Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:57

(Beslutades 2020-11-16, offentliggjordes 2020-11-19)

Dispens från budplikt (Van Herk Investments – Immunicum)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Van Herk Investments B.V. undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Immunicum AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Immunicum AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Van Herk Investments B.V. högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att

 2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Van Herk Investments B.V.

Om Van Herk Investments B.V. förvärvar ytterligare aktier i Immunicum AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för Van Herk Investments B.V. ("VHI"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Immunicum AB är ett bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Immunicum är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar immunterapier mot ett antal solida tumörer.

Immunicum avser att gå samman med DCPrime B.V. (”DCP”). DCP är ett holländskt bolag inom återfallsvaccin, en ny grupp av onkologivacciner som syftar till att bromsa eller förhindra återfall av sjukdom. DCP:s främsta produkt är ett helcellsbaserat vaccin som riktar sig mot blodcancer och DCP har även liknande vaccinationsinriktningar för solida tumörer. Immunicum och DCP har identifierat ett antal kompletterande styrkor och funnit att stora operationella och finansiella synergieffekter kan uppnås om de två bolagen går samman samt att ett sammanslaget bolag skulle få en ledande position inom området allogen dendritisk cellbiologi. Samgåendet avses ske genom att Immunicum förvärvar samtliga aktier i DCP från (i) Van Herk Investments B.V. ("VHI") i egenskap av majoritetsaktieägare i DCP och (ii) övriga ägare av DCP genom betalning i nyemitterade aktier i Immunicum. VHI äger per dagen för denna ansökan inte några aktier i Immunicum.

Immunicum och DCP har ingått ett avsiktsavtal och Immunicum och VHI avser att under november 2020 ingå ett samgåendeavtal enligt vilket Immunicum förvärvar samtliga aktier i DCP mot betalning i nyemitterade aktier till VHI. Fullföljandet av transaktionen kommer att vara villkorat bl.a. av att en extra bolagsstämma i Immunicum beslutar om att emittera vederlagsaktier i Immunicum till VHI. Omedelbart efter apportemissionen kommer VHI att inneha omkring 44 procent av aktierna och rösterna i Immunicum, dvs mer än tre tiondelar av rösterna.

I samband med transaktionen kommer Immunicums styrelse föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande upp till 20 procent av Immunicums registrerade aktiekapital och antal aktier. Enligt samgåendeavtalet kommer VHI att uttrycka en intention att teckna och betala för aktier i en sådan eventuell nyemission till ett belopp om 82 500 000 SEK. Intentionen ska dock aldrig innebära att VHI tecknar fler aktier än sin pro rata-andel eller ett antal aktier som skulle leda till att VHI ökar sin relativa ägarandel i Immunicum.

Hemställan

VHI hemställer att Aktiemarknadsnämnden meddelar undantag från budplikt som annars skulle uppkomma för VHI enligt 3 kap. LUA till följd av att VHI erhåller mer än tre tiondelar av rösterna i Immunicum i samband med förvärvet av DCP.

ÖVERVÄGANDEN

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2019:50.

I det nu aktuella fallet skulle VHI:s innehav i Immunicum uppkomma genom deltagande i en apportemission där aktierna ifråga utgör betalning för VHI:s aktier i DCP. Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bifalla ansökan om dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av apportemissionen är informerade om hur stor kapital- och röstandel som VHI kan komma att uppnå och emissionen stöds av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en på sådana villkor lämnad dispens kan inte anses föreligga.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...