Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Stena Adactum dispens från skyldigheten att rikta budpliktserbjudandet avseende samtliga resterande aktier i Svedbergs i Dalstorp AB till aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Stena Adactum AB. Framställningen rör dispens från lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) för att undanta aktieägare i vissa jurisdiktioner från ett offentligt uppköpserbjudande föranlett av budplikt.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Stena Adactum AB, org.nr 556627–8155 ("Stena Adactum"), är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige.

Stena Adactum är aktieägare i Svedbergs i Dalstorp AB, org.nr. 556052-4984 ("Svedbergs"). Svedbergs B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Stena Adactum offentliggjorde den 14 mars 2022 att Stena Adactum hade förvärvat 354 700 B-aktier i Svedbergs. Genom förvärvet uppnådde Stena Adactum en direkt och indirekt1 ägarandel motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs2. Stena Adactum passerade genom förvärvet gränsen för budplikt enligt 3 kap 1 § LUA, vilket innebar en skyldighet för Stena Adactum att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Svedbergs

Stena Adactum har, i samband med förberedelser för budpliktsbudet, tagit del av en ägarförteckning från Euroclear Sweden AB avseende aktieägare i Svedbergs per den 31 januari 2022. Av ägarförteckningen framgår att aktieägandet i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika ("Jurisdiktionerna") är obetydligt. Enligt ägarförteckningen uppgår innehavet hos aktieägare i Japan, Kanada och Nya Zeeland till motsvarande cirka 0,04 procent av samtliga aktier och röster i Svedbergs, fördelat på totalt fyra aktieägare. Enligt ägarförteckningen fanns det per den 31 januari 2022 inte några aktieägare med hemvist i Australien, Hongkong, Singapore eller Sydafrika. Svedbergs-aktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i någon av Jurisdiktionerna.

Om erbjudandet skulle riktas även till aktieägare i Jurisdiktionerna skulle det medföra omotiverat höga kostnader för juridiska ombud för att fastställa vad som gäller om ett erbjudande riktas till aktieägare med hemvist i dessa länder, för eventuell anpassning av erbjudandehandlingen till lokala regler samt för eventuell registrering och publicering i Jurisdiktionerna. Tidplanen för budpliktsbudet skulle även kunna komma att påverkas negativt. Vidare skulle det medföra en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i Jurisdiktionerna omfattas av erbjudandet. De aktuella Jurisdiktionerna är sådana som ofta exkluderas från offentliga uppköpserbjudanden av ovannämnda skäl. Det torde normalt vara möjligt för aktieägare i Jurisdiktionerna att få del av det ekonomiska innehållet i ett erbjudande genom att sälja aktier över börsen. Aktieägare i dessa länder påverkas därmed i praktiken inte negativt av att erbjudandet inte omfattar Jurisdiktionerna.

Genom det helägda dotterbolaget Ballingslöv International AB.

Beräknat inklusive egna aktier som ägs av Svedbergs (per den 14 mars 2022, 14 361 B-aktier), samt inklusive 14 123 758 B-aktier som emitterats i den företrädesemission som Svedbergs offentliggjorde den 11 februari 2022.

Hemställan

Mot bakgrund av vad anförts ovan hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar Stena Adactum dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Bestämmelsen går tillbaka på artikel 5.1 i EU:s takeover-direktiv enligt vilken ett sådant erbjudande ska riktas till alla aktieägare och omfatta hela deras innehav.

Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden (och ifråga om erbjudanden enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, där LUA inte gäller), inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet. En sådan dispens kan vidare bara komma i fråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES. Som nämnden tidigare konstaterat bör dock, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2021:38).

I det nu aktuella fallet avser Stena Adactum i budpliktserbjudandet avseende samtliga resterande aktier i Svedbergs låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika.

Enligt framställningen ger ägarförteckningen vid handen dels att innehavet hos aktieägare i Japan, Kanada och Nya Zeeland uppgår till motsvarande endast cirka 0,04 procent av samtliga aktier och röster i Svedbergs, fördelat på totalt fyra aktieägare, dels att det inte finns några aktieägare med hemvist i Australien, Hongkong, Singapore eller Sydafrika. Svedbergsaktien är inte heller noterad på någon marknadsplats i någon av dessa jurisdiktioner.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i någon av de aktuella jurisdiktionerna.