Inledning

Tillämpningsområde m.m.

1.Denna rekommendation gäller för utformningen av revisionsberättelser vid revision av års- och koncernredovisningar för samtliga juridiska personer. Rekommendationen behandlar utformningen av en kvalificerad revisors revisionsberättelse, inte bara vid lagstadgad revision utan även vid revision som har samma omfattning som en lagstadgad. Det innebär bland annat att revisionen omfattar både granskning av de finansiella rapporterna (årsredovisningen eller årsbokslutet) och granskning av förvaltningen. Exempelvis är rekommendationen tillämplig i det fall en revisor, utan att vara av bolagsstämman vald revisor, uppdras att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning i ett aktiebolag på samma sätt som om revisorn varit bolagsstämmovald. Däremot behandlar rekommendationen inte utformningen av revisionsberättelsen vid frivillig räkenskapsrevision, det vill säga då en revisor utan att vara av bolagsstämman vald revisor uppdras att granska årsredovisningen men inte styrelsens förvaltning. Utformningen av och innehållet i en rapport från en icke kvalificerad revisor behandlas inte heller i denna rekommendation.

2.Rekommendationen baseras i huvudsak på, kompletterar och ska läsas tillsammans med ISA 700 Bilda sig en uppfattning om och uttala sig om finansiella rapporter, ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter, ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information med tillhörande följdändringar och RevR 209 Revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

(RevP 2017:4)

3.Rekommendationen behandlar inte revisionsberättelsens utformning i de fall revisorn modifierar något uttalande, gör anmärkningar, lämnar upplysningar eller i de fall revisorn rapporterar någon väsentlig felaktighet i annan information enligt ISA 720. Vägledning för dessa situationer finns i RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen, ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor, ISA 706 Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor, ISA 720 samt ISA 570 Fortsatt drift.

(RevP 2017:4)

4.Rekommendationen behandlar heller inte de kompletterande krav på revisionsberättelsens utformning som endast gäller för företag av allmänt intresse. Vägledning för sådana krav finns främst i RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, ISA 701 Kommunikation av särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, men finns även i ISA 705, ISA 706 och ISA 720.

5.Till rekommendationen finns en sammanställning i bilaga 2 som är ett hjälpverktyg för att identifiera de rapporteringskrav som revisorn kan komma att ställas inför.

(FAR N 2021:31)

Syfte och bakgrund

Syfte

6.Syftet med denna rekommendation är att lägga fast standarder för och ge vägledning om formen för och innehållet i en svensk revisionsberättelse som lämnas som ett resultat av en revision av års- och koncernredovisningar för samtliga juridiska personer, förutom där revisorn i revisionsberättelsen:

 • modifierar något uttalande,

 • lämnar upplysningar,

 • anmärker, eller

 • rapporterar någon väsentlig felaktighet i avsnittet ”Annan information” enligt ISA 720.

Bakgrund till revisionsberättelsens utformning

7.ISA 700 behandlar bland annat formen för och innehållet i den revisors rapport, i Sverige benämnd revisionsberättelse enligt punkterna 1 och 12, som lämnas till följd av en revision av finansiella rapporter.

8.RevR 209 behandlar revisorns ansvar för att granska, bilda sig en uppfattning och i revisionsberättelsen rapportera om vissa aspekter gällande styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning.

9.Även revisionslagen (1999:1079), aktiebolagslagen (2005:551) och andra tillämpliga lagar om andra associationsformer innehåller regler som påverkar revisionsberättelsens utformning vid revision av årsredovisningen och koncernredovisningen.

10.ISA 720 behandlar revisorns ansvar för annan information än de finansiella rapporterna, och hur detta ansvar ska beskrivas i revisionsberättelsen. Mot bakgrund av det lagstadgade innehållet i en svensk årsredovisning krävs i Sverige vissa anpassningar av revisionsberättelsens beskrivning av revisorns ansvar för annan information. Se punkterna 143–148.

11.Denna rekommendation (RevR 700) kompletterar ovanstående normgivning och behandlar, med utgångspunkt i denna och andra standarder och med ytterligare anpassningar till svenska förhållanden, formen för och innehållet i en revisionsberättelse som lämnas för samtliga svenska juridiska personer.

Definitioner

12.De termer som används i denna rekommendation definieras i International Standards on Auditing (ISA) med tillhörande ordlista eller i svensk lagstiftning eller annan normgivning. Nedan definieras och diskuteras ett antal för denna rekommendation centrala termer, och i övrigt hänvisas till ISA och relevant lagstiftning eller annan normgivning.

13.Med en revisionsberättelse avses den kvalificerade revisorns rapport som avlämnas som ett resultat av en revision – eller med samma omfattning som en sådan – enligt aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, stiftelselagen (1994:1220), lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller revisionslagen (1999:1079), vilka behandlar svenska juridiska personer med flera, som upprättar ett årsbokslut, en årsredovisning så som termerna definieras i BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning1 och en koncernredovisning.

Rekommendationen behandlar utöver revisionsberättelser över årsbokslut och årsredovisning även årsberättelser upprättade av värdepappersfonder samt sammanställningar upprättade av stiftelser som inte är bokföringsskyldiga.

(FAR N 2018:4)

14.I denna rekommendation används termen revisor för att beteckna både en personvald revisor och ett valt revisionsföretag.

15.Termen annan information enligt ISA 720 definieras för svenska förhållanden i punkt 144.

Rekommendationens struktur

16.Denna rekommendation innehåller sex avsnitt och avslutas med en bilaga med exempel på revisionsberättelser för de olika organisationsformerna.

17.De första tre avsnitten behandlar revisionsberättelsens utformning för:

18.Det därpå följande avsnittet (punkterna 133–138) behandlar effekterna på revisionsberättelsens utformning då årsredovisningens jämförelsetal reviderats av tidigare revisor eller inte är reviderade, och det femte avsnittet (punkterna 139–142) behandlar utformningen av revisorspåteckningen.

19.I det sista avsnittet ges kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning vad gäller revisorns ansvar för s.k. annan information enligt ISA 720 (punkterna 143–148).

20.I avsnittet om revisionsberättelse för aktiebolag diskuteras mer utförligt de anpassningar som krävs till följd av svensk lagstiftning eller andra regler. Till den del anpassningarna är desamma eller likartade görs i avsnitten om de övriga organisationsformerna i första hand hänvisningar till avsnittet om aktiebolag. En mer utförlig diskussion förs endast för de särskilda anpassningar som i förekommande fall krävs.

21.Vägledning kring revisionsberättelsens utformning vid revision av koncernredovisning ges i avsnittet som behandlar revisionsberättelsens utformning i aktiebolag. För andra associationsformer där revision av koncernredovisning är aktuell får således vägledning sökas i detta avsnitt.

Revisionsberättelsens utformning för aktiebolag

Inledning

22.Detta avsnitt ger vägledning om utformningen av den revisionsberättelse som lämnas som ett resultat av revisorns granskning enligt ABL av ett aktiebolags årsredovisning, i förekommande fall koncernredovisning2, och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. I de fall revision utförs med samma omfattning som lagstadgad revision av en revisor utan att denne är av bolagsstämman vald revisor tillämpas detta avsnitt. När verkställande direktör inte är utsedd ska hänvisningen till verkställande direktör i exemplen till revisionsberättelser strykas.

Omfattningen av revisorns granskningsuppgifter när ett bolag är moderbolag framgår av 9 kap. 3  § andra stycket ABL. Utöver granskning av koncernredovisningen ska revisorn granska koncernföretagens inbördes förhållanden. ABL ställer inget krav på uttalande om granskningen av koncernföretagens inbördes förhållanden, varför uppgiften att granska dessa förhållanden inte uttryckligen framgår av revisionsberättelsen, men ska uppfyllas genom dels räkenskapsrevisionen i enlighet med ISA, dels genom förvaltningsrevisionen i enlighet med RevR 209. Motsvarande gäller för granskning av bokföring vilken också omfattas dels av räkenskapsrevisionen i enlighet med ISA, dels genom förvaltningsrevisionen i enlighet med RevR 209.

23.ISA 700 behandlar revisorns rapportering om de finansiella rapporterna och huruvida de ger en i allt väsentligt rättvisande bild av resultat och ställning. Samma rapporteringskrav finns i 9 kap. 31 och 38 §§ ABL, men lagen ställer även andra rapporteringskrav för vilka anpassning måste ske i enlighet med ISA 700, punkterna 4345. I tillägg till uttalandet enligt 9 kap. 31 § ABL om rättvisande bild ska revisionsberättelsen enligt ABL alltid innehålla:

 • uttalande om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar,

 • uttalande om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

 • uttalande om det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och

 • uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

24.Vidare ska det enligt 9 kap. 32 § ABL i förekommande fall ingå ett uttalande om styrelsen och verkställande direktören har upprättat en förteckning enligt 21 kap. 10 § ABL över vissa lån och säkerheter.

(FAR N 2022:8)

25.9 kap. ABL innehåller krav på vissa formuleringar i revisionsberättelsen. Enligt ISA 700 punkterna 50 och 51 kan en sådan rapport ändå hänvisa till ISA under förutsättning att vissa minimikrav på revisionsberättelsens utformning är uppfyllda.

26.Med utgångspunkt i ISA 700 punkt 16 och 9 kap. ABL ska en revisionsberättelse lämnas enligt utformningen i denna rekommendation när revisorns slutsats är att:

 • årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) och ger en rättvisande bild3 av bolagets resultat och ställning,

 • förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar,

 • balansräkningen och resultaträkningen kan fastställas,

 • någon styrelseledamot eller verkställande direktören inte har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid med ABL, ÅRL eller bolagsordningen,

 • vinsten eller förlusten kan disponeras/behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,

 • förteckning över penninglån och säkerheter har upprättats enligt lag när så ska ske,

 • bolaget har fullgjort sina skyldigheter rörande skatter och avgifter i de avseenden som anges i 9 kap. 34 § ABL, och

 • det inte finns skäl att lämna några upplysningar enligt ISA 706 eller sådan upplysning som avses i 9 kap. 35 § ABL. Upplysningar om granskning av jämförelseåret behandlas i denna rekommendation i punkterna 133–138. Hänvisningar till handlingar som fogats till revisionsberättelsen vid tidigare revisorers förtida avgång behandlas i RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen, exempel 19.

