Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Elon Group Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Electra Gruppen AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Electra Gruppen AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Elon Group Holding AB högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Elon Group Holding AB.

Om Elon Group Holding AB förvärvar ytterligare aktier i Electra Gruppen AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Lindahl på uppdrag av Elon Group Holding AB org.nr 556722-5221. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Electra Gruppen AB, org.nr 556065-4054 (“Electra”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Electra är ett bolag fokuserat på att utveckla och erbjuda varor och tjänster huvudsakligen inom hemelektronikbranschen.

Electra och Elon Group Holding AB, org.nr 556722-5221 (”Elon Holding”) överväger att ingå ett avtal enligt vilket Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB, org.nr 556654-6213 (”Elon”), ett helägt dotterbolag till Elon Holding, fokuserat på att erbjuda varor inom hemelektronikbranschen. Köpeskillingen i förvärvet är avsedd att bestå av aktier i Electra, vilka skulle tillkomma genom en apportemission i Electra vid vilken endast Elon Holding ges rätt att teckna och erhålla nya aktier i Electra.

Ägarandel efter apportemissionen och budplikt

Efter apportemissionens genomförande skulle Elon Holdings innehav i Electra motsvara högst 65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Electra. Elon Holding äger per dagen för denna hemställan inga aktier i Electra. Apportemissionen skulle enligt med 3 kap. 1 § LUA utlösa budplikt för Elon Holding avseende resterande aktier i Electra. Elon Holding önskar emellertid hos Aktiemarknadsnämnden hemställa om dispens från sådan budplikt.

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktier tecknas i en apportemission. I ett antal avgöranden har nämnden villkorat sådana dispenser vid att aktieägarna inför bolagsstämman som ska besluta om apportemissionen har fått viss information om emissionen och dess verkningar samt att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Det är Elon Holdings avsikt att inför den bolagsstämma i Electra som ska besluta om apportemissionen tillhandahålla aktieägarna i Electra fullständig information om dels motiven för emissionen, dels hur stor andel av kapitalet respektive röster som Elon Holding kommer att erhålla i Electra vid ett godkännande av apportemissionen. Sammantaget är det Elon Holdings uppfattning att förfarandet för att besluta om emissionen, genom tillämpningen av ovan nämnda förfarande, bereder övriga aktieägare i Electra ett starkt skydd.

Hemställan

I framställningen hemställs att Elon Holding, på ovan angivna grunder, medges undantag från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle uppkomma för Elon Holding till följd av apportemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av förarbetena framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avses Elon Holdings innehav i Electra uppkomma genom deltagande i en apportemission, där aktierna utgör vederlag för Elon Holdings dotterbolag Elon. Innehavet kommer att överstiga 30 procent och motsvara högst 65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Electra. Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bifalla ansökan om dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av apportemissionen är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Elon Holding kan komma att uppnå och emissionen stöds av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en på sådana villkor lämnad dispens kan inte anses föreligga.