Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:35

Dispens från budplikt (NEO – GPX)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Norsk Elektro Optikk AS undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid noteringen av aktierna i GPX Medical AB på Nasdaq First North Growth Market.

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.]

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 augusti 2020 en framställning från Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB på uppdrag av Norsk Elektro Optikk AS, org.nr 939377409 (”NEO”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställningen

Styrelsen i GPX Medical AB, org. nr. 559069-9012, har beslutat att ansöka om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Planerad första handelsdag är den 2 oktober 2020. I samband med listningen kommer bolaget genomföra en emission riktad till allmänheten i Sverige, bl.a. i syfte att uppnå en ägarspridning. Emissionen ska avse 3 515 625 units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption i bolaget. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 33,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Vidare ska bolaget lämna en s.k. övertilldelningsoption som innebär en utfästelse att på begäran av Eminova Partners senast 30 dagar från första dagen för handel i aktierna, avyttra ytterligare aktier i bolaget motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet. Vid fullt utnyttjat erbjudande och övertilldelningsoption kommer således totalt 4 042 969 aktier att emitteras, vilket motsvarar 36,6 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter emissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut.

GPX Medical ägs idag till ca 53,4 procent av GASPOROX AB och ca 31,8 procent av NEO. Övriga ca 14,8 procent ägs av ledande befattningshavare och anställda i bolaget.

GASPOROX, som är listat på Nasdaq First North Growth Market, har vid extra bolagsstämma den 16 juli 2020 beslutat att dela ut samtliga aktier i GPX Medical till sina aktieägare. Avstämningsdagen för utdelningen var den 26 augusti 2020. Utdelningen medför att bolaget får en ägarspridning om ytterligare ca 1 000 aktieägare.

NEO är, med ett innehav om ca 29,5 procent av aktierna, största aktieägare i GASPOROX, vilket medför att NEO kommer öka sitt innehav i GPX Medical till följd av utdelningen. Efter utdelningen kommer NEO:s direkta innehav i bolaget uppgå till ca 47,6 procent. Vidare har NEO ingått en teckningsförbindelse om två miljoner kronor, vilket motsvarar ca 8,9 procent av erbjudandet.

För att underlätta leverans av aktier i samband med upptagningen av bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market kommer NEO att låna ut aktier till Eminova Fondkommission enligt följande:

  • aktielån för erbjudandet: aktier som motsvarar antalet nya aktier som GPX Medical ger ut till följd av erbjudandet (högst 3 515 625 aktier) och

    aktielån för övertilldelningsoptionen: aktier som motsvarar det antal aktier som GPX Medical kan komma att emittera till följd av nyttjad övertilldelningsoption (högst 527 344 aktier).

Förutsatt att erbjudandet blir fulltecknat kommer NEO efter erbjudandet inneha ca 34,6 procent av aktierna i GPX Medical. Vid utnyttjad övertilldelningsoption kan NEO:s innehav minska till lägst ca 33 procent av aktierna i bolaget.

Till följd av de ovan beskrivna aktielånen kan NEO:s aktieinnehav komma att understiga 30 procent under tiden för aktielånen och åter överstiga 30 procent när NEO återfår utlånade aktier. Med anledning av detta kan budplikt uppkomma avseende resterande aktier i bolaget.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer NEO att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i GPX Medical som enligt takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning skulle kunna uppstå till följd av de beskrivna aktielåne- och optionsarrangemangen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som kan motivera undantag från budplikt anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan den röstandel som NEO har i GPX Medical, genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att NEO inom en kortare tid efter noteringen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att NEO:s röstandel kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2020:21). Något skäl att ålägga NOE budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i GPX Medical finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%