2023-03-15

Klimatpåverkan i finansiella rapporter

I en fördjupningsartikel från tidningen Balans belyser FAR:s Strategigrupp Redovisning behovet av en koppling mellan företags arbete med, samt redovisning av, klimatpåverkan och deras finansiella rapporter.

Under ett antal år har den frivilliga hållbarhetsrapporteringen ökat, samtidigt som skärpta krav på rapporteringen kommer att ställas i samband med det successiva implementerandet av Corporate Sustainability Reporting Directive, (CSRD) inom EU. Ett område inom miljömässig hållbarhet som har fått särskild uppmärksamhet är effekter av klimatförändringar och åtgärder för att reducera konsekvenserna av dessa. Detta har lett till att svenska företag ofta lämnar mycket klimatrelaterad information, exempelvis vilka åtgärder de vidtagit för att minska sina koldioxidutsläpp och upplysningar om hur deras verksamhet påverkats av klimatförändringar. En koppling mellan dessa upplysningar och de finansiella rapporterna är nödvändig, eftersom förväntningar och krav, från såväl användare av rapporterna som tillsynsorgan, ökar.

Artikeln har fokus på företag som tillämpar IFRS, men frågeställningarna är ofta desamma i företag som tillämpar K3, och tar avstamp i regleringen på området och hur tillsynen fungerar. I sammanhanget nämns att Nämnden för svensk redovisningstillsyn redan har gjort flera nedslag hos bolag avseende bristande hänsyn till klimatrisker i redovisningen avseende värdering och upplysning. Tre konkreta överväganden som företag har att ta ställning till i sin finansiella rapportering identifieras:

  • vilka klimatrelaterade risker verksamheten står inför,
  • vilka åtgärder som behöver genomföras för att exempelvis ställa om verksamheten, samt
  • hur ovanstående punkter kan påverka den finansiella rapporteringen både på kort och lång sikt.

Vidare ges ett antal exempel, uppdelat per redovisningsområde och/eller bransch, på faktorer som behöver beaktas vid upprättande av finansiella rapporter. Fastighetsbranschen lyfts fram särskilt, eftersom det är en bransch som har stor klimatpåverkan. Tillsynsorgan ställer också många frågor till just fastighetsbolag, vilket kan förklaras med dessa företags ofta högt ställda miljökrav.

Här kan du läsa fördjupningsartikeln från tidningen Balans.
Kurser inom

Hållbarhet

Behöver du uppdatera kunskaperna inom Hållbarhet? FAR har en rad kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för dig som är controller, ekonomiansvarig, redovisningskonsult eller revisor.

Se alla kurser här