Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Philip Morris Products SA dispens från punkten II.7 första meningen i takeover-reglerna på så sätt att acceptfristen i det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i Swedish Match får omfatta högst 15 veckor.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 maj 2022 en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Philip Morris Products SA. Framställningen rör dispens från punkten II.7 i takeover-reglerna rörande acceptfristens längd.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Philip Morris Products SA (”PMPSA”), eller ett närstående bolag till PMPSA, överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Swedish Match, som är ett multinationellt tobaksföretag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. PMPSA är ett dotterbolag till Philip Morris International Inc., ett ledande internationellt tobaksföretag med aktier upptagna till handel på New York Stock Exchange.

Enligt punkten II.7 första stycket i takeover-reglerna ska tiden för accept av ett offentligt uppköpserbjudande omfatta minst tre veckor och högst tio veckor. Med anledning av det potentiella erbjudandets förmodade storlek och multinationella karaktär kommer fullföljandet av detsamma vara villkorat bland annat av att samtliga godkännanden erhålls från myndigheter, inklusive konkurrensmyndigheter. Enligt PMPSAs bedömning kommer transaktionen troligen att kräva (i) sedvanliga konkurrensgodkännanden i Europeiska unionen, Förenta staterna och Brasilien samt eventuellt andra jurisdiktioner beroende på information som har efterfrågats från Swedish Match och (ii) bekräftelser om att godkännanden inte krävs enligt tillämplig lagstiftning avseende utländska direktinvesteringar. Vid konkurrensanmälan hos Europeiska kommissionen har PMPSA bedömt att den förväntade totala handläggningstiden för en så kallad föranmälan och ett fas 1-godkännande är cirka 20 veckor från det att erbjudandet offentliggörs.

PMPSA har tillsammans med sina rådgivare noga utvärderat möjligheterna till en kortare handläggningstid, men har i ljuset av transaktionens komplexitet och nödvändigheten att minimera risken för läckage kommit fram till att cirka 20 veckor räknat från offentliggörandet av erbjudandet är den mest rimliga tiden. Handläggningstiden hos övriga konkurrensmyndigheter förväntas, om inget oförutsett sker, bli kortare än Europeiska kommissionens handläggningstid.

PMPSA anser att det är nödvändigt att beakta den förväntade handläggningstiden för konkurrensprövningen vid bestämmandet av den initiala acceptfristens längd. Avsikten är därför att den initiala acceptfristen ska vara högst 15 veckor beräknat från publiceringen av erbjudandehandlingen, varvid det antagits att PMPSA efter fyra veckor från offentliggörandet av erbjudandet ska ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen hos Finansinspektionen, samt att Finansinspektionen tar i anspråk tio arbetsdagar för handläggning innan erbjudandehandlingen registreras.

Mot bakgrund av att acceptfristen får uppgå till sammanlagt 9 månader om fullföljandet av ett erbjudande är villkorat av myndighetstillstånd anser PMPSA att en initial acceptfrist om högst 15 veckor från att erbjudandehandlingen publiceras inte kan anses hindra Swedish Match från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt.

Hemställan

I framställningen hemställer PMPSA mot bakgrund av ovanstående att nämnden medger undantag från punkten II.7 första stycket i takeover-reglerna och tillåter en initial acceptfrist på högst 15 veckor.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bland annat följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler.

Enligt punkten II.7 första stycket i takeover-reglerna ska tiden för accept av erbjudandet omfatta minst tre veckor och högst tio veckor. Acceptfristen får under vissa förutsättningar förlängas men den sammanlagda acceptfristen får inte överstiga tre månader.

Bestämmelserna om acceptfristens längd ger uttryck för en avvägning mellan olika intressen.

Acceptfristen får å ena sidan inte vara kortare än att den ger målbolagets aktieägare skälig tid för att fatta ett informerat beslut om erbjudandet. Den får å andra sidan, av hänsyn till bland annat målbolaget, inte heller vara hur lång som helst.

I det nu aktuella fallet förutsätter erbjudandets genomförande tillstånd från myndigheter i flera länder och från EU-kommissionen. Mot bakgrund av den uppskattade tiden för erhållande dessa tillstånd hemställer PMPSA om dispens från den i punkten II.7 i takeover-reglerna uppställda tioveckorsgränsen och om att i stället få tillämpa en initial acceptfrist om 15 veckor. Enligt nämndens mening motiverar omständigheterna i fallet att denna begäran medges (jfr bl.a. AMN 2018:29).