Revisorns bedömning om årsredovisningen ger en rättvisande bild ska göras utifrån tillämplig lag om årsredovisning, oavsett vilket redovisningsramverk som företaget tillämpar. Det kan exemplifieras med att revisorns bedömning ska göras utifrån 2 kap. 3 § ÅRL även om bolagets årsredovisning avviker från detta med stöd av K2 p. 3.3.

(FAR N 2019:19)

27.Enligt ISA 700 punkterna 2152 ska revisionsberättelsen med beaktande av svenska förhållanden innehålla två separata delar. Den första delen ska behandla rapporteringen om årsredovisningen och i tillämpliga fall koncernredovisningen och den andra ska behandla rapporteringen om andra krav enligt 9 kap. ABL. De båda delarna ska ha en gemensam inledning (titel och mottagare) och en gemensam avslutning (datering och underskrift).

Gemensam inledning

Titel

28.Enligt 9 kap. 5 § ABL ska revisorn lämna en revisionsberättelse vilket innebär att revisors rapport enligt ISA 700 punkt 21 ska ha titeln ”Revisionsberättelse”4.

Vid en frivillig revision med en omfattning motsvarande den lagstadgade finns det med utgångspunkt i ISA 700 punkt A 70 argument för att revisors rapport ska benämnas ”Rapport från oberoende revisor” och inte ”Revisionsberättelse”. FAR gör bedömningen att det, då både granskningsobjekten (årsredovisningen eller årsbokslutet samt förvaltningen) och revisionens omfattning i de båda fallen är identiska, är lämpligt att även vid en sådan frivillig revision benämna revisors rapport ”Revisionsberättelse”.

Mottagare

29.Revisionsberättelsen ska enligt ISA 700 punkt 22 ställas till de mottagare som uppdragsförhållandet kräver. Vid revision av ett svenskt aktiebolag enligt ABLs regler ska revisionsberättelsen alltid ställas till bolagsstämman och ange bolagets firma och organisationsnummer.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen (Del 1)

Revisorns uttalanden

30.Under rubriken ”Uttalanden” ska revisorn enligt ISA 700 punkt 24 identifiera det granskade bolagets firma samt ange att de finansiella rapporterna granskats och för vilken period, liksom rapporternas titlar samt hänvisa till noterna. Enligt 9 kap. 3 § ABL ska revisorn granska bolagets årsredovisning, och de finansiella rapporterna med tillhörande noter ska därför ha den gemensamma titeln årsredovisning. Om bolaget är moderbolag, ska revisorn även granska koncernredovisningen, om en sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes förhållanden. När han eller hon gör ett omodifierat uttalande enligt utformningen i denna rekommendation anges att årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRL och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av resultat och ställning.

31.Revisorns uttalande avseende två av de andra rapporteringskraven enligt 9 kap. ABL är direkt beroende av revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen och ska därför lämnas i detta avsnitt. Det gäller uttalande om förvaltningsberättelsens förenlighet med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt uttalande om fastställande av balans- och resultaträkningar.

32.Avsnittet ”Uttalanden” kan därför ha följande form:

Jag (Vi)5 har utfört en revision av årsredovisningen [och koncernredovisningen] för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning [och koncernredovisning] ingår på sidorna x–y i detta dokument6.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen [och koncernredovisningen] upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens [och koncernredovisningens] övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen [för moderbolaget och koncernen].

Jag-form används när en personvald revisor avlämnar revisionsberättelsen. Vi-form används när flera revisorer eller ett registrerat revisionsbolag avlämnar revisionsberättelsen.

Om årsredovisningen [och koncernredovisningen] ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen].

(FAR N 2020:26)

32A.För ett bolag som tillämpar IFRS gäller att Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen. Avsnittet ”Uttalanden” kan därför ha följande form:

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

(FAR N 2023:19)

32B.Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, till exempel balansräkning i stället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

(FAR N 2023:19)

Grund för uttalanden

33.Avsnittet ska enligt ISA 700 punkt 28 ha rubriken ”Grund för uttalanden” och ska följa direkt efter avsnittet ”Uttalanden”. Det ska ange att revisionen utförts i enlighet med ISA och god revisionssed i Sverige7, hänvisa till revisionsberättelsens avsnitt ”Revisorns ansvar” och att revisorn är oberoende enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av årsredovisningen i Sverige.

Detta eftersom det i granskning av årsredovisningen bland annat ingår en granskning av förvaltningsberättelsen utförd i enlighet med RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen.

34.Detta avsnitt ska också ange om revisorn anser att de revisionsbevis han eller hon har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för dennes uttalanden.

35.Avsnittet kan ha följande form:

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

36.I förekommande fall ska revisorn i ett avsnitt med rubriken ”Annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen]” beskriva sitt ansvar för sådan information. Se punkterna 143–148 för vidare vägledning.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års- och koncernredovisning

37.Detta avsnitt i revisionsberättelsen ska ha rubriken ”Styrelsens och verkställande direktörens ansvar” och ska beskriva dessas ansvar för upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen enligt tillämpligt ramverk och för sådan intern kontroll som de bedömer som nödvändig för att kunna upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

(FAR N 2018:4)

38.Avsnittet ska också ange styrelsens och verkställande direktörens ansvar vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen att bedöma bolagets och koncernens förmåga att fortsätta att bedriva verksamheten och om användningen av antagandet om fortsatt drift är lämplig samt lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör den fortsatta driften. Beskrivningen av ansvaret för denna bedömning ska innehålla information om när användningen av antagandet om fortsatt drift inte är tillämplig.

38A.I de fall som redovisningen följer bokföringslagen och ett årsbokslut upprättas finns inget krav på upplysningar om frågor som rör den fortsatta driften. Dock så gäller reglerna om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet vilket följer av 6 kap. 4 § bokföringslagen som hänvisar till 2 kap. 4 § ÅRL. Även BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2/K3) anger krav om fortsatt drift i punkt 2.2. ISA 570 ställer krav på revisorn att granska fortsatt drift. Där finns också krav på att revisorn ska bedöma om de lämnade upplysningarna är tillräckliga. Detta blir motsägelsefullt då det i Sverige inte alltid finns krav på notupplysning. Dock är det lämpligt att styrelse och/eller vd lämnar upplysning på lämpligt sätt i årsbokslutet. Då det inte alltid finns krav på upplysningar kan det i dessa fall inte finnas krav på att revisorn granskar några upplysningar, men revisorn har alltid krav på att granska antagandet om fortsatt drift.

(FAR N 2019:19)

39.Avsnittet kan ha följande form:

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen [och koncernredovisningen] upprättas och att den [de] ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning [och koncernredovisning] som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen [och koncernredovisningen] ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets [och koncernens] förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

(FAR N 2018:4)

Revisorns ansvar

40.Revisionsberättelsen ska innehålla ett avsnitt med rubriken ”Revisorns ansvar” och där beskriva att revisorns mål är:

 • att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och

 • att lämna en revisionsberättelse som innehåller revisorns uttalanden och viss förklarande information.

(FAR N 2018:4)

41.Vid revision av en koncernredovisning, ska revisionsberättelsen även innehålla en beskrivning av revisorns ansvar i ett koncernrevisionsuppdrag genom att ange att:

 • revisorns ansvar är att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen,

 • revisorn är ansvarig för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen, och

 • revisorn är ensamt ansvarig för sitt uttalande.

42.Avsnittet ska också innehålla en kort beskrivning av uppkomst av felaktigheter och att ett väsentlighetskriterium tillämpats. Information ska också lämnas, antingen direkt i avsnittet eller i bilaga alternativt på Revisorsinspektionens webbplats som avsnittet i båda fallen refererar till, avseende att en revision enligt ISA innefattar att revisorn använder professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under revisionen. Avsnittet ska även beskriva revisorns:

 • identifikation och bedömning av risker för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,

 • förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för utformandet av granskningsåtgärder i revisionen,

 • utvärdering av lämpligheten i tillämpade redovisningsprinciper samt rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar,

 • bedömning av lämpligheten av styrelsens och verkställande direktörens användande av principen om fortsatt drift vid upprättande av årsredovisningen och koncernredovisningen, baserat på huruvida inhämtade revisionsbevis påvisar någon väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten, och

 • utvärdering av den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års- och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om års- och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

(FAR N 2018:4)

43.Avsnittet kan ha följande form. Beskrivningen av revisorns ansvar i de fetstilta styckena får som alternativ placeras i en bilaga till revisionsberättelsen med hänvisning till bilagan (ISA 700 punkt 41 b) eller genom särskild hänvisning i revisionsberättelsen till Revisorsinspektionens webbplats (ISA 700 punkt 41 c):

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen [och koncernredovisningen] som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen [och koncernredovisningen].

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen [och koncernredovisningen], vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen [och koncernredovisningen]. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets [och koncernens] förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen [och koncernredovisningen] om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen [och koncernredovisningen]. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag [och en koncern] inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen [och koncernredovisningen], däribland upplysningarna, och om årsredovisningen [och koncernredovisningen] återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • [inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.]

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

(FAR N 2018:4)

44.Om revisorn väljer att placera de fetstilta styckena i en bilaga (se ISA 700 punkt A 55) eller på Revisorsinspektionens webbplats (se ISA 700 punkterna A 56A 57) ska hänvisning till bilagan respektive webbplatsen ske. Hänvisning till webbplatsen är endast tillåten i revisionsberättelsen för aktiebolag. Om så är fallet kan avsnittet utformas som följer:

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen [och koncernredovisningen] som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen [och koncernredovisningen].

