Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Vidarstiftelsen undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Vidarstiftelsen undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier och teckningsoptioner i nyemissionen i Peptonic Medical samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Peptonic Medical som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Vidarstiftelsen högst kan få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Vidarstiftelsen.

Om Vidarstiftelsen sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Peptonic Medical uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Törngren Magnell & Partners Advokatfirma på uppdrag av Vidarstiftelsen. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Peptonic Medical AB, org.nr. 556776-3064, bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Bolaget bildades 2008 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight Stock Market. Det totala antalet aktier och röster i Peptonic Medical uppgår till 191 639 642.

Vidarstiftelsen, org.nr. 802003-7043, är Peptonic Medicals största aktieägare. Vidarstiftelsen äger aktier motsvarande 13,89 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Peptonic Medical avser att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas för kostnader i samband med förvärvet av Common Sense Ltd. Därutöver avses likviden användas till att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av VagiVital och Lunette samt till utveckling av nya produkter, vilket inkluderar kliniska studier.

För att säkerställa emissionens genomförande bör den enligt styrelsens uppfattning omfattas av garantiåtaganden. I egenskap av huvudägare har Vidarstiftelsen därför i förväg åtagit sig att garantera teckning av upp till 80 procent av de units som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. För garantiåtagandet (utöver den andel som tecknas med företrädesrätt) avses marknadsmässig ersättning utgå till garanten.

Den preliminära tidplanen är att kallelse till extra bolagsstämma ska ske omkring den 2 december 2021 och att bolagsstämman ska äga rum omkring den 16 december, med förslag till beslut om företrädesemissionen. Emissionslikviden beräknas uppgå till högst cirka 42 MSEK. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut och även övertilldelningen utnyttjas kan bolaget tillföras ytterligare 24–48 MSEK. Teckningstiden för emissionen föreslås att fastställas av styrelsen vid en senare tidpunkt. Teckningsoptionen ska kunna utnyttja den 14–25 november 2022.

Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I sista hand ska aktier tilldelas Vidarstiftelsen i egenskap av emissionsgarant.

Om inte emissionen fulltecknas och Vidarstiftelsen tvingas infria sitt garantiåtagande, samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, kommer Vidarstiftelsens kapital- och röstandel i Peptonic Medical att öka. Hur stor ökningen i så fall blir beror på de slutliga emissionsvillkoren, i vilken utsträckning andra aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt och i vilken utsträckning aktier tecknas utan företrädesrätt. En ökning av Vidarstiftelsens röstandel till 30 procent eller mer skulle utlösa budplikt, något som Vidarstiftelsen vill undvika.

Aktieägarna i Peptonic Medical kommer inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- och röstandel som Vidarstiftelsen högst kan få genom att infria emissionsgarantin och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning. Emissionsgarantin kommer vidare att vara villkorad av att bolagsstämmans emissionsbeslut godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Vidarstiftelsen. Enligt emissionsvillkoren kommer det stå samtliga aktieägare fritt att teckna inte bara sin pro rata-andel, utan även så många aktier man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att sammantaget helt undvika en ökning av Vidarstiftelsens röstandel över 30 procent.

Hemställan

Vidarstiftelsen hemställer mot bakgrund av ovanstående att nämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Vidarstiftelsen dels infriar sitt garantiåtagande att teckna upptill 80 procent av de aktier som övriga aktieägare eller andra inte tecknar med eller utan företrädesrätt, dels utnyttjar därigenom förvärvade teckningsoptioner för aktieteckning.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bland annat att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Detsamma gäller utnyttjande av teckningsoptioner emitterade i en företrädesemission.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Vidarstiftelsen avser att teckna sin andel i och till viss del garantera en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2019:26).