AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:23 God sed vid avnotering (Endomines)

(Beslutades 2022-06-09, offentliggjordes 2022-08-22)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 juni 2022 en framställning från Advokatfirman Schjödt som ombud för Endomines AB. Framställningen rör god sed vid ansökan om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Endomines AB, 556694-2974, är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki. Bolagets verksamhet bedrivs i princip uteslutande i Finland (samt till viss del i Förenta staterna). I december 2019 offentliggjorde Endomines ett tänkt byte av säte från Sverige till Finland. Transaktionen avsågs genomföras genom en gränsöverskridande fusion. Bolaget hade per 28 februari 2022 cirka 9 600 aktieägare varav 3 600 svenska aktieägare vars innehav motsvarade cirka 5,5 procent av aktierna i bolaget per samma datum.

I linje med vad som aviserades i december 2019 undertecknade Endomines i juni 2021 en fusionsplan avseende en omvänd gränsöverskridande fusion, varigenom bolaget fusioneras med ett nybildat finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”), som fortsätter som det överlevande bolaget. Ägarstrukturen i Endomines Finland kommer att vara identisk med Endomines ägarstruktur vid tidpunkten för fusionen. Fusionsplanen godkändes av en extra bolagsstämma i Endomines i juli 2021 och var planerad att slutföras under hösten 2021. Nasdaq Helsinki har godkänt Endomines Finlands noteringsansökan med förbehåll för att sedvanliga villkor uppfylls. För att slutföra fusionen behövde bolaget ansöka om registrering hos den finska Patent- och registerstyrelsen senast den 27 mars 2022. Den 25 mars 2022 offentliggjorde emellertid Endomines, mot bakgrund av de omständigheter som anges nedan, att bolaget beslutat att avbryta fusionen och undersöka alternativ för att slutföra densamma, inklusive möjligheten att begära att bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Endomines avsikt har under processen varit att aktierna i Endomines Finland ska vara noterade såväl på Nasdaq Helsinki som på Nasdaq Stockholm. I juni 2021 meddelade dock Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) att möjligheten att ansluta nya utländska aktiebolag och kontoföra deras aktier via en så kallad CSD-länk tas bort med tillämpning från juni 2021. Den möjlighet som återstår att kontoföra utländska aktier i avstämningsregister i Sverige är således via svenska depåbevis.

Endomines har erhållit en lista från Euroclear med parter som tillhandahåller tjänster för utgivande av svenska depåbevis och varit i kontakt med samtliga dessa aktörer. Ingen av aktörerna har varit villig att bistå utgivande av depåbevis, framför allt av kommersiella skäl. Således saknas möjlighet att kontoföra Endomines Finlands aktier via svenska depåbevis.

Bolagets emissionsinstitut, Nordea, har meddelat att fusionsvederlaget, dvs. aktierna i Endomines Finland noterade vid Nasdaq Helsinki, ska kunna levereras till respektive förvaltare och att respektive förvaltare sedan tillser att aktieägarna får tillgång till aktierna. Även bolagets cirka 150 direktregistrerade aktieägare ska kunna erhålla aktierna, dock att vissa äldre kontotyper inte kan ta emot utländska aktier och i sådant fall kommer sådan direktregistrerad aktieägare uppmanas öppna nytt konto i sin bank som möjliggör leverans av aktierna. Någon notering av aktier i Endomines Finland i Sverige kan dock inte åstadkommas av kontoföringstekniska skäl.

För det fall en aktieägare som innehar en dylik äldre kontotyp inte har möjlighet att ta emot aktierna på sitt nuvarande konto, och inte heller har möjlighet att öppna konto som möjliggör utbokning av aktierna, kommer Endomines Finland erbjuda sig att köpa tillbaka aktierna från sådana aktieägare.

Samtliga aktieägare kommer således antingen att erhålla aktier i Endomines Finland eller, i ovan beskrivna undantagsfall (aktieägare med äldre kontotyp), likvid som motsvarar värdet av sådan aktieägares aktier i Endomines Finland.

Mot denna bakgrund avser Endomines, under förutsättning att det är förenligt med god sed på aktiemarknaden, att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm utan att det i samband därmed sker en notering på Nasdaq Stockholm av fusionsvederlagsaktierna, dvs. aktierna i Endomines Finland.

Eftersom det vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om fusionen i juli 2021 inte var känt att Endomines Finlands aktier inte skulle komma att noteras i Sverige kommer Endomines att ånyo låta bolagsstämman pröva fusionsbeslutet, denna gång under förutsättning att Endomines Finlands aktier inte noteras i Sverige.

Endomines avser att begära att avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm ska ske först tre månader efter att Nasdaq Stockholm meddelat sitt beslut om avnotering. Sådan avnotering avses då ske i nära anslutning till verkställandet av fusionen. Således kommer det att finnas gott om tid för aktieägarna att sälja aktier i marknaden för det fall aktieägare inte önskar erhålla fusionsvederlagsaktierna mot bakgrund av att dessa inte kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Bolaget har en likviditetsgarant, Lago Kapital Ltd, vilket innebär att det kommer finnas likviditet i bolagets aktie fram till avnoteringstidpunkten.

Sammantaget har Endomines uttömt alla möjligheter för en notering av fusionsvederlagsaktierna vid Nasdaq Stockholm, tillförsäkrat att samtliga aktieägare kommer att kunna erhålla fusionsvederlagsaktierna (eller i undantagsfall ett värde motsvarande värdet av fusionsvederlagsaktierna) och kommer att låta bolagsstämman ånyo ta ställning till fusionen under de nya förutsättningar som inte var kända vid det tidigare stämmobeslutet. Vidare kommer aktieägarna att ha möjlighet att under en tremånadersperiod från avnoteringsbeslutet sälja aktier i marknaden, varvid fungerande handel tillförsäkras genom en likviditetsgarant. Därtill kommer fusionsvederlagsaktierna att vara upptagna till handel på Nasdaq Helsinki, dvs. en annan reglerad marknad.

Hemställan

I framställningen hemställer Endomines att Aktiemarknadsnämnden lämnar besked om huruvida den planerade avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden berört frågor om avnotering av aktier. Nämnden har därvid noterat att den som förvärvar aktier i ett noterat bolag torde göra det under förutsättningen att det finns en fungerande marknad för bolagets aktier till dess att noteringskraven inte längre uppfylls. I linje därmed har nämnden från synpunkten av god utvecklat en restriktiv praxis avseende ansökan om avnotering så länge marknadsplatsens noteringskrav är uppfyllda.

I det nu aktuella fallet handlar det inte om att Endomines vill lämna aktiemarknaden utan om ett domicilbyte till Finland genom en gränsöverskridande fusion där Endomines aktieägare som fusionsvederlag kommer att erhålla aktier i det övertagande bolaget, Endomines Finland. Endomines har, som nämnden förstår saken, uttömmande undersökt möjligheten att notera aktierna i Endomines Finland inte bara på Nasdaq Helsinki utan även på Nasdaq Stockholm men kommit till slutsatsen att detta av kontoföringstekniska skäl inte kan ske. Aktierna kommer därför noteras uteslutande på Nasdaq Helsinki.

Enligt nämndens mening kan det under dessa omständigheter och med beaktande av vad som i övrigt anförs i framsträllningen inte anses strida mot god sed att ansöka om att avnotera aktierna i Endomines från Nasdaq Stockholm på det sätt som beskrivs i framställningen.