Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:60

(Beslutades 2020-11-25, offentliggjordes 2020-12-14)

Dispens från TO-reglerna (Athanase – IVISYS)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Athanase Industrial Partners II KB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet till aktieägare i IVISYS AB med hemvist i jurisdiktioner utanför EES, undantaget Storbritannien.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Athanase Industrial Partners II KB, org.nr 969789-9582. Framställningen rör dispens från skyldigheten att rikta ett budpliktserbjudande till aktieägare med hemvist i jurisdiktioner utanför EES, undantaget Storbritannien.

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs följande.

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) planerar för att fullgöra den budplikt som uppkommit till följd av konvertering av konvertibler i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”IVISYS”).

Att döma av tillgängliga aktieägardata finns det, förutom i Storbritannien, endast några enstaka aktieägare i IVISYS utanför EES, med totalt 0,3 procent av aktierna i IVISYS. De utländska ägarna finns bl.a. i Kanada. IVISYS aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och IVISYS är noterat endast i Sverige. Athanase önskar, pga. utländsk värdepapperslagstiftning och kostnaderna för att identifiera och efterleva lokala regler, undanta aktieägare i vissa eller alla jurisdiktioner utanför EES från budpliktsbudet.

Athanase hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från skyldigheten att rikta budpliktsbudet avseende IVISYS till aktieägare utanför EES.

ÖVERVÄGANDEN

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett offentligt uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför EES, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av punkten III.1 framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Vid ett sådant erbjudande finns därför, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet. I linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, bör dock dispens beviljas aktieägare i jurisdiktioner utanför EES om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2013:32).

I det nu aktuella fallet avser Athanase, i linje med vedertagen praxis, vid ett budpliktserbjudande avseende samtliga resterande aktier i IVISYS låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i jurisdiktioner utanför EES, undantaget Storbritannien. Baserat på vad som anförs i framställningen är den sammanlagda andel av aktierna som innehas av aktieägare med hemvist i dessa jurisdiktioner obetydlig.

Aktien i IVISYS är inte noterad på någon utländsk marknad.

Av framställningen framgår inte heller några särskilda omständigheter som talar emot att dispens beviljas. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger mot bakgrund av ovanstående förutsättningar för att medge dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i jurisdiktioner utanför EES, undantaget Storbritannien.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...