Dispens från budplikt (Van Herk Investments – Immunicum)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Van Herk Investments B.V. undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Immunicum AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Immunicum AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Van Herk Investments B.V. högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Van Herk Investments B.V.

Om Van Herk Investments B.V. förvärvar ytterligare aktier i Immunicum AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för Van Herk Investments B.V. ("VHI"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Immunicum AB är ett bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Immunicum är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar immunterapier mot ett antal solida tumörer.

Immunicum avser att gå samman med DCPrime B.V. (”DCP”). DCP är ett holländskt bolag inom återfallsvaccin, en ny grupp av onkologivacciner som syftar till att bromsa eller förhindra återfall av sjukdom. DCP:s främsta produkt är ett helcellsbaserat vaccin som riktar sig mot blodcancer och DCP har även liknande vaccinationsinriktningar för solida tumörer. Immunicum och DCP har identifierat ett antal kompletterande styrkor och funnit att stora operationella och finansiella synergieffekter kan uppnås om de två bolagen går samman samt att ett sammanslaget bolag skulle få en ledande position inom området allogen dendritisk cellbiologi. Samgåendet avses ske genom att Immunicum förvärvar samtliga aktier i DCP från (i) Van Herk Investments B.V. ("VHI") i egenskap av majoritetsaktieägare i DCP och (ii) övriga ägare av DCP genom betalning i nyemitterade aktier i Immunicum. VHI äger per dagen för denna ansökan inte några aktier i Immunicum.

Immunicum och DCP har ingått ett avsiktsavtal och Immunicum och VHI avser att under november 2020 ingå ett samgåendeavtal enligt vilket Immunicum förvärvar samtliga aktier i DCP mot betalning i nyemitterade aktier till VHI. Fullföljandet av transaktionen kommer att vara villkorat bl.a. av att en extra bolagsstämma i Immunicum beslutar om att emittera vederlagsaktier i Immunicum till VHI. Omedelbart efter apportemissionen kommer VHI att inneha omkring 44 procent av aktierna och rösterna i Immunicum, dvs mer än tre tiondelar av rösterna.

I samband med transaktionen kommer Immunicums styrelse föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande upp till 20 procent av Immunicums registrerade aktiekapital och antal aktier. Enligt samgåendeavtalet kommer VHI att uttrycka en intention att teckna och betala för aktier i en sådan eventuell nyemission till ett belopp om 82 500 000 SEK. Intentionen ska dock aldrig innebära att VHI tecknar fler aktier än sin pro rata-andel eller ett antal aktier som skulle leda till att VHI ökar sin relativa ägarandel i Immunicum.

Hemställan

VHI hemställer att Aktiemarknadsnämnden meddelar undantag från budplikt som annars skulle uppkomma för VHI enligt 3 kap. LUA till följd av att VHI erhåller mer än tre tiondelar av rösterna i Immunicum i samband med förvärvet av DCP.

ÖVERVÄGANDEN

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2019:50.

I det nu aktuella fallet skulle VHI:s innehav i Immunicum uppkomma genom deltagande i en apportemission där aktierna ifråga utgör betalning för VHI:s aktier i DCP. Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bifalla ansökan om dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av apportemissionen är informerade om hur stor kapital- och röstandel som VHI kan komma att uppnå och emissionen stöds av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en på sådana villkor lämnad dispens kan inte anses föreligga.