Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Djäkne SS III AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner i Twiik AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Om Djäkne SS III AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Twiik AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Moll Wendén Advokatbyrå på uppdrag av Djäkne SS III AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställningen

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Twiik AB har ett registrerat aktiekapital om 3 356 438 kronor, fördelat på totalt 6 712 876 aktier. Bolagets aktie är upptagen för handel på First North Growth Market.

Djäkne SS III AB, org. nr 556681-1187, (”Djäkne”) innehar totalt 1 844 600 aktier i Twiik, motsvarande cirka 27,48 procent av aktierna och rösterna för samtliga aktier i bolaget. Djäkne är bolagets största enskilda ägare.

Twiiks styrelse avser att den 27 april 2022 besluta om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units), under förutsättning av bolagstämmans godkännande i efterhand. Emissionen ska omfatta 3 356 438 units. Vid överteckning ska styrelsen ha möjlighet att besluta om en övertilldelning på samma villkor motsvarande högst 20 procent av erbjudandet. Varje unit ska bestå av tre aktier och tre teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen i emissionen ska vara 3,60 SEK per unit. Om bolagsstämman godkänner styrelsens beslut och emissionen fulltecknas kommer bolaget tillföras cirka 12 MSEK. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kan Twiik komma att tillföras ytterligare cirka 20 MSEK.

Twiik har ännu inte offentliggjort den planerade emissionen eller emissionsvillkoren. Enligt den preliminära tidplanen ska det ske den 27 april 2022 varvid även kallelse till bolagsstämma som planeras att hållas den 30 maj 2022 för beslut om godkännande av emissionen kommer att offentliggöras.

I egenskap av bolagets största ägare överväger Djäkne att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Om inte emissionen blir fulltecknad kan Djäknes röstandel i Twiik därigenom komma att öka och uppgå till eller överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Twiik, varvid budplikt skulle uppkomma för Djäkne enligt Kollegiets takeover-regler.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till Aktiemarknadsnämndens fasta praxis ifråga om dispens från budplikt vid deltagande i företrädesemissioner hemställs i framställningen att nämnden lämnar Djäkne dispens från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma om Djäkne tecknar sin andel i emissionen och utnyttjar erhållna teckningsoptioner för aktieteckning.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Djäknes ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Twiik bifallas utan villkor (jfr bl.a. AMN 2021:54).