Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:1

(Beslutades 2020-01-13, offentliggjordes 2020-01-15)

Fråga om tolkning av takeover-reglerna och eventuell dispens från budplikt (Capital Conquest)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 januari 2020 en framställning från Capital Conquest AB, org. nr 556934-3469 (“CC”). Framställningen rör tolkning av och eventuellt dispens från takeover-reglerna.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

CC är ett aktieförvaltande bolag med ett flertal noterade och onoterade aktieinnehav. En stor del av CCs aktieinnehav förvaltas hos Avanza Bank i bolagets egen depå eller i CCs kapitalförsäkring hos Avanza. CC innehar aktier motsvarande 28,23 % av aktierna i Smart Energy vars aktier är noterade på NGM Nordic MTF. Under perioden augusti – december 2019 köptes genom CCs kapitalförsäkring aktier motsvarande 3,66 % av totalantalet aktier i Smart Energy.

CCs egna innehav av aktier i Smart Energy tillsammans med de aktier som finns på CCs kapitalförsäkring uppgick per den 31 december 2019 till sammanlagt 31,89 % av aktierna och rösterna i bolaget.

Av villkoren för kapitalförsäkringen hos Avanza framgår att aktierna i Smart Energy som registrerats på kapitalförsäkringen ägs av försäkringsbolaget och inte av CC i egenskap av försäkringstagare. Innebörden av detta är att Avanza är upptagen i Smarts Energys aktiebok som ägare av aktierna på CCs kapitalförsäkring. Avanza utövar aldrig rösträtt för innehavda aktier och CC har inte någon möjlighet att utöva rösträtt för aktierna. Det finns inte heller någon fullmakt för CC att företräda aktierna i Smart Energy för Avanzas räkning. Det råder inte någon samordning mellan Avanza och CC i syfte att nå kontroll över Smart Energy eller i något annat avseende.

Ägarstrukturen i Smart Energy är och har sedan bolaget bildades kännetecknats av en dominerande huvudägare och ett flertal mindre aktieägare. CC köpte kontrollposten i augusti 2019. CC är en långsiktig aktieägare och har därför gentemot Smart Energy förbundit sig att inte avyttra 273.000.000 aktier av sitt innehav om 300.648.494 aktier innan den 31 december 2020. Konsekvensen av åtagandet är att huvuddelen av CCs aktier omfattas av en överlåtelsebegränsning i syfte att bibehålla strukturen med CC som huvudaktieägare. Slutsatsen av det publikt kommunicerade lock-up avtalet är att övriga aktieägare sedan augusti 2019 har inrättat sig efter den sedan dess rådande ägarstrukturen samt att den begränsade andelen aktier som tecknats genom kapitalförsäkringen inte påverkat aktieägarnas ställning gentemot huvudägaren CC. Smart Energys näst största ägare innehar 1,71 % aktierna.

Mot bakgrund av det ovan redovisade önskar CC besked från Aktiemarknadsnämnden om budplikt uppkommit för CC samt, om budplikt anses ha uppkommit, att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från budplikten.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon, ensamt eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic MTF.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic MTF i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

I det nu aktuella fallet har inte CC förvärvat några aktier. Förvärven har skett av Avanza inom ramen för CCs kapitalförsäkring. Något närståendeförhållande i takeover-reglernas mening föreligger inte mellan CC och Avanza. Enligt försäkringsvillkoren får inte heller Avanza utöva rösträtt för aktierna. Budplikt uppkommer med hänsyn till vad nu sagts inte till följd av förvärvet (jfr bl.a. AMN 2008:47 och Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2010-12-21 i mål nr 11586-10).

I kommentaren till punkten III.6 i takeover-reglerna konstateras att budpliktsreglernas utformning inte hindrar att det kan strida mot god sed på aktiemarknaden att genom olika avtalsarrangemang åstadkomma vad som i praktiken är ett kontrollägarskifte utan att budpliktsreglerna formellt blir tillämpliga. Med beaktande av bl.a. vad som i framställningen sägs om ägarstrukturen i Smart Energy och den begränsade storleken på Avanzas förvärv anser nämnden inte att förvärvet i detta fall strider mot god sed på aktiemarknaden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...