Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:31

(Beslutades 2020-08-06, offentliggjordes 2020-08-19)

Dispens från budplikt (Coegin Pharma – GoldBlue)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Coegin Pharma AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade emissionen och eventuella ”tilläggsemissionen” i GoldBlue AB. Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i GoldBlue AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Coegin Pharma AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Coegin Pharma AB.

Om Coegin Pharma AB förvärvar ytterligare aktier i GoldBlue AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 augusti 2020 en framställning från Pickwick Capital

Framställning

I framställningen anförs följande.

Bakgrund

Coegin Pharma AB, org. nr 559176-1191 (nedan kallat ”Coegin Pharma” eller ”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars verksamhet huvudsakligen består i att bedriva forskning och utveckling av läkemedel. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom dess helägda norska dotterbolag Coegin Pharma AS, org. nr 988 071 854. Coegin Pharma AB har cirka 80 aktieägare varav ingen aktieägare äger mer än 15 procent av kapitalet eller rösterna.

GoldBlue AB, org. nr 559078-0465 (nedan kallat ”GoldBlue”) är ett svenskt noterat bolag med säte i Stockholm. GoldBlue har utgivit totalt 152 801 804 aktier och GoldBlues aktie är noterad på NGM Nordic SME.

GoldBlue utvecklade sedan 2014 genom dotterbolag en speloperatörsverksamhet som riktade sig mot spelare i flera länder i Sydostasien och Kina. Under våren 2018 råkade bolaget ut för externa problem då speloperatörsverksamheternas viktigaste betalsystem blockerades för betalningar, vilket medförde hinder i bolagets fortsatta verksamhet. Med anledning av detta avyttrade GoldBlue hela sin verksamhet till extern part under oktober 2019. Av den erhållna köpeskillingen har merparten skiftats ut till GoldBlues aktieägare genom ett inlösenprogram där likvid har betalts ut pro rata till alla aktieägare i början på juli 2020. Resterande kassabehållning om cirka 7 MSEK har behållits i bolaget. För att ta tillvara värdet i börsplatsen för dess aktieägare, har GoldBlue sedan försäljningen av sin rörelse undersökt möjligheten till ett omvänt förvärv för att skapa nytt värde för aktieägarna, vilket även har kommunicerats till aktiemarknaden.

Beskrivning av transaktionen

GoldBlue och Coegin Pharma AB undertecknade den 10 juni 2020 ett Letter of Intent avseende ett omvänt förvärv. Den 30 juli 2020 undertecknade nyssnämnda parter ett villkorat aktieöverlåtelseavtal, (”Avtalet”), genom vilket GoldBlue förvärvar samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhetbeskrivning. Målsättningen är att aktien fortsatt skall vara noterad på NGM Nordic SME.

En noteringsprocess av den nya koncernen, dvs GoldBlue då under namnändring till Coegin Pharma AB och Coegin Pharma AS, kommer att initieras omgående efter genomförd bolagsstämma i GoldBlue. Ett noteringsgodkännande beräknas kunna erhållas från NGM Nordic SME inom cirka 1 – 3 månader efter den aktuella bolagsstämman. Under den aktuella granskningsperioden kommer GoldBlues aktie att handlas på NGM Nordic SME:s observationslista.

Kvittningsemissionen (”Emissionen”) i GoldBlue ska omfatta 356 500 000 aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Coegin Pharma AB att förvärva aktier i GoldBlue motsvarande 70,00 procent av antalet aktier och röster efter Emissionen.

I Avtalet har GoldBlue lämnat garanti om viss nivå på kvarvarande kassabehållning efter slutförd Emission. För det fall GoldBlue vid tidpunkten för avslutad Emission, inte har minimum

7 MSEK i likvida medel, ska en tilläggsköpeskilling (”Tilläggsemissionen”) om högst 7 MSEK utgå till Coegin Pharma AB i relation till den aktuella avvikelsen, (dvs. krona för krona). Tilläggsköpeskilling ska utgå i form av nyemitterade aktier genom kvittningsemission i GoldBlue. Tilläggsemissionen avseende eventuell tilläggsköpeskilling kan enligt Avtalet omfatta högst 83 333 333 aktier.

