Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, eFashion Championship PTE Ltd undantag från den budplikt som skulle uppkomma genom aktieteckning i den i framställningen beskrivna emissionen i Inzile AB på villkor att:

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Inzile AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som eFashion Championship PTE Ltd högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

  2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av eFashion Championship PTE Ltd.

Om eFashion Championship PTE Ltd sedermera förvärvar ytterligare aktier i Inzile AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från advokatfirman Vinge på uppdrag av eFashion Championship PTE Ltd. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) är ett elmobilitetsföretag som äger 100 procent av aktierna i QEV Tech Holdings (“QEV Holdings”). Inzile AB (“Inzile”) är ett svenskt bolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon, vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

I syfte att etablera ett ledande europeiskt nav för elfordon och säkra nödvändiga resurser för en global expansion, samt ge Inzile tillgång till viktiga försäljningskanaler och resurser för kapital, har avtal ingåtts enligt vilket Inzile avser att förvärva motsvarande 80 procent av QEV Holdings.

Överlåtelsen avses struktureras på så sätt att Inzile erlägger köpeskillingen genom utställande av en revers till eFC som i samband därmed använder reversen som likvid för teckning av nyemitterade aktier i Inzile genom kvittning. Resultatet av dessa åtgärder blir således detsamma som om eFC förvärvat aktierna i Inzile genom apportemission. eFC äger idag inga aktier i Inzile.

Genom kvittningsemissionen skulle eFC preliminärt komma att bli ägare till aktier motsvarande drygt 60 procent av aktierna och rösterna i Inzile. En extra bolagsstämma i Inzile har sammankallats för att besluta om godkännande av överlåtelsen och bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionen i samband med fullföljandet av överlåtelsen. Bemyndigandet ska godkännas med två tredjedelars majoritet av aktier och röster i Inzile. Information om transaktionen och dess verkningar för Inziles aktieägare lämnades till marknaden genom pressmeddelanden den 21 juni respektive 5 augusti 2021.

Eftersom eFC inte kommer att äga några aktier i Inzile vid tidpunkten för bolagsstämman kommer eFC inte att utöva något röstinflytande över besluten om överlåtelsen respektive emissionsbemyndigandet.

För det fall att emissionen kommer till stånd och eFC tecknar sig i denna kommer eFCs röstandel att överstiga tre tiondelar av rösterna i Inzile, vilket aktualiserar budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna.

Hemställan

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger eFC undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av eFCs deltagande i den ovan beskrivna emissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bland annat i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apport- eller kvittningsemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2021:42.

I det nu aktuella fallet avser eFC att teckna aktier i en apportemission i Inzile i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i QEV Holdings, vilka eFC överlåter till Inzile. Ansökan om dispens ska mot bakgrund därav och under ovan angivna förutsättningar bifallas.