Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Frederik Falbe-Hansen Holding ApS undantag från den budplikt som skulle uppkomma genom aktieteckning i den i framställningen beskrivna emissionen i Future Gaming Group International AB på villkor att:

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Future Gaming Group International AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Frederik Falbe-Hansen Holding ApS högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

  2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Frederik Falbe-Hansen Holding ApS.

Om Frederik Falbe-Hansen Holding ApS sedermera förvärvar ytterligare aktier i Future Gaming Group International AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 november 2021en framställning från Frederik Falbe-Hansen Holding ApS. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Future Gaming Group International AB ("FGGI") är ett bolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. FGGI marknadsför via dotterbolag speltjänster på internet. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Phase One Performance AB och Viistek Media OÜ. Kunderna består främst av spelbolag och marknadsspridningen är global.

FGGI, som har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 2012, påbörjade 2017 en strategisk transformation genom förvärv av bolagen Phase One Performance AB, Viistek Media OÜ och Unlimited Media Ltd (verksamheten avvecklad). För att finansiera två av förvärven genomförde FGGI en obligationsemission om 140 Mkr. Obligationen hade initialt en förfallodag i december 2020, och löpte med en fast ränta om 9,75 procent.

Under andra kvartalet 2019 konstaterades en överträdelse av obligationsvillkoren, och förhandlingar påbörjades med en grupp obligationsinnehavare som representerade drygt 60 procent av obligationsbeloppet ("Obligationsinnehavargruppen") för att förmå Obligationsinnehavargruppen att inte accelerera återbetalning av obligationslånet, och realisera panterna som var ställda enligt obligationsvillkoren. Panterna enligt obligationsvillkoren är aktierna i FGGIs dotterbolag, och en pantrealisation hade inneburit att FGGI hade fått ansöka om konkurs. Uppgörelsen godkändes av aktieägarna och övriga obligationsinnehavare i början av 2020, och innebar bl.a. att 5,6 Mkr av obligationslånet konverterades till nya aktier i FGGI genom en kvittningsemission, att obligationslånets löptid förlängdes till december 2023 och att räntan på obligationslånet justerades ner till 6 procent. Efter kvittningsemissionen äger Obligationsinnehavargruppen cirka 60 procent av aktierna i FGGI.

I februari 2021 konstaterades återigen en överträdelse av obligationsvillkoren. FGGIs styrelse har därför under 2021 sökt olika alternativ för bolagets fortsatta drift. Värdet för aktieägarna i bolagets nuvarande skick bedöms vara obefintligt, under rådande förutsättningar går det inte att knyta nyckelpersoner och talanger till bolaget, och förutsättningar föreligger för Obligationsinnehavargruppen att accelerera obligationslånet och realisera panterna i FGGIs dotterbolag, vilket skulle innebära att bolaget skulle behöva ansöka om konkurs.

FGGI avser nu att gå samman med det danska bolaget Fable Media ApS, som verkar inom samma sektorer och har samma huvudkund som FGGI. Sedan oktober 2021 drivs FGGIs operativa verksamhet enligt ett konsultavtal av nyckelpersoner hos Fable Media (inklusive dess grundare och VD, Frederik Falbe-Hansen). Samgåendet avses ske genom att FGGI förvärvar aktierna i Fable Media från Frederik Falbe-Hansen Holding ApS ("FFH") mot betalning i form av nyemitterade aktier i FGGI. FFH äger per dagen för denna ansökan inte några aktier i FGGI.

Fullföljande av transaktionen kommer att vara villkorat bland annat av att en extra bolagsstämma i FGGI beslutar om att emittera vederlagsaktier i FGGI till FFH ("Apportemissionen") och Kvittningsemissionen (se nedan) samt att FFH får dispens från budplikt avseende aktierna i FGGI att tecknas i Apportemissionen. Efter Apportemissionen och Kvittningsemissionen kommer FFH att inneha omkring 83 procent av aktierna och rösterna i FGGI, dvs. mer än tre tiondelar av rösterna. Därigenom uppkommer enligt takeover-reglerna budplikt för FFH avseende resterande aktier i FGGI.

I samband med transaktionen avser FGGIs styrelse föreslå att den extra bolagsstämman även beslutar om en riktad emission i vilken Obligationsinnehavargruppen ska teckna aktier, och där betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom kvittning av nominellt belopp om 15 Mkr i det av bolaget tidigare emitterade obligationslånet ("Kvittningsemissionen"). Förhandlingar pågår även med Obligationsinnehavargruppen om att ytterligare förlänga löptiden på obligationslånet och ändra villkoren för obligationen för att minska bolagets kapitalkostnad för att möjliggöra ett lyckat samgående.

Hemställan

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger FFH undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av bolagets deltagande i den ovan beskrivna emissionen. Som skäl för detta åberopas att transaktionen utgör ett mellan parterna överenskommet samgående och är en industriellt motiverad affär, att FFH:s innehav om mer än 30 procent av rösterna i FGGI kommer att ha uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag/verksamheter och att aktieägarna i FGGI kommer att ges tillfälle att ta ställning till Apportemissionen på extra bolagsstämma i FGGI, varvid FFH, som utgör vederlag vid köp av bolag/verksamheter och att aktieägarna i FGGI kommer att ges till-fälle att ta ställning till Apportemissionen på extra bolagsstämma i FGGI, varvid FFH, som innan Apportemissionen inte äger några aktier i FGGI, inte kommer att ha något röstinflytande över emissionsbeslutet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bland annat i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2021:44.

I det nu aktuella fallet avser FFH att teckna aktier i en apportemission i FGGI i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i Fable Media, vilka FFH överlåter till FGGI. Ansökan om dispens ska mot bakgrund därav och under ovan angivna förutsättningar bifallas.