[En ytterligare beskrivning av mitt (vårt) ansvar för revisionen av årsredovisningen [och koncernredovisningen] finns i bilaga X till denna revisionsberättelse. Denna beskrivning, som finns på [ange sidnummer eller annan särskild hänvisning], är en del av min (vår) revisionsberättelse.]

[En ytterligare beskrivning av mitt (vårt) ansvar för revisionen av årsredovisningen [och koncernredovisningen] finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.]

(FAR N 2018:4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar (Del 2)

Inledning

45.Denna del ska rubriceras ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” och ska i en revisionsberättelse enligt utformningen i denna rekommendation innehålla revisorns uttalande om styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till disposition eller behandling av vinst eller förlust och uttalande om huruvida styrelsens ledamöter (ledamot) och verkställande direktören kan beviljas ansvarsfrihet. Avsnittet ska ha det innehåll och de delrubriker som beskrivs nedan.

(FAR N 2019:19)

Revisorns uttalanden

46.Det inledande avsnittet ska ange att utöver revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen har revisorn även granskat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret. Revisorn ska också uttala huruvida denne tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

(FAR N 2019:19)

46A.Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande om styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning enligt 21 kap. 10 § ABL över vissa lån och säkerheter.

(FAR N 2023:19)

47.Avsnittet kan ha följande form:

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen [och koncernredovisningen] har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

(FAR N 2019:19)

Grund för uttalanden

48.I detta avsnitt ska anges att revisionen utförts enligt god revisionssed i Sverige och en hänvisning göras avseende revisorns ansvar till avsnittet ”Revisorns ansvar” i del 2.

49.Avsnittet kan ha följande lydelse:

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB [moderbolaget och koncernen] enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

50.Under rubriken ”Styrelsens och verkställande direktörens ansvar” ska framgå att det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Om dispositionen innehåller ett förslag till utdelning8 innefattar det en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt samt krav i ABL och i förekommande fall speciallagstiftning/bolagsordning/stadgar/ägardirektiv. Det ska också framgå att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Vidare ska anges verkställande direktörens ansvar att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar innefattande att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Om verkställande direktör inte utsetts tas referens till denne bort i rubriken och efterföljande text anpassas därefter.

17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

51.Avsnittet kan ha följande form:

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

(FAR N 2018:4)

Revisorns ansvar

52.Avsnittet ska ha rubriken ”Revisorns ansvar” och ska ange att revisorns ansvar avseende revisionen av förvaltningen, och därmed uttalandet om ansvarsfrihet, baseras på inhämtandet av revisionsbevis för att med rimlig grad av säkerhet kunna uttala om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på annat sätt handlat i strid mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen.

53.I avsnittet ska också anges att revisorns ansvar beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust är att med rimlig grad av säkerhet uttala om förslaget är förenligt med ABL.

54.Information ska också lämnas, antingen i direkt anslutning till detta avsnitt eller som bilaga, alternativt på Revisorsinspektionens webbplats, som avsnittet i båda fallen refererar till, att en revision enligt god revisionssed i Sverige innefattar att revisorn använder professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under revisionen. Detta avsnitt ska även beskriva att revisorns granskning:

 • av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig på revisionen av räkenskaperna,

 • fokuserar på åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets aktuella situation och framtida utveckling,

 • innefattar att gå igenom och pröva fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för bolagets förvaltning,

 • av förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust innebär i förekommande fall att ta ställning till styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med ABL och i förekommande fall speciallagstiftning/bolagsordning/stadgar/ägardirektiv.

(RevP 2017:4)

55.Avsnittet kan ha följande form. Beskrivningen av revisorns ansvar i det fetstilta stycket kan placeras i en bilaga till revisionsberättelsen med hänvisning till bilagan eller genom särskild hänvisning i revisionsberättelsen till Revisorsinspektionens webbplats:

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]9om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.10

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

För vissa bolag kan bolagsordning eller speciallag (t.ex. lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) ange särskilda regler om vinstutdelning. I sådana fall ska texten i revisionsberättelsen kompletteras så att den lyder ”förenligt med aktiebolagslagen och bolagsordningen/speciallag”.

(FAR N 2019:19)

56.Om revisorn väljer att placera de fetstilta styckena i en bilaga (se ISA 700 punkt A 55) eller på Revisorsinspektionens webbplats (se ISA 700 punkterna A 56A 57) ska hänvisning till bilagan respektive webbplatsen ske. Hänvisning till webbplatsen är endast tillåten i revisionsberättelsen för aktiebolag. Om så är fallet kan avsnittet utformas som följer:

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

[En ytterligare beskrivning av mitt (vårt) ansvar för revisionen av förvaltningen finns i bilaga X till denna revisionsberättelse. Denna beskrivning, som finns på [ange sidnummer eller annan särskild hänvisning], är en del av min (vår) revisionsberättelse.]

[En ytterligare beskrivning av mitt (vårt) ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.]

(RevP 2017:4)

Gemensam avslutning

Datum för revisionsberättelsen och revisorns adress

57.Revisionsberättelsen ska dateras och undertecknas tidigast det datum då revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis11 i enlighet med vad som framgår av ISA 700 punkt 49. Innan revisorn undertecknar revisionsberättelsen ska samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ha undertecknat årsredovisningen.

Enligt ISA 700 punkt 49 ska revisors rapport (revisionsberättelsen) dateras tidigast när revisorn inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, däribland att företagsledningen har försäkrat att den har tagit ansvar för årsredovisningen. Detta ansvar försäkrar företagsledningen genom ett skriftligt uttalande till revisorn i enlighet med ISA 580 punkt 10.

(FAR N 2021:31)

58.Det kan förekomma att – sedan revisorn daterat sin revisionsberättelse – sådana förhållanden kommer till hans eller hennes kännedom att han eller hon lämnar en ny revisionsberättelse. Av den nya revisionsberättelsen ska då framgå att denna ersätter den tidigare lämnade berättelsen. Detta ska framgå direkt under rubriken ”Revisionsberättelse” och ska formuleras på följande vis:

Denna revisionsberättelse ersätter den revisionsberättelse som jag (vi) avlämnat den DD månad ÅÅÅÅ.

59.I den nya revisionsberättelsen ska även tas med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar12 i enlighet med vad som föreskrivs i ISA 560 Efterföljande händelser, punkt 16.

För definition av dessa termer, se ISA 706 punkt 7.

60.I anslutning till sin datering ska revisorn namnge den ort där revisorn bedriver sin verksamhet.

Revisorns underskrift

61.Revisionsberättelsen ska skrivas under av bolagsstämmovald revisor13 och i förekommande fall av annan utsedd revisor.

Om ett registrerat revisionsbolag är utsett som den bolagsstämmovalde revisorn, ska i enlighet med 17 § revisorslagen revisionsbolagets huvudansvarige revisor underteckna revisionsberättelsen.

61A.I de fall suppleant har trätt i ordinarie revisors ställe kan det vara lämpligt att det framgår av revisionsberättelsen. Exempelvis kan revisorn direkt efter titeln lägga till ”Suppleant för NN”.

(FAR N 2022:8)

Revisionsberättelsens utformning för finansiella företag som upprättar årsredovisning enligt ÅRKL respektive ÅRFL

Inledning

62.Föregående avsnitt behandlar utformning av revisionsberättelse avseende aktiebolag men ger även viss vägledning för revisionsberättelsen i finansiella och andra företag. Generella förhållanden som är av särskild vikt vid utformning av revisionsberättelsen i finansiella företag framgår nedan. Som framgår nedan ryms en mängd organisationsformer inom begreppet finansiella företag och revisorn bör därför noggrant överväga vilka hänvisningar till lagar och regler som är relevanta i det enskilda fallet.

63.För utformning av revisionsberättelse för koncern i finansiella företag hänvisas till exempel 2 och 3. Revisorn bör vara särskilt uppmärksam på vilka hänvisningar som är relevanta när moderföretaget är ett finansiellt holdingföretag enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) eller ett försäkringsholdingföretag enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL).

Kreditinstitut och värdepappersbolag

64.Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, institut för elektroniska pengar och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som framgår av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 2 § p. 9 revisorslagen (2001:883) anges definitionen av företag av allmänt intresse. För dessa företag upprättar vi revisionsberättelse enligt RevR 701. För övriga kreditinstitut och värdepappersbolag gäller denna standard.

(FAR N 2020:26)

65.I bilaga 1 exempel 6 ges exempel på utformning av revisionsberättelsen i sin helhet för ett värdepappersbolag som inte är företag av allmänt intresse.

(FAR N 2020:26)

66.För kreditinstitut och värdepappersbolag gäller att revisorns uttalande ska innefatta:

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRKL och att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens [och koncernredovisningens] övriga delar.

 • Slutsatsen att någon styrelseledamot eller verkställande direktören inte på annat sätt har handlat i strid med tillämplig associationsrättslig lag som t.ex. ABL, ÅRKL eller bolagsordningen/stadgarna/reglementet.

67.För kreditinstitut gäller särskilt:

 • I tillägg till ABL särskilda associationsrättsliga bestämmelser för banker enligt 10 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 11 kap. för kreditmarknadsbolag. Revisorns slutsats om att någon styrelseledamot eller verkställande direktören inte på annat sätt har handlat i strid med tillämpliga lagar ska därför även inkludera lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Försäkringsföretag

68.Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag samt försäkringsföreningar.

69.I 2 § p. 9 revisorslagen (2001:883) anges definitionen av företag av allmänt intresse. I punkt 9 d anges företag som har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) är företag av allmänt intresse, utom sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19, 19 d eller 20 § i den lagen. För företag av allmänt intresse upprättar vi revisionsberättelse enligt RevR 701. För övriga försäkringsbolag gäller denna standard.

