AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:13 Dispens från takeover-reglerna (Neogames – Aspire)

(Beslutades 2022-03-31, offentliggjordes 2022-04-01)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, med hänsyn till de i framställningen angivna förutsättningarna, att Neogames S.A. inom fjorton veckor och en dag från lämnandet av det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i Aspire Global Plc, offentliggör en erbjudandehandling avseende erbjudandet.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 mars 2022 en framställning från Hannes Sellman Advokatbyrå på uppdrag av Neogames S.A. Framställningen rör ytterligare dispens från den i Kollegiets takeover-regler (”takeover-reglerna”) stipulerade sexveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Neogames S.A., är ett luxemburgskt publikt aktiebolag med luxemburgskt organisationsnummer B186309 (”Neogames”), vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ Global Market i USA. Neogames har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Aspire Global Plc (”Aspire”), ett maltesiskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Aktiemarknadsnämnden har genom uttalandet AMN 2022:02 medgivit Neogames dispens från punkten II.6 i takeover-reglerna att inom sex veckor från lämnande av det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i Aspire offentliggöra en erbjudandehandling avseende erbjudandet. Med hänvisning till de tillkommande informationskrav vid sidan av erbjudandehandlingen som erbjudandet omfattas av och den uppskattade tidsutdräkten för att tillmötesgå dessa krav fastställde nämnden en ny tidsfrist till elva veckor från erbjudandets lämnande.

Eftersom vederlaget i erbjudandet till viss del utgörs av aktier i Neogames upprättar Neogames ett prospekt enligt EU-rättsliga regler samt en erbjudandehandling enligt svenska och EU-rättsliga regler, vilka båda måste revisorsgranskas. Neogames har, genom att välja Sverige som hemmedlemsstat enligt prospektregelverket, valt att underkasta sig den svenska Finansinspektionens jurisdiktion i stället för den luxemburgska Commission de Surveillance du Secteur Financiers jurisdiktion vad gäller handläggningen av prospektet. Neogames upprättar även en Form CB som ska ges in till amerikanska Securities Exchange Commission med anledning av erbjudandet. Dokumenten upprättas av Neogames med stöd av rådgivare i tre jurisdiktioner (Luxemburg, Sverige och Förenta staterna) som granskar de dokument som upprättas av Neogames i samtliga jurisdiktioner. Därutöver granskar rådgivare i ytterligare en jurisdiktion (Malta) samtliga dokument för att säkerställa lokal regelefterlevnad.

För att uppfylla kraven enligt de olika regelverk som erbjudandet aktualiserar krävs bland annat att finansiell proformaredovisning upprättas, vilket medför ett omfattande arbete med att konvertera målbolagets räkenskaper till Neogames rapportformat samt att säkerställa språklig överenstämmelse. Vidare var Neogames före räkenskapsåret 2020 inte skyldigt att upprätta reviderade årsredovisningar på fristående basis enligt luxemburgsk rätt utan endast icke-reviderade luxemburgska fristående räkenskaper och koncernräkenskaper enligt amerikanska regler för ingivande till Securities Exchange Commission på en så kallad Form 20-F. Till följd av prospektregelverkets krav måste dock Neogames nu upprätta en reviderad årsredovisning enligt EU-rättsliga regler för räkenskapsåret 2019 (i tillägg till 2020 och den pågående revisionen avseende 2021). Detta är en arbetsam uppgift, inte minst till följd av den avsevärda tid som förflutit sedan det aktuella räkenskapsårets utgång, och arbetet tar betydande interna och externa resurser i anspråk.

Arbetet med att upprätta proformaredovisning samt reviderade årsredovisningar för 2019, 2020 och 2021 har pågått under en längre tid, och Neogames har gjort sitt yttersta för att slutföra arbetet i sådan tid att prospektet och erbjudandehandlingen kan offentliggöras inom den förlängda tidsfrist som beviljades av Aktiemarknadsnämnden genom uttalandet AMN 2022:02. Under arbetes gång har dock Neogames blivit tvunget att engagera ytterligare ett revisionsbolag i processen i syfte att påskynda arbetet. Trots en gedigen introduktion och överlämning från det befintliga revisionsbolaget till det nya och ett intensivt arbete för att genomföra revisionen på så kort tid som möjligt, står det nu klart att den fullständiga revisionen avseende räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021 samt upprättandet av proformaredovisning inte kommer att kunna slutföras inom utsatt tid. Neogames kan givetvis inte heller garantera en skyndsam handläggning hos Finansinspektionen när en slutlig version av prospektet, som återspeglar de reviderade siffrorna, väl har lämnats in för godkännande och registrering.

Neogames bedömer för närvarande att det, utöver den tid som redan medgivits genom uttalandet AMN 2022:02, kommer att ta ytterligare upp till tre veckor och en dag efter offentliggörandet av erbjudandet att färdigställa prospektet (inklusive uppskattad tidsåtgång för Finansinspektionens handläggning), erbjudandehandlingen som upprättas på basis av prospektet och den amerikanska Form CB. Vid denna bedömning har hänsyn tagits till att den begärda förlängningen innefattar påskhelgdagar vilket innebär att det i praktiken endast två veckor står till Negoames förfogande för att färdigställa dokumentationen.

Hemställan

Neogames hemställer mot bakgrund av ovan att Aktiemarknadsnämnden meddelar ytterligare dispens från kravet enligt punkt II.6 i takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att inom sex veckor från offentliggörande av erbjudandet upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling. Neogames hemställer att nämnden medger att den nyssnämnda fristen, utöver den förlängning från sex till elva veckor som redan medgivits genom uttalandet AMN 2022:02, förlängs med ytterligare tre veckor och en dag till totalt fjorton veckor och en dag så att erbjudandehandlingen kan offentliggöras den 26 april 2022. Neogames förbehåller sig rätten att återkomma med begäran om ytterligare förlängning om skäl därtill skulle föreligga, exempelvis om det skulle bli uppenbart att Finansinspektionen på grund av hög arbetsbelastning inte har möjlighet att tillmötesgå den önskade tidplanen.

Överväganden

Enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom sex veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande offentliggöra en erbjudandehandling.

I kommentaren till punkten II.6 konstateras att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana att sexveckorsfristen inte kan hållas och att Aktiemarknadsnämnden i sådana fall, på begäran, kan medge undantag.

I det nu aktuella fallet har Neogames tidigare beviljats en förlängning av tidsfristen från sex till elva veckor. Enligt nämndens mening finns det förutsättningar att, på i ansökan anförda skäl och i enlighet med nämndens praxis, bevilja ytterligare en förlängning av tidsfristen för offentliggörande av erbjudandehandlingen, till totalt fjorton veckor och en dag. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.