Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:28

(Beslutades 2020-07-29, offentliggjordes 2020-07-30)

Dispens från LUA (Danir Resources – Poolia)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Danir Resources AB dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet avseende aktier i Poolia AB till aktieägare med hemvist i länder utanför EES.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 juli 2020 en framställning från

Advokatfirman Vinge på uppdrag av Danir Resources AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Vid fullbordandet av ett redan avtalat förvärv av aktier i Poolia AB, 556447-9912, uppkommer budplikt för Danir Resources AB, 559110-7346.

Att döma av tillgängliga aktieägardata finns det, förutom i Storbritannien, ett tiotal aktieägare i Poolia utanför EES, med totalt cirka 1,6 procent av aktierna i Poolia. Aktieägarna finns bl.a. i Förenta staterna och Kanada. Poolias B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och Poolia är noterat endast i Sverige. Danir Resources önskar, på grund av utländsk värdepapperslagstiftning och kostnaderna för att identifiera och efterleva lokala regler, undanta aktieägare i vissa eller alla jurisdiktioner utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) från budpliktsbudet (jfr 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA). Ett fåtal ägare finns i Storbritannien och avses inte bli undantagna.

Hemställan

I framställningen hemställer Danir Resources att Aktiemarknadsnämnden medger Danir Resources dispens från skyldigheten att rikta budpliktsbudet avseende Poolia till aktieägare utanför EES.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Bestämmelsen går tillbaka på artikel 5.1 i Takeover-direktivet enligt vilken ett sådant erbjudande ska riktas till alla aktieägare och omfatta hela deras innehav.

Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet, oberoende av huruvida dessa jurisdiktioner är inom eller utanför EES. En sådan dispens kan vidare bara komma ifråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES. Som nämnden tidigare konstaterat bör dock, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2018:6).

I det nu aktuella fallet avser Danir Resources, i linje med vedertagen praxis, i budpliktserbjudandet avseende samtliga resterande aktier i Poolia låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare utanför EES.

Baserat på för Danir Resources tillgänglig information är det utländska aktieägandet utanför EES i Poolia hänförligt till ca tio aktieägare med ett innehav om sammanlagt ca 1,6 procent av aktierna i bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja Danir Resources dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i något av dessa länder

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%