(FAR N 2023:19)

70.För försäkringsaktiebolag gäller att revisorns uttalande ska innefatta:

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRFL och att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens [och koncernredovisningens] övriga delar.

 • Slutsatsen att någon styrelseledamot eller verkställande direktören inte på annat sätt har handlat i strid med ABL, försäkringsrörelselagen (2010:2043), ÅRFL eller bolagsordningen.

71.I ett försäkringsaktiebolag ska revisionsberättelsen ställas till bolagsstämman. I övriga försäkringsföretag ska revisionsberättelsen ställas till det högsta beslutande organet. Vilket det organet är ska framgå av bolagsordning respektive stadgar.

(RevP 2017:1)

Värdepappersfonder och specialfonder

72.Med värdepappersfonder avses värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Med specialfonder avses specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

(FAR N 2020:26)

73.I bilaga 1 exempel 8 ges exempel på utformning av revisionsberättelsen i sin helhet för en värdepappersfond. Exemplet är även tillämpligt för en specialfond med skillnaden att hänvisning ska göras till lagen om alternativa investeringsfonder i stället för lagen om värdepappersfonder samt till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

(FAR N 2020:26)

73A.I lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns hänvisning till EU:s disclosureförordning som har krav på hållbarhetsinformation i årsberättelsen för fonden. Denna hållbarhetsinformation ska granskas enligt RevR 12.

(FAR N 2023:19)

74.Lagen om värdepappersfonder omfattar bestämmelser om att de räkenskaper som ligger till grund för fondens årsberättelse ska vara föremål för revision av kvalificerad revisor. I 4 kap. 19 § nämnda lag stadgas att ”fondbolagets revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen” och att ”revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen”. Motsvarande regler för specialfonder återfinns i 10 kap. 7 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

(FAR N 2020:26)

75.Detta innebär att varje fonds räkenskaper ska vara föremål för revision och att en revisionsberättelse ska lämnas för varje enskild fond. Enligt lagtexten är det ”de räkenskaper som ligger till grund för fondens årsberättelse” som ska vara föremål för revision. Kraven på årsberättelsens innehåll finns i FFFS 2013:9 Värdepappersfonder och FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fondbolagens förening ger också ut riktlinjer till vägledning för exempelvis beräkning av nyckeltal.

(FAR N 2020:26)

76.Värdepappersfonder förvaltas av fondbolag. Fondbolag kan även förvalta AIF-fonder (specialfonder). Dessa fonder omfattas av samma regelverk vad gäller utformningen av de finansiella rapporterna som värdepappersfonder. Därtill kan ytterligare krav finnas i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Revisionsberättelsen för AIF-fonder som är specialfonder följer samma utformning men laghänvisningen behöver ändras.

(FAR N 2020:26)

77.Lagarna saknar vägledning om revisionens omfattning, vilket rimligen måste innebära att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.

78.Då förvaltningen av en värdepappersfond utförs av fondbolaget så lämnas inget uttalande om förvaltningen i en värdepappersfonds revisionsberättelse, det vill säga revisionsberättelsen innehåller ingen rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

Revisionsberättelsens utformning i andra juridiska personer

Inledning

79.I avsnittet om revisionsberättelsens utformning i aktiebolag ges även viss vägledning för revisionsberättelsen i andra företag. Generella förhållanden som är av särskild vikt vid utformning av revisionsberättelsen i andra företag framgår nedan.

80.Enligt 4 kap. 11 § stiftelselagen ska det i uttalandet i revisionsberättelsen särskilt anges om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

(FAR N 2018:4)

81.Revisionslagen, stiftelselagen och lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. kräver inget uttalande från revisorn avseende förslaget till disposition av företagets vinst eller förlust. Av denna anledning innehåller de exempel i denna rekommendation som tar sin utgångspunkt i dessa lagar ett uttalande om resultatdisposition enbart om detta krävs av exempelvis stadgar.

82.Revisionslagen, stiftelselagen och lagen om utländska filialer m.m. kräver inget uttalande beträffande ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter eller andra. Exemplen i denna rekommendation som utformas enligt dessa lagar innehåller därför uttalande om ansvarsfrihet bara om det krävs av till exempel stadgar.

83.I de fall företaget önskar att revisorn gör uttalanden utöver vad som krävs enligt lag och andra författningar, ska detta framgå av uppdragsbrevet. Dessförinnan ska revisorn ha prövat om det finns förutsättningar för att acceptera uppdraget enligt ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag.

84.För vissa associationsformer kan vem som är mottagare av revisionsberättelsen avgöras av stadgar och intern organisation, varför det är särskilt viktigt att revisionsberättelsens mottagare följer av uppdragsförhållandet och framgår av uppdragsbrevet.

85.För vissa associationsformer avgör stadgar, bolagsavtal m.m. vem (vilka) som är ansvarig(a) för årsredovisningen samt för företagets förvaltning. Revisionsberättelsens stycken som beskriver ansvaret för upprättandet av årsredovisningen respektive företagets förvaltning ska följa av uppdragsförhållandet och framgå av uppdragsbrevet. Uppdragsförhållandet kan till exempel innebära att en högre tjänsteman i en ideell förening har detta ansvar tillsammans med föreningens styrelse. 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) anger hur en årsredovisning ska undertecknas. I årsredovisningen för sådana företag där andra personer än sådana som i enlighet med årsredovisningslagen skriver under årsredovisningen har ansvar för årsredovisningen och/eller förvaltningen, bör det framgå av årsredovisningen vem eller vilka dessa personer är. Om detta inte framgår av årsredovisningen bör revisionsberättelsen kompletteras med en fotnot i vilken dessa personer anges vid namn.

Revisionsberättelse enligt revisionslagen

Generisk mall

86.Generisk mall för revisionsberättelse utformad enligt revisionslagen finns i exempel 9 i bilaga 1.

Revisionsberättelse i handelsbolag och kommanditbolag

Bakgrund

88.Generellt är varje bolagsman berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolaget (2 kap. 3 § HBL), och en bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget vid fullgörandet av sina uppgifter ska ersätta skadan (2 kap. 14 § HBL).

89.I 1 kap. 2 § HBL anges att ett kommanditbolag är ett handelsbolag, med en efterföljande förklaring av skillnaden. Kommanditbolag styrs därför av samma lagstiftning som handelsbolag.

90.BFL fastställer i 2 kap. 1 § att ett handelsbolag är bokföringsskyldigt. Enligt 6 kap. 1 § samma lag ska ett handelsbolag i vilket en eller flera juridiska personer är ägare avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Även handelsbolag som endast ägs av fysiska personer men tillhör kategorin större företag, ska avsluta den löpande redovisningen med en årsredovisning.

91.Revisionslagen är tillämplig på de företag som enligt 6 kap. 1 § BFL är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning.

92.Enligt revisionslagen ska en revisor granska företagets årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning i enlighet med god revisionssed. För handelsbolag/kommanditbolag i vilka minst en juridisk person är delägare ställs krav på revision av årsredovisningen bara om mer än ett av följande villkor är uppfyllda för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: medelantalet anställda har uppgått till mer än 3, balansomslutningen har uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor och/eller nettoomsättningen har överstigit 3 miljoner kronor. Handelsbolag som är moderföretag i en koncern ska utse en revisor att revidera årsredovisningen om koncernen uppfyller mer än ett av nämnda villkor.

Revisionsberättelse

93.Vid utformningen av revisionsberättelsen för handelsbolag som upprättar årsredovisning bör bolagsavtalets regler angående uppgifts- och ansvarsfördelning mellan bolagsmän och företagsledning beaktas.

94.Vid utformning av revisionsberättelsen för ett kommanditbolag bör bolagsavtalets regler om ledning av kommanditbolaget beaktas, liksom reglerna i 3 kap. 7 § HBL. Har enligt bolagsavtalet en styrelse eller verkställande direktör utsetts, ska revisionsberättelsens utformning anpassas. Detsamma gäller om en komplementär har ansvar för räkenskaper och förvaltning.

95.Den föreslagna mallen (Revisionsberättelse i handelsbolag, exempel 10 i bilaga 1) innehåller:

 • Granskning av årsredovisningen och bolagsmännens/företagsledningens förvaltning.

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL och att den ger en rättvisande bild av bolagets ställning, resultat och, i förekommande fall, kassaflöden samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 • Slutsatsen att bolagsmännen/företagsledningens medlemmar inte har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt revisorns bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Revisionsberättelse i ideell förening

Inledning

96.Enligt BFL är en ideell förening bokföringsskyldig för all sin verksamhet om den bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern. Andra ideella föreningar blir bokföringsskyldiga om marknadsvärdet på föreningens tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldiga ideella föreningar ska avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut. Föreningar med en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får i stället upprätta årsbokslut i förenklad form. Om föreningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyllt mer än ett av gränsvärdena 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning ska föreningen avsluta bokföringen med en årsredovisning i enlighet med ÅRL. Samma krav gäller om den ideella föreningen är moderföretag i en större koncern. En ideell förening som är skyldig att avsluta sin bokföring med en årsredovisning, och i förekommande fall en koncernredovisning, ska enligt 3 § revisionslagen ha minst en revisor, varav minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, enligt 12 § revisionslagen.

97.Frågor om redovisning och revision är i regel behandlade i den enskilda föreningens stadgar. Detta gäller i särskilt hög grad i fråga om stora ideella föreningar. Stadgarna ska alltid beaktas vid utformningen av revisionsberättelsen. Om stadgarna föreskriver att ansvarsfrihet för generalsekreteraren ska beslutas av föreningsstämman ska revisionsberättelsen även innehålla uttalande om det.

Revisionsberättelse

98.Exempel 11 i bilaga 1 avser en förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning. Den innehåller:

 • Granskning av årsredovisningen samt styrelsens förvaltning.

