Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:59

(Beslutades 2020-11-22, offentliggjordes 2020-11-25)

Dispens från budplikt (Didrik Hamilton – Free2Move)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Didrik Hamilton och Soofloch Advice AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma om de tecknar aktier i den planerade kvittningsemissionen i Free2Move Holding AB.

Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Free2Move Holding AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB tillsammans högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Didrik Hamilton och Soffloch Advice AB.

Om Didrik Hamilton eller Soffloch Advice AB förvärvar ytterligare aktier i Free2Move Holding AB och därigenom ökar deras sammanlagda röstandel uppkommer budplikt.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 november 2020 en framställning från Berghco Advokatbyrå på uppdrag av Soffloch Advice AB, org.nr 556537-1092 (”Soffloch”). Framställningen rör dispens från budplikt.

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Free2Move Holding AB, org.nr 556705-0157 (“Bolaget”) är ett svenskt bolag som arbetar med driftoptimering av fastigheter. Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår på dagen för denna ansökan till 6 410 997 aktier. Varje aktie berättigar innehavaren till 1 röst.

Didrik Hamilton (”DH”) äger samtliga aktier i Soffloch. DH och Soffloch (tillsammans ”Aktieägaren”) äger per dagens datum tillsammans 1 040 572 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 16 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att lägga fram förslag till extra bolagsstämma om en riktad kvittningsemission av aktier där den teckningsberättigade är Soffloch. Den extra bolagsstämman ska hållas den 24 november 2020 och kallelsen till stämman offentliggjordes den 10 november 2020 (”Emission 1”). Bolaget kommer att genomföra ytterligare en kvittningsemission, den 22 december 2020, där DH och andra fordringshavare i Bolaget kommer att vara teckningsberättigade (”Emission 2”). Kallelse till Emission 2 ska offentliggöras den 24 november 2020.

Efter Emission 1 kommer Sofflochs innehav att öka med 4 197 271 aktier, varvid Aktieägarens totala innehav kommer att uppgå till 5 237 843 aktier, vilket motsvarar 49 procent av samtliga aktier i Bolaget. Efter Emission 2 kommer Aktieägarens andel i Bolaget att motsvara ca 44 procent av samtliga aktier i Bolaget eftersom även andra fordringshavare kommer att teckna aktier i Bolaget.

Bolaget har länge haft ansträngd ekonomi och den 6 maj 2020 upprättade Bolagets styrelse en kontrollbalansräkning som visade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. En första kontrollstämma hölls den 12 juni 2020, vilken beslutade om fortsatt drift och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

Den planerade extra bolagsstämman den 24 november 2020 är tillika den andra kontrollstämman. Styrelsens förslag är att Bolaget ska fortsätta bedriva sin verksamhet vidare eftersom den nya kontrollbalansräkningen kommer at utvisa att Bolagets egna kapital uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Koncernen där Bolaget är moderbolag dras med stora förluster sett till Bolagets omsättning om 4 515 000 kronor för perioden redovisad i senaste delårsrapport (2020-09-30) jämfört med Bolagets kostnader uppgående till 10 002 000 kronor under samma period. Bolagets skulder uppgår per dagens datum till ca 16 570 000 kronor av vilka 13 950 000 kronor är lån upptagna från Soffloch, 1 800 000 kronor är upplupen skuld för konsultarvode och 820 000 kronor är bruttoskuld för arvodering av styrelseledamöter (netto 574 000 kronor), bl.a. DH. Bruttoskulden är exklusive lagstadgade sociala avgifter.

Syftet med både Emission 1 och Emission 2 är att förstärka Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning vilket är till förmån för Bolagets samtliga aktieägare. Enligt styrelsens förslag till beslut till Emission 1 ska Soffloch kvitta 6 000 000 kronor av sin totala fordran per dagen för upprättade av styrelsens förslag till beslut1, mot aktier i Bolaget till motsvarande belopp. Enligt styrelsens förslag till beslut till Emission 2 ska samtliga styrelseledamöter som har skuld till Bolaget avseende styrelsearvoden kvitta sina nettofordringar mot aktier i Bolaget till belopp motsvarande respektive arvoderingsskuld.

Bolaget är i behov av kapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Bolagets enda möjlighet att få in kapital är att attrahera investerare. Bolaget är emellertid idag inte ett attraktivt alternativ eftersom Bolagets skulder är för stora i förhållande till de intäkter som verksamheten genererar. Bolaget har ca 55 445 000 kronor i ackumulerade förluster och en årlig förlust om ca 6 700 000 kronor.

Styrelsens plan för Bolagets framtid är att sanera Bolagets ekonomi genom att kvitta en del av Aktieägarens, styrelseledamöternas och andra fordringshavarnas fordringar för att senare genomföra en företrädesemission. Styrelsen anser att en företrädesemission skulle attrahera befintliga aktieägare att investera i Bolaget om Bolagets skuld till Aktieägaren och styrelseledamöterna är kvittade.

I en kommande företrädesemission skulle Soffloch dessutom lämna en teckningsförbindelse att kvitta större delen av sin kvarvarande fordran mot sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Även detta skulle kunna attrahera befintliga aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen.

En ökning av Aktieägarens röstandel till 49,4 procent (efter beslutad Emission 1) skulle utlösa budplikt för Didrik Hamilton eller Soffloch, något som de vill undvika.

Vid tiden för styrelsens upprättande av förslag till beslut samt styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen uppgick den totala fordran till Soffloch till 13 450 000 kronor. Per dagens datum är den totala fordran till Soffloch 13 950 000 kronor.

Hemställan

Med hänvisning till vad som ovan sagts om Bolagets svåra ekonomiska situation och kvittningsemissionernas betydelse för att försöka lösa Bolagets problem ansöker Didrik Hamilton och Soffloch härmed om undantag från budplikten.

ÖVERVÄGANDEN

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I det nu aktuella fallet ska det av Didrik Hamilton helägda bolaget Soffloch teckna aktier i en kvittningsemission (Emission 1) i Free2Move i sådan utsträckning att Didrik Hamilton tillsammans med sitt bolag Soffloch kommer att uppnå mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Free2Move. Därigenom uppkommer budplikt för Didrik Hamilton.

Mot bakgrund av vad som i framställningen anförs om skälen till emissionen och den ekonomiska situationen i Free2Move föreligger enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför stämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor röstandel som Didrik Hamilton och Soffloch kommer att uppnå. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga. Jfr bl.a. AMN 2018:26.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
  • Regler

    Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

  • Avancerad sök

    Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

  • Markera & Anteckna

    Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

  • Rättserien

    Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

  • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
  • Rättserien

    Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

  • Navigering

    Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

  • Anteckna

    Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

  • Markera

    Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

  • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...