Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Cidron Legion S.à r.l undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Cary Group Holding AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från White & Case Advokat AB på uppdrag av Cidron Legion S.à r.l. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Cary Group Holding AB, org. nr 559040-9388, (”Cary Group”) avser att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Cary Group är marknadsledare på reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna. Bolagets huvudägare är Cidron Legion S.à r.l (”Huvudägaren”), som indirekt kontrolleras av Nordic Capital Fund VIII.1

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet beskrivs närmare i det prospekt som avses godkännas och registreras hos Finansinspektionen före erbjudandet och upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet kommer att inkludera försäljning av befintliga aktier som innehas av Huvudägaren. Huvudägaren avser vidare att utfärda en övertilldelningsoption till Joint Bookrunners, vilket innebär att Joint Bookrunners på Joint Global Coordinators begäran senast 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm, har rätt att förvärva ytterligare aktier av Huvudägaren, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet (”övertilldelningsoption”). Optionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning.

För att möjliggöra leverans av aktierna som omfattas av övertilldelningsoptionen, avser Huvudägaren låna ut aktier till Joint Bookrunners för försäljning enligt det ovanstående (aktielån).

På sedvanligt sätt kan stabiliseringsagenten (en av Joint Bookrunners) även i samband med erbjudandet och noteringen komma att genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en nivå högre än vad som annars skulle ha varit fallet (stabiliseringsåtgärder). För det fall stabiliseringsagenten genomför stabiliseringsåtgärder innebär detta att stabiliseringsagenten förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm och därefter återlämnar aktier till Huvudägaren.

Huvudägarens ägarandel efter erbjudandet är delvis en funktion av priset i erbjudandet. Beroende på det slutliga priset i erbjudandet, och med beaktande av aktielånet kopplat till övertilldelningsoptionen, kan Huvudägarens aktieinnehav komma att tillfälligt understiga 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget i samband med erbjudandet. Om stabiliseringsagenten genomför stabiliseringsåtgärder, dvs. förvärvar aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm, och aktielånet därefter regleras med dessa aktier (och Joint Bookrunners således inte, helt eller delvis, utnyttjar övertilldelningsoptionen) kan Huvudägarens aktieinnehav komma att åter öka till en andel motsvarande minst 30 procent av rösterna i bolaget. Med anledning av det innehav som Huvudägaren kan komma att uppnå genom ovan nämnda åtgärder kan enligt 3 kap. 1 § LUA budplikt uppkomma för Huvudägaren avseende resterande aktier i Cary Group.

Referenser till ”Nordic Capital Fund VIII” häri avser Nordic Capital VIII Alpha, L.P. och Nordic Capital VIII Beta, L.P. (agerande genom sin general partner Nordic Capital VIII Limited).

Hemställan

Mot bakgrund av vad som anges ovan hemställer Huvudägaren att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att aktielånet hänförligt till Övertilldelningsoptionen återlämnas samt att dispensen inte förenas med villkor att Huvudägaren och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Cary Group.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan den röstandel i Cary Group som innehas av Huvudägaren, genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening och i linje med nämndens fasta praxis finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Huvudägaren inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att Huvudägaren kommer att inneha aktier med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2020:24). Något skäl att ålägga Huvudägaren eller dess närstående budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Cary Group finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.