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL och att den ger en rättvisande bild av föreningens ställning, resultat och, i förekommande fall, kassaflöden samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 • Uttalande om ansvarsfrihet om stadgar så kräver.

99.Föreskriver stadgarna till exempel att föreningsstämman ska ta ställning till fastställande av balansräkningen och resultaträkningen, styrelsens eller annans förslag till disposition av resultatet eller ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter eller andra, ska revisionsberättelsen också innehålla revisorns uttalande om detta. Denna uppdragsbeskrivning ska även framgå av uppdragsbrevet.

Revisionsberättelse i registrerat trossamfund

Bokföring och årsredovisning

100.Enligt 2 kap. 2 § BFL kan registrerade trossamfund vara bokföringsskyldiga. Regleringen är densamma som för ideella föreningar. För trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar gäller dock enligt kyrkoordningen att den löpande bokföringen alltid ska avslutas med en årsredovisning.

Revision

101.Revisionslagen gäller för registrerade trossamfund i den utsträckning som anges i 2 § sagda lag. För Svenska kyrkan gäller vidare i fråga om revision bestämmelser meddelade i kyrkoordningen (48 kap. för församlingar och pastorat, 50 kap. för stiften och 52 kap. för den nationella nivån). Enligt dessa bestämmelser ska revision ske med tillämpning av revisionslagen även i de fall det inte följer av revisionslagen. Vidare föreskrivs i kyrkoordningen att minst en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor. Utöver den auktoriserade revisorn ska ytterligare revisorer utses.

Revisionsberättelse i trossamfund i allmänhet

102.Vid utformning av revisionsberättelser i trossamfund i allmänhet är exempel 11 för ideella föreningar vägledande.

Revisionsberättelse i trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar

103.Enligt kyrkoordningen ska revisorerna, utöver det som anges i revisionslagen, även granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Något krav på att det utöver revisionslagen utökade uppdraget ska föranleda något uttalande i revisionsberättelsen finns dock inte. Vid utformning av revisionsberättelser i trossamfundet Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar är exempel 2 i bilaga 1 i RevR 17 Gemensam revision vägledande.

(FAR N 2020:26)

Revisionsberättelse i samfällighetsföreningar

104.Denna associationsform har ett relativt starkt offentligrättsligt inslag då medlemskap ofta är obligatoriskt. Bestämmelser om samfällighetsföreningar finns i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Denna lag innehåller inga krav på redovisning eller revision men säger att samfällighetsföreningens stadgar ska ange:

 1. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske, och

 2. föreningens räkenskapsperiod.

I samma lag föreskrivs att reglerna om skadeståndsskyldighet i lagen om ekonomiska föreningar även gäller för styrelseledamot, revisor med flera i en samfällighetsförening.

105.Samfällighetsföreningar är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i 2 kap. 2 § BFL. Regleringen är densamma som för ideella föreningar. Revisionslagen gäller för samfällighetsföreningar i den utsträckning som anges i 2 § revisionslagen. Exemplet för ideella föreningar torde kunna gälla som utgångspunkt för revisionsberättelsen i en samfällighetsförening, varvid hänsyn tas till stadgarnas föreskrifter och hur samfälligheten är organiserad.

106.Referens i revisionsberättelsen görs till lagen om förvaltning av samfälligheter och till ÅRL i tillämpliga fall.

Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse

107.Om det inte föreskrivs något annat i stadgarna för en pensions- eller personalstiftelse, ska det företag till vilket stiftelsen är knuten, det vill säga arbetsgivaren, utse revisor. Något krav på kvalificerad revisor ställs inte av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Tillsynsmyndigheten eller länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sin hemvist ska utse särskild revisor, när det finns anledning till det (jämför 17 b § tryggandelagen).

108.Revisorns uppdrag i en pensions- eller personalstiftelse definieras ytterst begränsat i lagen. Där anges endast att revisorns berättelse ska åtfölja styrelsens årsredovisning när den sänds till tillsynsmyndigheten. Detta ska ske senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (jfr 17 b § tryggandelagen). Se föreslagna exempel 12 Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse.

(FAR N 2023:19)

108A.I en pensionsstiftelse är styrelsen under vissa villkor skyldig att fatta beslut om upplösning av stiftelsen (likvidation) oavsett vad som kan ha föreskrivits i stiftelseförordnandet, som vanligen har formen av stadgar. Regler om detta finns i 19 § tryggandelagen. Mot bakgrund av detta är skrivningarna i revisionsberättelsen anpassade och hänvisar till upphörande istället för till avveckling respektive likvidation.

(FAR N 2021:31)

109.Stiftelselagens skadeståndsbestämmelser, bland annat om skyldigheten för en styrelseledamot att ersätta stiftelsen för skada som ledamoten orsakat stiftelsen vid fullgörandet av sitt uppdrag, gäller också ledamöter i styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse. Detsamma gäller också stiftelselagens bestämmelse om entledigande av en styrelseledamot som missköter sitt uppdrag (jämför 18 a § tryggandelagen).

Revisionsberättelse enligt stiftelselagen

Bakgrund

110.Stiftelselagen (1994:1220) skiljer på fyra olika former av stiftelser:

111.För de tre förstnämnda formerna av stiftelse finns två olika förvaltningsformer. Stiftelsen förvaltas antingen av en styrelse (denna förvaltningsform benämns egen förvaltning) eller av en juridisk person eller en statlig myndighet (denna förvaltningsform benämns anknuten förvaltning). I det senare fallet är den juridiska personen eller den statliga myndigheten förvaltare för stiftelsen. Den fjärde formen av stiftelse är knuten till ett företag, och denna form av stiftelse ska enligt lag förvaltas av en partssammansatt styrelse.

111A.Stiftelser kan inte – till skillnad från aktiebolag – ”frivilligt” träda i likvidation och det finns inte heller motsvarande regler om tvångslikvidation förutom för stiftelser som bedriver näringsverksamhet. En stiftelse kan i vissa fall upphöra enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen. Det krävs godkännande från tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen eller Kammarkollegiet) för detta. Mot bakgrund av detta är skrivningarna i revisionsberättelsen anpassade och hänvisar till upphörande istället för till avveckling respektive likvidation.

(FAR N 2021:31)

Bokförings- och årsredovisningsskyldighet

112.BFL gäller för stiftelser i den utsträckning som anges i 2 kap. 3 § sagda lag. Sammantaget innebär regleringen där att en stiftelse oavsett form alltid är bokföringsskyldig med undantag för:

 • vanliga stiftelser vars tillgångar inte överstiger en och en halv miljon kronor och som inte vare sig

  • bedriver näringsverksamhet,

  • är moderstiftelse, eller

  • har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting (jämför också 2 kap. 5 § 3 som innebär att BFL inte heller gäller för sådana stiftelser som avses i 1 kap. 7 § stiftelselagen, det vill säga stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer).

113.En bokföringsskyldig stiftelse är enligt BFL alltid skyldig att avsluta sin löpande bokföring. Detta ska ske med en årsredovisning i enlighet med ÅRL. En vanlig stiftelse som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss släkt eller vissa släkter ska dock avsluta bokföringen med ett årsbokslut. Närmare regler om detta finns i 6 kap. BFL.

114.En moderstiftelse är i vissa fall skyldig att upprätta koncernredovisning. Bestämmelser om denna skyldighet finns i 7 kap. ÅRL.

115.Vanliga stiftelser som inte är bokföringsskyldiga ska föra räkenskaper. Bestämmelserna om räkenskaper återfinns i 3 kap. 2 § stiftelselagen. Räkenskaper ska avslutas med en sammanställning. Stiftelselagens bestämmelser om räkenskaper gäller inte för stiftelser som avses i 1 kap. 7 § stiftelselagen.

Vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser

116.En stiftelse ska, med undantag för stiftelser som regleras i 1 kap. 7 § stiftelselagen, alltid ha minst en revisor. Vanliga stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning i enlighet med ÅRL samt insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser ska ha minst en kvalificerad och i vissa fall minst en auktoriserad revisor (jämför 4 kap. 4 §, 11 kap. 2 § första stycket samt 11 kap. 4 § första stycket stiftelselagen).

117.Revisorn ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska stiftelsens bokföring och årsredovisning, årsbokslut eller sammanställning enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen samt styrelsens eller förvaltarens förvaltning. Om stiftelsen är en moderstiftelse som ska upprätta koncernredovisning, ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. Revisorn ska vidare vid fullgörandet av sitt uppdrag följa de särskilda föreskrifter som stiftelseförordnandet innehåller, om de inte strider mot god revisionssed eller mot någon annan bestämmelse i stiftelselagen (jämför 4 kap. 9 §).

118.Revisorn ska lämna en revisionsberättelse för varje räkenskapsår. I fråga om stiftelser som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska revisionsberättelsen enligt 4 kap. 11 § stiftelselagen innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRL. Om årsredovisningen inte skulle innehålla sådana upplysningar som ska lämnas enligt ÅRL, ska detta anges och behövliga upplysningar lämnas i berättelsen, om det kan ske. Vidare föreskrivs att anmärkning ska göras i revisionsberättelsen om:

 • stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller 2 kap. 4 eller 6 § stiftelselagen,

 • någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller ÅRL inte har följts,

 • en styrelseledamot eller förvaltaren har orsakat stiftelsen skada som kan leda till skadeståndsskyldighet enligt 5 kap. 1 § stiftelselagen, eller

 • en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag i en sådan utsträckning att entledigande enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen kan ske.

Se föreslagna exempel 13 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse, exempel 14 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser) respektive exempel 15 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning.

(FAR N 2023:19)

119.Om stiftelsen skulle ha utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, ska enligt 4 kap. 11 § stiftelselagen även 30 § första stycket revisionslagen iakttas när revisionsberättelsen upprättas (det vill säga anmärkning om stiftelsen inte skulle ha fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)).

