Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, invoX Pharma Limited undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade nyemissionen i Karolinska Development AB.

Om invoX Pharma Limited sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Cirio Advokatbyrå AB som ombud för invoX Pharma Limited. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Karolinska Development AB, org.nr 556707-5048, är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget är ett nordiskt investmentbolag inom life science. I Karolinska Development finns för närvarande 175 665 409 aktier fördelade på två aktieslag: 1 503 098 A-aktier med tio röster per aktie och 174 162 311 B-aktier med en röst per aktie. Bolagets aktiekapital uppgår till 1 756 654,09 kronor.

invoX Pharma Limited (”invoX”) innehar totalt 75 727 285 B-aktier i Karolinska Development, motsvarande cirka 43 procent av aktierna och cirka 40 procent av rösterna i bolaget. invoX är ett helägt dotterbolag till Sino Biopharmaceutical Limited (”Sino Biopharmaceutical”), som är en av de ledande läkemedelskoncernerna i Kina och vars aktier är noterade på Hongkong-börsen. Till följd av en intern omstrukturering under oktober 2021 har samtliga aktier i Karolinska Development som tidigare innehades av Sino Biopharmaceutical och dess helägda dotterbolag Chia Tai Resources Limited överförts till invoX.

Aktiemarknadsnämnden medgav under 2019 Sino Biopharmaceutical dispens från budplikt i samband med en kvittningsemission i Karolinska Development (AMN 2019:24). Dispensen villkorades av att Sino Biopharmaceutical inte ökar sin röstandel genom förvärv av ytterligare aktier.

Karolinska Development avser nu genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna. Styrelsen avser att fatta beslut om emissionen under december 2021. Styrelsens beslut förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som planeras att hållas i början av 2022.

För att säkerställa att emissionen blir framgångsrik anser styrelsen att emissionen i så stor utsträckning som möjligt ska säkerställas genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt genom garantiåtaganden.

invoX avser att åta sig att teckna sin pro rata andel av emissionen. Teckningsåtagandet innehåller dock en begränsning som innebär att invoX andel av det totala antalet röster i bolaget inte kan överstiga 49 procent av det totala antalet röster efter genomförandet av emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandet. Om företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer invoX ägande att öka till följd av att invoX infriar teckningsåtagandet, vilket skulle utlösa budplikt för invoX enligt 3 kap. 1 § LUA och Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:24.

invoX slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägares anslutning till den planerade företrädesemissionen. Den eventuella ökningen av invoX andel i Karolinska Development är således ofrivillig eftersom invoX deltagande i emissionen inte sker i avsikt att öka invoX innehav av aktier och röster i Karolinska Development, utan i syfte att stödja finansieringen av bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från budplikt. I förarbetena till bestämmelsen ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Hemställan

I framställningen hemställer invoX att Aktiemarknadsnämnden, mot ovan angiven bakgrund, medger invoX undantag från den budplikt som kan uppkomma genom att invoX infriar sitt teckningsåtagande i den nu aktuella emissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

invoX, som är ett helägt dotterbolag till Sino Biopharmaceutical, innehar i dag, med stöd av en dispens som Aktiemarknadsnämnden lämnat Sino Biopharmaceutical, aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Karolinska Development. invoX kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i bolaget utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2020:40). invoX bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade nyemissionen med stöd av sin företrädesrätt.