Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:41

(Beslutades 2020-09-19, offentliggjordes 2020-09-22)

Tolkning m.m. av TO-reglerna (Athanase – IVISYS)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 september 2020 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Athanase Industrial Partners II KB, org.nr 969789-9582, och Athanase Industrial Partners Fund II, reg.nr CR 291696, (tillsammans, ”Athanase” eller ”Athanase-fonderna”). Framställningen rör tolkning av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (takeover-reglerna).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Athanase är stor aktieägare i IVISYS AB, org.nr 556998-4981, med något mindre än tre tiondelar av aktierna och rösterna. Athanase är också innehavare av konvertibler utgivna av IVISYS. Athanases aktier och konvertibler i IVISYS är fördelade mellan Athanase-fonderna, som båda kontrolleras och förvaltas av Athanase Industrial Partner AB, org.nr 559202-3153. Athanase-fonderna är närstående till varandra i budpliktshänseende.

Enligt konvertibelvillkoren inföll sista dagen för Athanase att meddela IVISYS om Athanase önskade konvertera sina konvertibler till aktier den 1 september 2020. Athanase meddelade den 1 september 2020 att Athanase valde att konvertera samtliga sina konvertibler. Konverteringskursen är 2,45 kronor. Enligt konvertibelvillkoren sker konverteringen den 1 november 2020. Eftersom Athanases ägande efter konverteringen kommer att motsvara cirka 39 procent av rösterna i IVISYS uppkommer då budplikt för Athanase.

Athanase tecknade i juni 2020 aktier i en riktad nyemission i IVISYS till kursen 2,39 kronor per aktie. Athanase-fonderna har omfördelat sin inbördes fördelning av IVISYS-aktier (genom internöverlåtelse till priset 2,73 kronor per aktie). Athanase förvärvade vidare, i juni 2020, aktier från annan till priset 2,39 kronor per aktie. Athanase har därutöver inte under de senaste sex månaderna förvärvat några aktier i IVISYS.

Beslutet att konvertera konvertiblerna offentliggjordes genom ett pressmeddelande samma dag, den 1 september 2020. I pressmeddelandet upplystes om Athanases beslut, konvertibellånets storlek och konverteringskurs, hur många nya aktier Athanase kommer att erhålla den 1 november 2020 och vilken andel av aktierna och rösterna i IVISYS detta motsvarar. Det upplystes även om det nya totalantalet aktier och det nya aktiekapitalet efter konverteringen. Vidare upplystes om att konverteringen den 1 november 2020 kommer att medföra att Athanases röstandel passerar gränsen för budplikt och att detta innebär att Athanase inom fyra veckor efter den 1 november 2020 ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i IVISYS, om inte inom samma tid Athanases röstandel i IVISYS minskas så att den inte längre motsvarar tre tiondelar eller mer.

Athanase önskar besked om (i) vad det lägsta tillåtna budpriset skulle vara i ett budpliktsbud på IVISYS enligt ovan och (ii) huruvida det är godtagbart att endast en av Athanase-fonderna fullgör budplikten trots att, formellt, båda fonderna simultant utlöser budplikt genom att erhålla aktier till följd av sina respektive konverteringar (jfr AMN 2020:29).

Athanases uppfattning är att budpriset ska bestämmas så att det inte är lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för IVISYS aktier under de 20 börsdagarna närmast före den 1 september 2020, nämligen 3,04 kronor (se bl.a. AMN 2016:10 och 2016:27).

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Nämnden för följande bedömning.

Priset i ett budpliktsbud ska, som nämnden konstaterat i flera tidigare uttalanden, som utgångspunkt reflektera aktiernas marknadsvärde innan den transaktion som utlöste budplikt offentliggjordes. I det aktuella fallet ska därför budpriset, i linje med Anthanases egen bedömning, bestämmas så att det inte är lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för IVISYS aktier under de 20 börsdagarna närmast före den 1 september 2020 (se bl.a. AMN 2016:10 och 2016:27).

Vid utarbetandet av reglerna rörande budplikt förutsågs att reglerna om vem som i olika situationer ska fullgöra budplikten ibland kan leda till mindre lämpliga resultat. Aktiemarknadsnämnden får därför, om det föreligger särskilda skäl, besluta att budplikten ska fullgöras av någon som är närstående till den som är budpliktig (punkten III.4). Nämnden har också vid ett par tillfällen använt sig av den möjligheten (se bl.a. AMN 2020:29). I det nu aktuella fallet skulle budplikt uppkomma samtidigt för de två Anthanase-fonderna, vilka båda kontrolleras och förvaltas av Athanase Industrial Partner AB. Fonderna är närstående till varandra i budpliktshänseende.

Enligt nämndens mening talar starka skäl – bl.a. intresset av enkelhet och tydlighet – för att budplikt ska fullgöras av endast en budgivare. Nämnden beslutar därför att budplikten i det nu aktuella fallet ska fullgöras av en av de två Athanase-fonderna. Det får ankomma på Athanase Industrial Partner AB att avgöra vilken av fonderna som ska fullgöra budplikten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...