120.Revisorn i en moderstiftelse som är skyldig att upprätta koncernredovisning ska lämna en särskild revisionsberättelse för koncernen (jämför 4 kap. 11 § sista stycket stiftelselagen).

121.Sedan revisorn i en stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning har slutfört sin granskning ska han eller hon skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och i en moderstiftelse på koncernredovisningen. Om revisorn finner att balansräkningen eller resultaträkningen är oriktig, ska han eller hon anteckna även detta. Detsamma gäller i fråga om en koncernbalansräkning och en koncernresultaträkning (jämför 4 kap. 12 § stiftelselagen).

122.En revisor ska överlämna revisions- och koncernrevisionsberättelsen, den av honom eller henne påtecknade års- och koncernredovisningen, årsbokslutet eller sammanställningen till styrelsen eller förvaltaren senast fem och en halv månad efter utgången av stiftelsens räkenskapsår (jämför 4 kap. 13 § stiftelselagen). Frågan om vid vilken tidpunkt årsredovisningen, koncernredovisningen, årsbokslutet eller sammanställningen enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen senast ska lämnas till revisorn regleras i fråga om årsredovisning och koncernredovisning i ÅRL (8 kap. 2 och 16 §§) och för övriga fall i 4 kap. 10 § tredje stycket stiftelselagen.

Revisionsberättelse i filialer

Bakgrund

123.I 2 kap. 7 § BFL finns en hänvisning till lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. angående bokföringsskyldighet för utländska filialer. Lagen om utländska filialer m.m. innehåller den i sammanhanget viktiga 14 §, där det framgår att i tillämpliga delar gäller detsamma för filialens bokföring och revision som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Samma paragraf ger också besked om i vilka fall filialen inte är skyldig att upprätta årsredovisning såsom när företaget lyder under lagstiftning inom en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolagets samt omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Om filialen inte är skyldig att upprätta årsredovisning, ska årsbokslut upprättas i enlighet med BFL. I 12 § lagen om utländska filialer m.m. konstateras att auktoriserad eller godkänd revisor, alternativt registrerat revisionsbolag, krävs för granskningen om mer än ett av följande villkor är uppfyllda för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: medelantalet anställda har uppgått till mer än 3, balansomslutningen har uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor och nettoomsättningen har överstigit 3 miljoner kronor. Om filialen är registrerad hos Finansinspektionen ska revisor alltid utses.

(FAR N 2020:26)

124.Någon skadeståndsskyldighet mot filialen för verkställande direktören finns inte enligt lagen om utländska filialer m.m. men kan finnas enligt associationsrätt i det land där moderbolaget har sin hemvist.

124A.Det framgår i 2 kap. 4 § punkt 1 ÅRL att ett företag ska förutsättas fortsätta sin verksamhet. Denna förutsättning gäller även för filialer. En icke-EES filial upprättar årsredovisning enligt årsredovisningslagen och har då även skyldighet att lämna upplysning i förvaltningsberättelsen om eventuella osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. En EES-filial upprättar årsbokslut enligt bokföringslagen som hänvisar till 2 kap. 4 § ÅRL. Dock finns det ingen hänvisning i BFL till 6 kap. ÅRL om förvaltningsberättelse. Verkställande direktören i en EES-filial behöver således beakta huruvida filialen bedöms kunna fortsätta sin verksamhet men har ingen skyldighet att lämna upplysning i årsbokslutet om denna osäkerhet.

(FAR N 2019:19)

Revisionsberättelse

125.Två former av revisionsberättelse är aktuella: EES-filial och icke EES-filial.

126.För EES-filial gäller att revisionsberättelsen ska innefatta:

 • Granskning av årsbokslut och förvaltning.

 • Slutsatsen att årsbokslutet upprättats i enlighet med BFL.

127.För icke EES-filial gäller att revisionsberättelsen ska innefatta:

 • Granskning av årsredovisning och förvaltning.

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL.

128.För bägge formerna av revisionsberättelse gäller att det är filialens verkställande direktör som ska se till att revisor utses, och det är då naturligt att verkställande direktören betraktas som uppdragsgivare och som mottagare av revisionsberättelsen.

129.Revisionsberättelsen ska innefatta följande slutsats om förvaltningsrevisionen: ”Verkställande direktören har enligt min (vår) uppfattning inte handlat i strid med lagen om utländska filialer m.m.”. Någon slutsats om eventuell skadeståndsskyldighet är inte aktuell, då verkställande direktören inte har någon skadeståndsskyldighet mot filialen.

Se föreslagna exempel 16 i bilaga 1 (Revisionsberättelse i EES-filial) respektive exempel 17 (Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial)).

(FAR N 2023:19)

Revisionsberättelse enligt lagen om ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar och andra föreningar

Bakgrund

130.Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar:

 • 8 kap. 1 § klargör att en ekonomisk förening ska ha minst en revisor. Av 8 kap. 3 § framgår att revisorerna i den omfattning det följer av god revisionssed ska granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om föreningen är en moderförening, ska revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt. Revisorerna ska enligt 8 kap. 4 § följa de särskilda föreskrifter som meddelas av föreningsstämman, om de inte strider mot lag, stadgarna eller god revisionssed.

 • 8 kap. 5 § ger föreskrifter för revisorspåteckning och revisionsberättelsen, som revisorerna ska lämna för varje räkenskapsår. Den ska överlämnas till föreningens styrelse senast tre veckor före den ordinarie föreningsstämman.

(FAR N 2018:4)

Revisionsberättelse

131.Det föreslagna exempel 18 i bilaga 1 (Revisionsberättelse i ekonomisk förening) innehåller:

 • Granskning av årsredovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 • Uttalanden i linje med vad som gäller för aktiebolag.

131A.Det föreslagna exempel 19 i bilaga 1 (Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar) innehåller:

 • Granskning av årsredovisning och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

 • Slutsatsen att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL samt att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

 • Uttalanden i linje med vad som gäller för aktiebolag.

(FAR N 2023:19)

Revisionsberättelse i sambruksföreningar

132.Vad gäller sambruksföreningar så hänvisas i revisionsberättelsen till lagen (1975:417) om sambruksföreningar och till ÅRL.

(FAR N 2023:19)

Rapport om årsredovisningen då jämförelsetal är reviderade av tidigare revisor eller inte är reviderade

133.En svensk årsredovisning innehåller jämförande information för minst ett tidigare räkenskapsår. Denna jämförande information utgörs av jämförelsetal såsom termen definieras i ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter (se bland annat punkterna 3 a och 6 b). Det kan förekomma att årsredovisningen för det föregående räkenskapsåret reviderades av en tidigare revisor eller att den inte är reviderad alternativt inte reviderad av auktoriserad eller godkänd revisor. ISA 710, punkterna 13 och 14, ger vägledning om de övriga upplysningar som i sådana fall lämnas i revisionsberättelsen. Sådana upplysningar befriar dock inte revisorn från kraven enligt ISA 510 Förstagångsrevisioner, ingående balanser. I ISA 706 Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor ges närmare beskrivning med exempel på hur beskrivna situationer ska behandlas i revisionsberättelsen.

(FAR N 2023:19)

134.Om föregående års årsredovisning reviderades av en tidigare revisor kan revisorn besluta att upplysa om att så är fallet, typen av uttalande den tidigare revisorn gjorde och datumet för denna revisionsberättelse.14 FAR anser att revisorn bör lämna sådana upplysningar, om det inte finns särskilda skäl som till exempel byten mellan revisorer i samma revisionsföretag eller byten från/till registrerat revisionsbolag eller till/från revisor verksam i det registrerade revisionsbolaget. I det fall tidigare revisor lämnat uppdraget i förtid se även punkt 137 för tillkommande upplysningar.

Denna upplysning kan vara lämplig att lämna även i de fall tidigare revisor inte var auktoriserad eller godkänd revisor. I dessa fall bör förtydligas att tidigare revisor inte var auktoriserad eller godkänd revisor.

(FAR N 2023:19)

135.Om den tidigare revisorns uttalanden i revisionsberättelsens rapport om årsredovisningen (del 1) inte var modifierade och revisorn under årets revision inte inhämtat revisionsbevis om att det fanns en väsentlig felaktighet i föregående års årsredovisning, ska upplysningarna enligt punkt 133 lämnas i Rapport om årsredovisningen under rubriken ”Övriga upplysningar”, och ha följande innehåll och form:

Revisionen av årsredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad DD månad ÅÅÅÅ med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Se föreslagna exempel 4 i bilaga 1 (Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor).

(FAR N 2023:19)

136.Om den tidigare revisorns revisionsberättelse innehöll modifierat(de) uttalande(n) i rapport om årsredovisningen ska revisorn i rapport om årsredovisningen (del 1) likväl lämna upplysningar under rubriken ”Övriga upplysningar”. Av upplysningarna ska i detta fall framgå vilken(a) typ(er) av modifierat(de) uttalande(n) den tidigare revisorn lämnat. Varken den tidigare revisorns eventuella modifierade uttalanden i del 2 eller anmärkningar och upplysningar ska anges i revisorns upplysningar.

137.Om den tidigare revisorn lämnade uppdraget i förtid ska revisorn i stycket ”Övriga upplysningar” lämna uppgifter i enlighet med exempel 19 kopplat till 9 kap. 36 § ABL i RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Revisorn ska enligt 9 kap. 36 § ABL även foga en kopia av den tidigare revisorns anmälan enligt 9 kap. 23 § ABL samt kopior av de underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 9 kap. 23 a § ABL till revisionsberättelsen.

138.Om föregående års årsredovisning inte är reviderad ska revisorn upplysa om att jämförelsetalen inte är reviderade. Upplysningen ska lämnas i revisionsberättelsens del 1 (Rapport om årsredovisningen) under rubriken ”Övriga upplysningar”, och kan ha följande innehåll och form:

Årsredovisningen för föregående räkenskapsår har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har därmed inte utförts.

