Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade nyemissionen i Actic.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier nyemissionen i Actic, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Actic som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB.

Om Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Actic uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 mars 2022 en framställning från Qap Legal Advisors AB på uppdrag av Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB, org.nr 556733-2894 (”LFH”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Bakgrund

Actic är ett svenskt, publikt aktiebolag som driver friskvårdsanläggningar och vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATIC”. Actic har ett aktieslag och varje aktie berättigar innehavaren till en röst. Totala antalet aktier i Actic uppgår innan Företrädesemissionen till 15.896.936.

LFH äger, på datum för denna ansökan, 4.353.832 aktier i Actic, motsvarande cirka 27,388 % av samtliga aktier i Actic.

Styrelsen i Actic har den 15 februari 2022 kallat aktieägarna i Actic till extra bolagsstämma den 9 mars 2022 för att besluta om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen föreslår styrelsen att Actic ska emittera högst 6.358.774 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavarna äger (primär företrädesrätt) där fem (5) aktier berättigar till två (2) nya aktier. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (sekundär företrädesrätt). Härutöver planeras även att tillåta investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan primär eller sekundär företrädesrätt (utan företrädesrätt). Slutligen ska aktier som inte tecknas enligt ovan tecknas av de som lämnat emissionsgarantier i Företrädesemissionen.

Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen uppgår till 8,25 SEK, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Actics aktie under perioden från och med den 22 december 2021 till och med 4 februari 2022. Totalt emissionsbelopp i Företrädesemissionen uppgår till cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 22 april 2022 till och med 9 maj 2022.

Actic har erhållit teckningsförbindelser från vissa aktieägare, inklusive LFH, uppgående till cirka 34,3 MSEK, motsvarande cirka 65,3 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen. LFH:s teckningsförbindelse avser 1.741.532 aktier, motsvarande en teckningslikvid om cirka 14.367.639 kronor. Därtill har Actic ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 34,7 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen, med vissa av dessa aktieägare, inklusive LFH. LFH:s garantiåtagande uppgår till 11,5 MSEK och är villkorat av att LFH erhåller dispens från budplikt enligt denna ansökan. Vid fullt infriande av garantiåtagandet kommer LFH således att teckna ytterligare 1.393.939 aktier i Företrädesemissionen.

Om inte Företrädesemissionen fulltecknas och LFH tvingas infria sitt garantiåtagande kommer LFH:s kapital- och röstandel i Actic att öka. Hur stor ökningen i så fall blir beror på i vilken utsträckning andra aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt och i vilken utsträckning aktier tecknas utan företrädesrätt. Som högst kan LFH komma att teckna 3 135 471 aktier i Företrädesemissionen vid infriandet av teckningsförbindelse och garantiåtagande, varvid LFH:s totala kapital- och röstandel i Actic efter Företrädesemissionen skulle uppgå till cirka 33,65 %. En ökning av LFH:s röstandel till 30 procent eller mer skulle utlösa budplikt, något som LFH vill undvika.

Budplikt

Om Företrädesnyemission enligt ovan inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan LFH genom infriande av sitt garantiåtagande bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Actic, vilket skulle medföra skyldighet för LFH att lämna ett budpliktsbud i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. LFH ansöker därmed om undantag från den budplikt som kan komma att uppkomma på grund av ovan.

Aktieägarna i Actic kommer inför den extra bolagsstämman att informeras om teckningsförbindelsen, garantiåtagandet samt den högsta kapital- och röstandel som LFH kan komma att erhålla LFH genom att (i) teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen enligt teckningsförbindelse och (ii) infria sitt garantiåtagande. Vidare ska emissionsbeslutet på extra bolagsstämman biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av LFH.

Hemställan

Under i framställningen angivna förutsättningar hemställer sökanden att Aktiemarknadsnämnden medger LFH undantag från den budplikt som annars uppkommer för det fall LFH infriar sina åtaganden enligt teckningsförbindelse och garantiåtagande och tecknar aktier i Företrädesemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

LFH avser att teckna sin andel i och till viss del garantera en företrädesemission av aktier i Actic. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2021:54).