Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Valedo Partners Fund II AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Norva24 Group AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 december 2021 en framställning från White & Case Advokat AB på uppdrag av Valedo Partners Fund II AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställning anförs i huvudsak följande.

Norva24 Group AB, org. nr. 559226-2553, (”Bolaget” eller ”Norva24”) avser genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Norva24 är en av de ledande nordeuropeiska aktörerna inom underhåll av underjordisk infrastruktur. Bolagets huvudägare är Valedo Partners Fund II AB (”Huvudägaren”).

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet beskrivs närmare i det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 30 november 2021 (FI dnr. 21-26269). Erbjudandet inkluderar försäljning av befintliga aktier som innehas av Huvudägaren. Bolaget avser vidare att utfärda en övertilldelningsoption till Managers i samband med noteringen, vilket innebär att Managers på Joint Global Coordinators begäran senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm, har rätt att förvärva ytterligare nya aktier av Bolaget, till ett pris motsvarande priset i erbjudandet (”övertilldelningsoption”). Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning.

För att möjliggöra leverans av de aktier som omfattas av övertilldelningsoptionen, har avsikten varit att befintliga aktieägare i Bolaget ska låna ut aktier till den bank som hanterar leverans av aktier i noteringen (”settlementbanken”) för försäljning enligt det ovanstående (aktielån). För att minska komplexiteten i transaktionsstrukturen övervägs att i stället låta Huvudägaren ensam låna ut aktier till settlementbanken.

Om Huvudägaren ensam lånar ut aktier till settlementbanken för att möjliggöra leverans av de aktier som omfattas av övertilldelningsoptionen kan Huvudägarens ägarandel efter erbjudandet och aktielånet komma att tillfälligt understiga 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget i samband med erbjudandet. När settlementbanken senare återlämnar aktier kan Huvudägarens aktieinnehav i Bolaget komma att åter öka till en andel motsvarande minst 30 procent av rösterna i Bolaget. Med anledning av det innehav som Huvudägaren kan komma att uppnå genom ovan nämnda åtgärder kan enligt 3 kap. 1 § LUA budplikt uppkomma för Huvudägaren avseende resterande aktier i Bolaget.

Hemställan

I framställningen hemställs, mot bakgrund av ovanstående, att Aktiemarknadsnämnden medger Huvudägaren undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att aktielånet hänförligt till Övertilldelningsoptionen återlämnas samt att dispensen inte förenas med villkor att Huvudägaren och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Norva24.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan den röstandel i Norva24 som innehas av Huvudägaren, genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening och i linje med nämndens fasta praxis finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Huvudägaren inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att Huvudägaren kommer att inneha aktier med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2020:24). Något skäl att ålägga Huvudägaren eller dess närstående budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Norva24 finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.