(FAR N 2022:8)

138A.Om en årsredovisning och koncernredovisning inkluderar jämförelsesiffror för koncernen som inte reviderats kan revisorn besluta att upplysa om att så är fallet. Detta kan exempelvis vara fallet när en koncernredovisning upprättas första gången. Upplysningen kan lämnas i revisionsberättelsens del 1 (Rapport om årsredovisningen) under rubriken ”Övriga upplysningar”, och kan ha följande innehåll och form:

Koncernredovisningen för föregående räkenskapsår har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i koncernredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har därmed inte utförts.

(FAR N 2023:19)

Revisorspåteckning

139.Enligt 9 kap. 28 § ABL ska revisorn, sedan han eller hon slutfört granskningen, på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen.

140.Om styrelsen och verkställande direktören valt att lämna årsredovisning och koncernredovisning i en gemensam handling med en underskrift, gör revisorn endast en påteckning. I de fall årsredovisningen och koncernredovisningen är separata handlingar krävs påteckning av båda.

141.Revisorns påteckning av årsredovisningen och koncernredovisningen görs lämpligen omedelbart under styrelseledamöternas och verkställande direktörens underskrifter.

(FAR N 2020:26)

141A.I de fall suppleant har trätt i ordinarie revisors ställe kan det vara lämpligt att det framgår i revisorns påteckning. Exempelvis kan revisorn direkt efter titeln lägga till ”Suppleant för NN”.

(FAR N 2022:8)

142.Då revisionsberättelsen lämnats enligt utformningen i denna rekommendation kan revisorspåteckningen ha nedanstående form. Vägledning för revisorspåteckningens utformning i andra situationer finns i RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen.

Revisorspåteckning

Min (Vår) revisionsberättelse har lämnats den DD månad ÅÅÅÅ.

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

142A.Vid elektronisk underskrift behöver inte datum anges särskilt eftersom dagen för undertecknande framgår av revisorns elektroniska underskrift. Datumet kan antingen lämnas blankt i revisorspåteckningen eller uttryckas som ”Min (Vår) revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min (vår) elektroniska underskrift.”

(FAR N 2020:26)

Kompletterande vägledning till ISA 720 rörande revisorns ansvar avseende annan information

Inledning

143.ISA 720 behandlar revisorns ansvar avseende s.k. annan information, vare sig informationen är finansiell eller icke-finansiell (utöver de finansiella rapporterna och revisionsberättelse avseende dem) som finns i ett företags årsrapport (Annual Report i det engelska originalet) så som denna term är definierad i ISA 720 punkt 12 a.

144.I Sverige utgör förvaltningsberättelsen en del av den årsredovisning som är föremål för revision. Det innebär att i en svensk miljö utgörs ”annan information” av finansiell eller icke-finansiell information som finns i ett företags årsrapport (Annual Report) så som den definieras i ISA 720 punkt 12 a utöver dels årsredovisningen och koncernredovisningen så som dessa definieras i ÅRL, dels revisionsberättelsen. Om förvaltningsberättelsen innehåller en lagstadgad hållbarhetsrapport upprättad i enlighet med 6 kap. 10 § eller 7 kap. 31 a § ÅRL utgör denna hållbarhetsrapport ”annan information”.

(FAR N 2022:8)

145.Sådan annan information kan vara ett eller flera dokument, eller en kombination av dokument, och kan göras tillgänglig för användarna i både tryckt och digitalt format.

146.Revisorn ska enligt ISA 720 punkt 14 läsa sådan annan information och överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan sådan annan information och årsredovisningen och koncernredovisningen eller med den kunskap som revisorn inhämtat under revisionen.

146A.I beslutsträdet i bilaga 3 finns vägledning kring vad som kan definieras som annan information.

(FAR N 2022:8)

Rapportering

147.Revisionsberättelsen ska innehålla ett separat avsnitt rörande sådan annan information när revisorn vid revision av årsredovisningen och/eller koncernredovisningen för ett företag som inte är börsnoterat15 per datumet för revisionsberättelsen har inhämtat en del av eller all annan information (se ISA 720 punkt 21).

För börsnoterade företag finns kompletterande krav för vilka vägledning återfinns i RevR 701 punkterna 49–50.

148.Avsnittet placeras lämpligen omedelbart efter avsnittet ”Grund för uttalanden” och har normalt rubriken ”Annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen]”. Nedan ges exempel på hur avsnittet kan utformas i situationer där revisorn inte identifierat någon väsentlig felaktighet enligt punkt 146 ovan (se ISA 720 punkt 22).

Exempel där den andra informationen utgörs av ett dokument i vilket årsredovisningen inte ingår:

Den andra informationen består av rapport X som jag (vi) inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för den andra informationen.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen [och koncernredovisningen] omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen [och koncernredovisningen] är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen [och koncernredovisningen]. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Exempel där den andra informationen ingår i ett dokument i vilket årsredovisningen ingår:

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen [och koncernredovisningen] och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen [och koncernredovisningen] omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen [och koncernredovisningen] är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen [och koncernredovisningen]. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

(FAR N 2020:26)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1

Rekommendationen ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2017:1

Ändringarna träder i kraft den 22 februari 2017.

2017:4

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

2017:21

Ändringarna ska tillämpas i denna lydelse från och med räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

2018:4

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2018:25

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2019:19

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:26

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2021:31

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2022:8

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2023:2

Ändringar gäller för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2023:19

Ändringarna gäller för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2024 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Bilaga 1 Exempelsamling revisionsberättelser

Utöver exemplens förutsättningar i övrigt, så är en gemensam förutsättning för samtliga exempel att någon lagstadgad hållbarhetsrapport enligt 6 kap. 10 § ÅRL inte har upprättats. Vidare är det en gemensam förutsättning att annan information ingår i samma dokument som årsredovisningen och koncernredovisningen.

Exempel finns avseende

 • Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern

 • Exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern

 • Exempel 3 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på en reglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen

 • Exempel 4 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor

 • Exempel 5 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal inte reviderade

 • Exempel 6 Revisionsberättelse i värdepappersbolag som inte är företag av allmänt intresse

 • Exempel 7 har upphävts

 • Exempel 8 Revisionsberättelse i värdepappersfond

 • Exempel 9 Generisk mall för revisionsberättelse med omodifierat uttalande enligt revisionslagen

 • Exempel 10 Revisionsberättelse i handelsbolag

 • Exempel 11 Revisionsberättelse i ideell förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 • Exempel 12 Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse

 • Exempel 13 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse

 • Exempel 14 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser)

 • Exempel 15 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning

 • Exempel 16 Revisionsberättelse i EES-filial

 • Exempel 17 Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial)

 • Exempel 18 Revisionsberättelse i ekonomisk förening

 • Exempel 19 Revisionsberättelse i bostadsrättsförening

(FAR N 2023:19)

Exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern

Exempel 1 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]16

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]17 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]18

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern

Exempel 2 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]19

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Om års- och koncernredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än års- och koncernredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]20 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]21

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 3 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som ej är noterat på en reglerad marknad men som upprättar koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen

Exempel 3 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]22

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget23 och koncernen24.

Om års- och koncernredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än års- och koncernredovisningen.

Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, till exempel balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]25 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]26

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 4 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal reviderade av tidigare revisor

Exempel 4 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]27

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad DD månad ÅÅÅÅ med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]28 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]29

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 5 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern – jämförelsetal inte reviderade

Exempel 5 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]30

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) har därmed inte utförts.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]31 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]32

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 6 Revisionsberättelse i värdepappersbolag som inte är företag av allmänt intresse

Exempel 6 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]33

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ... finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ... enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ... enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]34 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]35

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 7

har upphävts.

(FAR N 2023:19)

Exempel 8 Revisionsberättelse i värdepappersfond

Exempel 8 RevR 700

Revisionsberättelse

Till andelsägarna i Värdepappersfond36 X, org.nr xxxxxx-xxxx

Om det är en specialfond ska ”Värdepappersfond” ersättas med ”Alternativ investeringsfond” och hänvisning göras till ”lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder” istället för ”lagen om värdepappersfonder” respektive till ”Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder” istället för ”Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder”.

Rapport om årsberättelse

Uttalande

Jag (Vi) har i egenskap av revisor (revisorer) i Fondbolaget AB, organisationsnummer xxxxxx-xxxx, utfört en revision av årsberättelsen för Värdepappersfonden X för år ÅÅÅÅ med undantag för [vd-rapport på sidorna x1–y1 samt] hållbarhetsinformationen på sidorna x2–y2 (”hållbarhetsinformationen”). [Värdepappersfondens årsberättelse ingår på sidorna x–y i detta dokument.]37

Enligt min (vår) uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Värdepappersfond X finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Mitt (Vårt) uttalande omfattar inte hållbarhetsinformationen på sidorna x2–y2.

Om årsberättelsen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsberättelsen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till fondbolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsberättelsen

Detta dokument innehåller även annan information än årsberättelsen. Den andra informationen består av [vd-rapport på sidorna x1–y1 samt] hållbarhetsinformationen på sidorna x2–y2 ("hållbarhetsinformationen"). Det är [fondbolaget] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsberättelsen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsberättelsen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsberättelsen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Fondbolagets ansvar

Det är fondbolaget som har ansvaret för att årsberättelsen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder. Fondbolaget ansvarar även för den interna kontroll som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberättelsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av fondbolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberättelsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera fondbolaget om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen

Det är fondbolaget som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna x2–y2 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om värdepappersfonder.

