Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, M2 Asset Management AB dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet avseende aktier i Corem Property Group AB till aktieägare med hemvist i Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 december 2020 en framställning från Walthon Advokater på uppdrag av M2 Asset Management AB. Framställningen rör dispens för att undanta vissa utländska aktieägare från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

AA äger samtliga aktier i M2 Asset Management AB, org.nr 556559-3349 (“M2”).

Aktiemarknadsnämnden meddelade den 2 oktober 2007 i uttalande AMN 2007:37 undantag från den budplikt som skulle uppkomma för AA vid deltagande i en apportemission i Biolight AB, numera Corem Property Group AB, org.nr 556463-9440 (“Corem”). AAs ägarandel genom bolag i Corem uppgick vid den tidpunkten till cirka 47 procent av antalet aktier och röster. Aktierna i Corem är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

AA har därefter genomfört interna omflyttningar av bolag och av aktier i Corem mellan bolag som han själv, direkt eller indirekt, äger till 100 procent. Något reellt kontrollägarskifte har inte ägt rum i samband med någon av omflyttningarna. I enlighet med Aktiemarknadsnämndens praxis uppkom därmed inte budplikt vid flytt av aktierna eller bolagen som ägde aktierna (se AMN 2008:44 och AMN 2016:47 samt jfr bl.a. AMN 2015:43 och 2010:37).

AA har nu alla sina aktier i Corem i M2 och ett av M2 helägt dotterbolag.

M2 och dess dotterbolag ägde den 16 november 2020 tillsammans 14 360 671 stamaktier av serie A, 143 606 710 stamaktier av serie B samt 512 802 preferensaktier i Corem, motsvarande 41,8 procent av det totala antalet aktier och 42,8 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Den 17 november 2020 förvärvade M2 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501 stamaktier av serie B i Corem.

Efter förvärvet äger M2 och dess dotterbolag tillsammans 15 967 692 stamaktier av serie A, 159 679 211 stamaktier av serie B samt 512 802 preferensaktier i Corem, motsvarande 46,4 procent av det totala antalet aktier och 47,6 procent av det totala antalet röster i Corem. M2 har därmed utlöst budplikt i Corem, om M2 inte avyttrar de förvärvade aktierna inom fyra veckor från förvärvet.

I samband med förberedelser för ett eventuellt kontant budpliktsbud har M2 tagit del av en fullständig ägarförteckning från Euroclear Sweden avseende aktieägare i Corem per den 26 november 2020. Enligt ägarförteckningen innehas 3 226 stamaktier av serie A, 511 304 stamaktier av serie B och 33 889 preferensaktier av aktieägare som har hemvist i Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Singapore, Thailand eller Förenta staterna, motsvarande 0,14 procent av antalet aktier och 0,09 procent av antalet röster i Corem, fördelat på 38 aktieägare. Enligt ägarförteckningen innehas vidare 437 514 stamaktier av serie A, 9 866 958 stamaktier av serie B och 5 940 preferensaktier av aktieägare som har hemvist i Schweiz, motsvarande 2,72 procent av antalet aktier och 2,12 procent av antalet röster i Corem, fördelat på 12 aktieägare. Sammantaget representerar aktieägare med hemvist utanför EES (”Begränsade Jurisdiktioner”) 440 740 stamaktier av serie A, 10 378 262 stamaktier av serie B och 39 829 preferensaktier, motsvarande 2,86 procent av det totala antalet aktier och 2,21 procent av samtliga röster i Corem.

Aktierna i Corem är inte noterade på någon marknadsplats i något av ovan nämnda länder.

Vid ett budpliktsbud ska budgivaren som utgångspunkt inkludera alla aktieägare, även sådana från jurisdiktioner utanför EES som normalt undantas från frivilliga bud på grund av mindre innehav. I ett budpliktsbud krävs dispens för att exkludera sådana aktieägare. Vid fullgörandet av den budplikt som uppkommit för M2 önskar M2 undanta aktieägare bosatta i de Begränsade Jurisdiktionerna från budpliktserbjudandet.

Om ett kontant budpliktsbud skulle riktas även till aktieägare i de Begränsade Jurisdiktionerna skulle det medföra omotiverat höga kostnader för M2 avseende juridiska ombud för att fastställa vad som gäller om ett erbjudande riktas till aktieägare med hemvist i dessa länder, för eventuell anpassning av erbjudandehandlingen till lokala regler samt för eventuell registrering och publicering i de Begränsade Jurisdiktionerna. Vidare skulle tidplanen för genomförandet av budpliktsbudet sannolikt förskjutas.

Hemställan

Mot bakgrund av ovan hemställer M2 att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från skyldigheten att rikta ett erbjudande till följd av budplikt till aktieägare i Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och Förenta staterna.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bland annat följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Bestämmelsen går tillbaka på artikel 5.1 i Takeover-direktivet enligt vilken ett sådant erbjudande ska riktas till alla aktieägare och omfatta hela deras innehav.

Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet, oberoende av huruvida dessa jurisdiktioner är inom eller utanför EES. En sådan dispens kan vidare bara komma ifråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES. Som nämnden tidigare konstaterat bör dock, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2018:06).

I det nu aktuella fallet avser M2, i linje med vedertagen praxis, i budpliktserbjudandet avseende samtliga resterande aktier i Corem låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand eller Förenta staterna.

Baserat på för M2 tillgänglig information uppgår det aktieägande i Corem som är hänförligt till aktieägare med hemvist i de nämnda länderna sammantaget till mindre än tre procent av samtliga aktier i bolaget, fördelat på endast 50 aktieägare. Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja M2 dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i något av dessa länder.