Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:27

(Beslutades 2020-07-14, offentliggjordes 2020-07-16)

God sed vid avnotering av utländskt bolag från svensk marknadsplats

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 juli 2020 en framställning från Advokatfirman Schjødt på uppdrag av ett utländskt bolag, X. Framställningen rör frågan om god sed vid ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm, som är den enda marknadsplats där bolagets aktier är noterade.

Överväganden

Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en reglerad marknad eller av en aktieägare i ett sådant bolag, som avser eller kan vara av betydelse för en aktie i ett aktiemarknadsbolag kan enligt nämndens stadgar bli föremål för nämndens bedömning. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler.

X är ett bolag med hemvist i ett annat nordiskt land. Bolagets aktier är upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse överväger att ansöka om avnotering av bolagets aktier. I bolagets bolagsordning föreskrivs att bolagets aktier ska vara börsnoterade. Inför en ansökan om avnotering avser styrelsen därför föreslå bolagsstämman att besluta om borttagande av bolagsordningsbestämmelsen ifråga, vilket kräver kvalificerad stämmomajoritet.

I överensstämmelse med Aktiemarknadsnämndens praxis sådan den kommer till uttryck i bl.a. AMN 2013:35 anser sig nämnden inte, från synpunkten av god sed på aktiemarknaden, kunna ställa några krav på ett sådant beslut utöver vad som följer av den aktiebolagsrättsliga lagstiftning som bolaget har att följa. Från synpunkten av god sed på den svenska aktiemarknaden, där aktierna är föremål för handel, vill nämnden endast understryka vikten av att aktieägarna informeras om den planerade åtgärden på ett sätt som så nära som möjligt ansluter till hur informationen skulle ha lämnats om motsvarande åtgärd planerades i ett svenskt bolag, nämligen minst tre månader före ansökan om avnotering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%