Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:49

(Beslutades 2020-10-12, offentliggjordes 2021-01-04)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Shanying International Holding Co., Ltd. undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Nordic Paper Holding AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 oktober 2020 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Shanying International Holding Co., Ltd. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Bakgrund

Nordic Paper Holding AB, org.nr 556914-1913, (”Bolaget” eller ”Nordic Paper”) har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Nordic Paper är en tillverkare av specialpapper.

Nordic Paper är helägt av Shanying International Holding Co., Ltd. genom det indirekt helägda dotterbolaget SUTRIV Holding AB (”Huvudägaren”).

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet beskrivs närmare i det prospekt som avses godkännas och registreras hos Finansinspektionen före Erbjudandet och upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer att avse försäljning av befintliga aktier som innehas av Huvudägaren. Huvudägaren har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet. Huvudägaren avser vidare att utfärda en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners, vilket innebär att Joint Bookrunners på Joint Global Coordinators begäran senast 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm, har rätt att förvärva ytterligare befintliga aktier av Huvudägaren, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet (”övertilldelningsoption”). Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning.

För att möjliggöra leverans av aktierna som omfattas av övertilldelningsoptionen, avser Huvudägaren låna ut aktier till Joint Bookrunners för försäljning enligt det ovanstående (aktielån).

På sedvanligt sätt kan stabiliseringsagenten (en av Joint Bookrunners) även i samband med erbjudandet och noteringen komma att genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en nivå högre än vad som annars skulle ha varit fallet (stabiliseringsåtgärder). För det fall stabiliseringsagenten genomför stabiliseringsåtgärder innebär detta att stabiliseringsagenten förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm och därefter återlämnar aktier till Huvudägaren.

Ägarandel efter erbjudandet och budplikt

Förutsatt att erbjudandet utökas, och med beaktande av aktielånet kopplat till övertilldelningsoptionen, kan Huvudägarens aktieinnehav komma att uppgå till cirka 24,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget i samband med erbjudandet. Om stabiliseringsagenten genomför stabiliseringsåtgärder, dvs. förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm, och aktielånet därefter regleras med dessa aktier (och Joint Bookrunners således inte, helt eller delvis, utnyttjar övertilldelningsoptionen) kan Huvudägarens aktieinnehav i Nordic Paper komma att åter öka till en andel motsvarande minst 30 procent av rösterna i Nordic Paper.

Med anledning av det innehav som Huvudägaren kan komma att uppnå genom ovan nämnda åtgärder kan enligt 3 kap. 1 § LUA budplikt uppkomma för Huvudägaren avseende resterande aktier i Nordic Paper.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som anges ovan hemställer Huvudägaren att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att aktielånet hänförligt till Övertilldelningsoptionen återlämnas samt att dispensen inte förenas med villkor att Huvudägaren och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Nordic Paper.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan den röstandel i Nordic Paper som innehas av Huvudägaren, genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening och i linje med nämndens fasta praxis finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Huvudägaren inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att Huvudägaren kommer att inneha aktier med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2020:29). Något skäl att ålägga Huvudägaren budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Nordic Paper finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...