Coegin Pharma AB:s slutliga ägarandel i GoldBlue kan därmed komma att bli lägst 356 500 000 och högst 439 833 333 aktier motsvarande lägst 70,00 procent och högst 74,22 procent av antalet aktier och röster efter Emissionen och eventuellt fullt utfall i Tilläggsemissionen. Coegin Pharma AB äger inte några aktier i GoldBlue före den ovan beskrivna transaktionen.

Coegin Pharma AB planerar att så snart som möjligt efter fullföljd transaktion med GoldBlue, pro-rata skifta ut samtliga erhållna aktier i GoldBlue till Coegin Pharma AB:s cirka 80 aktieägare. Coegin Pharma AB kommer efter utskiftningen inte att kvarstå som aktieägare i GoldBlue.

Villkor för Avtalets giltighet

GoldBlues förvärv av Coegin Pharma AS är villkorat av

  • att GoldBlues bolagsstämma, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktier, beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;

  • att bolagsstämman i Coegin Pharma AB, med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen, godkänner försäljningen av dotterbolaget och beslutar om firmaändring;

  • att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

Information till aktieägarna inför bolagsstämman

Inför bolagsstämman i GoldBlue kommer bolagets aktieägare att erhålla information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet samt information om hur stor kapital- och röstandel i GoldBlue som Coegin Pharma AB kommer att erhålla genom teckning och tilldelning i Emissionen. Vidare kommer aktieägarna att erhålla information hur stor kapital- och röstandel i GoldBlue som Coegin Pharma AB högst kan komma att erhålla genom en eventuell Tilläggsemission.

Styrelsen i GoldBlue kommer att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas under september 2020.

Styrelsen i Coegin Pharma AB kommer att kalla till en extra bolagsstämma vilken är planerad att genomföras under september 2020. Nyssnämnd bolagsstämma kommer tidsmässigt att hållas innan bolagsstämman i GoldBlue.

Planerad utskiftning av Coegin Pharma AB:s erhållna aktier i GoldBlue

Vid den bolagsstämma i Coegin Pharma AB som planeras att hållas i september 2020 och som bl.a. skall godkänna överlåtelsen av det verksamhetsdrivande dotterbolaget Coegin Pharma AS till GoldBlue, kommer även aktieägarna att behandla frågan kring ett villkorat beslut avseende frivillig likvidation. Den aktuella likvidationsprocessen kommer att inledas efter att det omvända förvärvet slutförts, dvs. efter att GoldBlue hållit sin ovan beskrivna bolagsstämma. I likvidationen kommer samtliga Coegin Pharma AB:s aktier i GoldBlue att skiftas ut pro-rata till dess aktieägare. Utskiftningen bedöms kunna ske i nära anslutning till Bolagsverkets beslut om frivillig likvidation, dock senast vid likvidationsprocessens avlutande.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och med stöd av de i framställningen angivna förutsättningarna, hemställes att Aktiemarknadsnämnden medger Coegin Pharma AB undantag från den budplikt som annars uppkommer enligt punkten III.1 Takeover-reglerna vid Coegin Pharma AB:s teckning i Emissionen samt även undantag från den budplikt som uppkommer vid en eventuell teckning i Tilläggsemissionen som kan komma att genomföras i enlighet med villkoren i Avtalet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser Coegin Pharma AB att teckna aktier i en eller eventuellt två kvittningsemissioner i GoldBlue AB i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i Coegin Pharma AS.

Enligt Aktiemarknadsnämndens praxis (jfr bl.a. AMN 2019:44) ska en kvittningsemission av aktier som i praktiken utgör betalning för förvärv av aktier i ett bolag behandlas på samma sätt som en apportemission och således berättiga till dispens från budplikt.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Coegin Pharma AB därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen eller emissionerna stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%