Min (Vår) granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag (Vi) anser att denna granskning ger mig (oss) tillräcklig grund för mitt (vårt) uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]38

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2023:19)

Exempel 9 Generisk mall för revisionsberättelse med omodifierat uttalande enligt revisionslagen

Exempel 9 RevR 700

Revisionsberättelse

Till ... i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [...s årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]39

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ... finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till företaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [företagsledningen] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Företagsledningens ansvar

Det är företagsledningen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Företagsledningen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar företagsledningen för bedömningen av företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om företagsledningen avser att likvidera företaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att företagsledningen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett företag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera företagsledningen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av företagsledningens förvaltning för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning finns inget att anmärka.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till företaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Företagsledningens ansvar

Det är företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen [enligt]40.

Här anges i förekommande fall tillämplig lag för ansvaret för företagets förvaltning.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon i företagsledningen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för företagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]41

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 10 Revisionsberättelse i handelsbolag

Exempel 10 RevR 700

Revisionsberättelse

Till bolagsmännen42 i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

I exemplet ställs revisionsberättelsen till bolagsmännen. Om något annat framgår av uppdragsbrevet så ska anpassning ske.

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [...s årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]43

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ...s finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [företagsledningen] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Företagsledningens ansvar44

Det är företagsledningen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Företagsledningen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar företagsledningen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om företagsledningen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

I exemplet ansvarar företagsledningen för handelsbolagets/kommanditbolagets upprättande av årsredovisningen. Om något annat framgår av uppdragsbrevet så ska anpassning ske.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att företagsledningen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera företagsledningen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av företagsledningens45 förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning finns inget att anmärka.

I exemplet ansvarar företagsledningen för handelsbolagets/kommanditbolagets förvaltning. Om något annat framgår av uppdragsbrevet så ska anpassning ske.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till bolaget enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Företagsledningens ansvar

Det är företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag och bolagsavtalet.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon i företagsledningen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]46

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 11 Revisionsberättelse i ideell förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Exempel 11 RevR 700

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman47 i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

I exemplet ställs revisionsberättelsen till föreningsstämman. Om något annat framgår av stadgarna så ska anpassning ske, vilket även ska framgå av uppdragsbrevet.

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Föreningens årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]48

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.49

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Om revisorn enligt stadgar eller uppdragsbrev ska uttala sig om andra förhållanden ska anpassning göras.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens ansvar50

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upplösa föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

I exemplet ansvarar styrelsen för årsredovisningens upprättande. Om något annat framgår av stadgarna så ska anpassning ske, vilket även ska framgå av uppdragsbrevet.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar51

I de fall andra rapporteringskrav framgår av föreningens stadgar, kan tillägget ”samt stadgar” göras i rubriken.

Uttalande52

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens53 förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Jag (Vi) tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

När revisionsuppdraget, som i detta fall, innehåller ett uttalande om ansvarsfrihet ska ingen anmärkning enligt det generiska exemplet 9 lämnas.

I exemplet ansvarar styrelsen för föreningens förvaltning. Om något annat framgår av stadgarna så ska anpassning ske, vilket även ska framgå av uppdragsbrevet.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen54.

I de fall ansvaret för förvaltningen beskrivs i föreningens stadgar, kan tillägget ”enligt stadgarna” göras till denna mening.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]55

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2022:8)

Exempel 12 Revisionsberättelse i en pensions- eller personalstiftelse

Exempel 12 RevR 700

Revisionsberättelse

Till styrelsen i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta. [För K2-stiftelse ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Jag (Vi) har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt tryggandelagen och stadgarna.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]56

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2021:31)

Exempel 13 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsredovisning samt insamlingsstiftelse och kollektivavtalsstiftelse

Exempel 13 RevR 700

Revisionsberättelse

Till styrelsen (förvaltaren) i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen (förvaltaren)] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen (Förvaltaren) ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen (förvaltaren) för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen (förvaltaren) avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta. [För K2-stiftelse ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens (förvaltarens) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen (förvaltaren) använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen (förvaltaren) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens (förvaltarens) förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har styrelseledamöterna (förvaltaren) inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot (förvaltaren) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]57

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2021:31)

Exempel 14 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse som upprättar årsbokslut (gäller i vissa fall för familjestiftelser)

Exempel 14 RevR 700

Revisionsberättelse

Till styrelsen (förvaltaren) i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsbokslutet för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsbokslutet

Detta dokument innehåller även annan information än årsbokslutet och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen (förvaltaren)] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsbokslutet är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen (Förvaltaren) ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen (förvaltaren) för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen (förvaltaren) avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta. [För K2-stiftelse ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens (förvaltarens) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen (förvaltaren) använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.

Jag (Vi) måste informera styrelsen (förvaltaren) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsbokslutet har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens (förvaltarens) förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har styrelseledamöterna (förvaltaren) inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot (förvaltaren) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]58

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2021:31)

Exempel 15 Revisionsberättelse i vanlig stiftelse med räkenskapsår som avslutas med en sammanställning

Exempel 15 RevR 700

Revisionsberättelse

Till styrelsen (förvaltaren) i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om sammanställningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av sammanställningen över stiftelsens tillgångar och skulder vid räkenskapsårets utgång samt dess inkomster och utgifter59 (”sammanställningen”) för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har sammanställningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med stiftelselagen.

Beroende på tillämpade redovisningsprinciper för sammanställningen anpassas skrivningen i revisionsberättelsen. Om t.ex. bokföringsmässiga grunder tillämpas, så ersätts inkomster och utgifter i exemplet av intäkter och kostnader.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än sammanställningen

Detta dokument innehåller även annan information än sammanställningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen (förvaltaren)] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende sammanställningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av sammanställningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med sammanställningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för att sammanställningen upprättas enligt stiftelselagen och för att stiftelselagen tillämpas vid upprättandet av sammanställningen. Styrelsen (Förvaltaren) ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en sammanställning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av sammanställningen ansvarar styrelsen (förvaltaren) för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida sammanställningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i sammanställningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i sammanställningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens (förvaltarens) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen (förvaltaren) använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av sammanställningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i sammanställningen, däribland upplysningarna, och om sammanställningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med stiftelselagen.

Jag (Vi) måste informera styrelsen (förvaltaren) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av sammanställningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens (förvaltarens) förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har styrelseledamöterna (förvaltaren) inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens (Förvaltarens) ansvar

Det är styrelsen (förvaltaren) som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot (förvaltaren) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]60

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2022:8)

Exempel 16 Revisionsberättelse i EES-filial

Exempel 16 RevR 700

Revisionsberättelse

Till verkställande direktören i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsbokslutet

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsbokslutet för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till filialen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsbokslutet

Detta dokument innehåller även annan information än årsbokslutet och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsbokslutet är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Verkställande direktörens ansvar

Det är verkställande direktören som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar verkställande direktören för bedömningen av filialens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om verkställande direktören avser att likvidera filialen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-filial ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av filialens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om filialens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en filial inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.

Jag (Vi) måste informera verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsbokslutet har jag (vi) även utfört en revision av verkställande direktörens förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har verkställande direktören inte handlat i strid med lagen om utländska filialer m.m.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till filialen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Verkställande direktörens ansvar

Det är verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om utländska filialer m.m.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om verkställande direktören i något väsentligt avseende på något sätt handlat i strid med lagen om utländska filialer m.m.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för filialens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]61

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2021:31)

Exempel 17 Revisionsberättelse i utländsk filial (icke EES-filial)

Exempel 17 RevR 700

Revisionsberättelse

Till verkställande direktören i ... org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av filialens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till filialen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Verkställande direktörens ansvar

Det är verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar verkställande direktören för bedömningen av filialens förmåga att fortsätta verksamheten. Verkställande direktören upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om verkställande direktören avser att likvidera filialen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av filialens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om filialens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en filial inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av verkställande direktörens förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har verkställande direktören inte handlat i strid med lagen om utländska filialer m.m.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till filialen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Verkställande direktörens ansvar

Det är verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om utländska filialer m.m.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om verkställande direktören i något väsentligt avseende på något sätt handlat i strid med lagen om utländska filialer m.m.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för filialens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]62

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 18 Revisionsberättelse i ekonomisk förening

Exempel 18 RevR 700

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Föreningens årsredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]63

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Om årsredovisningen ingår i ett dokument som innehåller annan information än årsredovisningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen [och verkställande direktören] för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den [De] upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen [och verkställande direktören] avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen [och verkställande direktören] använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att föreningsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]64 om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]65

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Exempel 19 Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar

Exempel 19 RevR 700

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i ..., org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

[Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna [A–B]. Det är [styrelsen] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.]

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. [För K2-företag ska skrivningen lyda: ”Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.”]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens förvaltning för ... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att föreningsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]66 om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]67

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:26)

Bilaga 2 Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former

Revisorns rapportering för olika associationsrättsliga former

Generellt om sammanställningen

Denna sammanställning visar endast rapporteringskrav enligt nämnda lagar – det kan finnas andra krav i andra lagar som också kan behöva beaktas.

(FAR N 2023:19)

Bilaga 3 Annan information

Vad utgör Annan information i årsredovisningen?

Information som inte är att anse som Annan information

Denna information är inte att anse som Annan information och omfattas därför inte av ISA 720:

 • Informationen är del av en bokslutskommuniké eller ingår i ett prospekt.

 • Informationen är inkluderad i ett fristående dokument som är avsett att uppfylla en specifik intressents informationsbehov i enlighet med ett fastställt ramverk (t.ex. en fristående hållbarhetsrapport, kapitaltäckning eller andra regulatoriska rapporter).

 • Informationen granskas enligt andra krav eller lagar (t.ex. en lagstadgad bolagsstyrningsrapport).

 • Företagsledningen och/eller revisorn är osäkra på syftet och/eller när i tiden dokumenten som innehåller Annan information publiceras.

Vilken information som omfattas av ISA 720

RevR700 Bilaga 3 Bild1

När ska Annan information tas med i revisionsberättelsen?

RevR700 Bilaga 3 Bild2

(FAR N 2022:8)