Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB.

Om AA sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Mackmyra Svensk Whisky AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 maj 2022 en framställning från Advokatfirman Lindahl på uppdrag av AA. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Mackmyra Svensk Whisky AB, org.nr 556567-4610, är ett svenskt aktiebolag vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. AA, äger i dag aktier som representerar 19,5 procent av kapitalet och 29,9 procent av rösterna i Mackmyra.

Styrelsen i Mackmyra avser att, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 2022, besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare under sommaren 2022. Emissionen förväntas innebära att totalt högst 20 768 912 aktier emitteras, fördelat på högst 414 000 A-aktier och högst 20 354 912 B-aktier. Teckningstiden för Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 13 juni 2022 till och med den 27 juni 2022.

För att säkerställa emissionens genomförande bör den enligt Mackmyras styrelses uppfattning omfattas av teckningsåtaganden från bolagets huvudägare. AA föreslås därför i förväg åta sig att teckna sin företrädesrättsandel. AAs teckningsåtaganden kommer i sedvanlig ordning spegla hans företrädesrättsandel i företrädesemission.

Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).

I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Följaktligen kommer den andel av röstetalet för samtliga aktier i Mackmyra som AAs innehav representerar att öka om emissionen inte fulltecknas. Hur stor en sådan ökning slutligen blir beror på de slutliga emissionsvillkoren, i vilken utsträckning andra aktieägare väljer att utnyttja sin företrädesrätt och i vilken utsträckning aktier tecknas utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen kan AA komma att få ett innehav i Mackmyra som uppgår till minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Mackmyra, vilket innebär att budplikt kan uppstå för AA enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar, något som AA vill undvika.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer AA att Aktiemarknadsnämnden beviljar AA dispens från den eventuella skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Mackmyra, som kan utlösas om den andel av röstetalet för samtliga aktier i Mackmyra som AAs innehav representerar genom teckning av AAs företrädesrättsandel i företrädesemissionen uppgår till minst tre tiondelar av samtliga röster i Mackmyra.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska AAs ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Mackmyra bifallas utan villkor (jfr bl.a. AMN 2022:18).