtalet med beloppet som slutligen betalades av [uppdragsgivaren] till leverantören och fastställa om det belopp som slutligen betalades är samma som det överenskomna priset i avtalet.

Vi erhöll de underskrivna avtalen för de 37 avtalen med ett värde över 25.000 USD på listan och jämförde beloppen att betala med beloppen som slutligen betalades av [uppdragsgivaren] till leverantören.

Vi fann att beloppen att betala enligt de undertecknade avtalen skilde sig från de belopp som slutligen betalades av [uppdragsgivaren] för 26 av de 37 avtalen. I samtliga fall har ledningen informerat oss om att skillnaderna i beloppen berodde på en höjning om 1 procent av försäljningsskatten i [jurisdiktion] som trädde i kraft i september 20X1.

[Revisorns underskrift]

[Datum för revisorns rapport]

[Revisorns adress]

Appendix FARs uppdragsbrev för att genomföra granskning enligt särskild överenskommelse

Appendix ISRS 4400

Text inom hakparenteser i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt endast inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

[Kommentar: Uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse ställs till styrelsen eller representant för företagsledningen.]

[Företag

Attention

Adress

Postnummer

Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för ISRS 4400 Uppdrag att genomföra granskning enligt särskild överenskommelse

Granskningsuppdraget

Jag (Vi) ("Uppdragstagaren") har av [styrelsen/företagsledningen i] [X AB] ("Uppdragsgivaren") fått i uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse avseende [upphandling av xyz-produkter]. I detta uppdragsbrev bekräftar jag min (vi vår) förståelse för ändamålet med och villkoren för mitt (vårt) uppdrag samt karaktären på och begränsningarna i de granskningsåtgärder som jag (vi) ska utföra.

Villkor för Uppdraget

Mitt (Vårt) uppdrag kommer att utföras i enlighet med International Standard on Related Services ISRS 4400 (omarbetad) Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse. Vid utförandet av uppdraget att utföra granskningen kommer jag (vi) att följa [beskriv de relevanta yrkesetiska kraven], som [inte] kräver att jag (vi) är oberoende18.

Ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet med ISRS 4400 (omarbetad) innefattar att jag (vi) utför de granskningsåtgärder som jag (vi) har kommit överens med er om och att jag (vi) kommunicerar noterade iakttagelser i min (vår) rapport. Iakttagelser är de faktiska resultaten av de överenskomna granskningsåtgärder som har utförts. Ni [och om relevant, andra parter] bekräftar att de överenskomna granskningsåtgärderna är ändamålsenliga för uppdragets syfte. Jag (Vi) gör inget uttalande beträffande ändamålsenligheten i de överenskomna granskningsåtgärderna. Detta uppdrag kommer att utföras grundat på att [den ansvariga parten] är ansvarig för det granskningsobjekt som är föremål för de överenskomna granskningsåtgärderna. Vidare är detta uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse inte ett bestyrkandeuppdrag. Följaktligen gör jag (vi) inget uttalande och drar ingen slutsats.

Syftet med de granskningsåtgärder som jag (vi) kommer att utföra är enbart att bidra till att fastställa om [upphandlingen av xyz-produkter överensstämmer med företagets inköpspolicyer]. Min (Vår) rapport ska inte användas för något annat syfte och är enbart till för er information och är inte lämplig för något annat syfte.

Jag (Vi) har avtalat att utföra följande granskningsåtgärder och att rapportera iakttagelserna från mitt (vårt) arbete till er:

 • [Granskningsåtgärd 1]

 • [Granskningsåtgärd 2]

 • [Granskningsåtgärd 3]

Granskningsåtgärderna ska utföras mellan den [datum] och den [datum].

Som en del av mitt (vårt) uppdrag kommer jag (vi) att utfärda en rapport där jag (vi) beskriver de överenskomna granskningsåtgärderna och iakttagelserna från utförda granskningsåtgärder. Jag (Vi) förväntar mig (oss) att min (vår) rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder ser ut i enlighet med bilaga 2.

Jag (Vi) bekräftar genom detta brev ("Uppdragsbrev") att jag (vi) åtar mig (oss) Uppdraget.

För Uppdraget gäller i övrigt av FAR fastställda Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (202X:X), bilaga 1.

[Kommentar: Uppdragstagaren ansvarar själv för att avgöra om det krävs oberoende eller inte i det aktuella uppdraget.]

[Arvode]

[Kommentar: Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika Uppdraget.]

[Alternativ 1]

Mitt (Vårt) arvode beräknas vara fördelat enligt följande .... [alternativ 1a: Mitt (Vårt) arvode uppgår till .... enligt den offert som avgivits och accepterats av er.] [Kommentar: Detta "alternativ 1a" ska användas så snart någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till uppdragsgivaren (annat än rena timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i Uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå av Uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i Uppdragsbrevet vid beräknat arvode.]

Jag (Vi) vill uppmärksamma er på att alla beräkningar av arvodets storlek som jag (vi) gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar:

 • att Uppdragsgivaren levererar de [finansiella rapporterna/granskningsobjektet] och annat underlag i god tid före granskningen eller enligt särskilt överenskommen tidsplan, och

 • att [Uppdragsgivaren och/eller annan] och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå mig (oss) med nödvändig information.

[Alternativ 2]

Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för Uppdragets genomförande.

[Debiteringen per timme för mina (våra) tjänster är under innevarande räkenskapsår följande:

 • .... kr, och

 • .... kr.]

Ersättning för kostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].

Behandling av personuppgifter

[Kommentar: Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att revisionsföretaget är personuppgiftsansvarigt när uppdraget utförs. Om revisionsföretaget bedömer att man är personuppgiftsbiträde måste texten justeras och dessutom ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås.]

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Uppdragstagaren behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Uppdragstagaren är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av Uppdraget.

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i bilaga X–Y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Bekräftelse

[Kommentar: Avsnittet måste anpassas beroende på om uppdragsbrevet undertecknas med penna eller elektroniskt.]

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta Uppdragsbrev.

Jag (Vi) ber er underteckna detta Uppdragsbrev [, som upprättats i två exemplar,] för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse, inklusive de särskilda åtgärder som vi har kommit överens om ska utföras samt deras lämplighet för detta syfte.

[Jag (Vi) emotser ett exemplar av Uppdragsbrevet i retur till [Namn].]

Med vänlig hälsning

[Revisionsföretaget]

Namn

Titel

Bilagor (dessa bilagor publiceras inte i anslutning till detta Appendix till ISRS 4400)

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (202X:X)

Bilaga 2: Exempel på revisors rapport över särskilt överenskomna granskningsåtgärder

[Företaget]

Namnteckning   Titel

Namnförtydligande   Datum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

[Kommentar: Uppdragsbrevet kan även innehålla:

 • åtgärder i samband med planeringen av granskningen,

 • åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister,

 • åtgärder för att utnyttja internrevisorerna, och

 • hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i övrigt.]