AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:26 Dispens från budplikt (Spetses Investments Limited – IRRAS)

(Beslutades 2022-06-30, offentliggjordes 2022-07-05)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Garanten (Spetses Investments Limited), undantag från den budplikt som kan uppkomma vid ett infriande av garantiåtagandet i den planerade företrädesemissionen i IRRAS AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i IRRAS AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Garanten högst kan få genom infriandet av garantiåtagandet, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Garanten.

Om Garanten, ensam eller tillsammans med någon närstående, sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i IRRAS AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Levant Capital Limited, org nr 2373870 (”Levant Capital”) och Spetses Investments Limited, org nr 391624 (”Garanten”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Garanten är ett helägt dotterbolag till LCP-SPV XI, L.P., org nr 118831, vilket är en fond som förvaltas av Levant Capital.

IRRAS AB, org.nr 556872-7134, är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Varken Levant Capital, Garanten eller någon fond som förvaltas av Levant Capital äger några aktier i IRRAS.

Mellan Levant Capital, IRRAS största ägare (Bacara), IRRAS fjärde största ägare (Lexington) och IRRAS styrelseordförande (AA) föreligger viss gemenskap. Rösterna i Bacara kontrolleras av AAs fru och hennes bror, och AA äger aktier motsvarande 20 procent av kapitalet i Bacara. AA och hans fru äger Lexington. Bacara äger indirekt 20 procent av Levant Capital. AA är styrelseledamot och partner i Levant Capital. Mellan, å ena sidan, Levant Capital och, å andra sidan, Bacara och Lexington föreligger emellertid inget koncernförhållande eller något sådant förhållande som avses i 3 kap. 5 § 4 eller 5 LUA.

IRRAS styrelse avser att besluta om en nyemission under förutsättning av bolagstämmans godkännande, vilken kommer att tillföra bolaget högst 215 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Bolagets aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I sista hand ska tilldelning ske till den eller dem som lämnat emissionsgarantier.

Två större aktieägare i bolaget, Bacara och Lexington, har åtagit sig att teckna sina företrädesrättsandelar, motsvarande cirka 27,5 procent av emissionen. Ytterligare aktieägare kan komma att ingå åtagande att teckna sina företrädesrättsandelar. Garanten avser att garantera ett belopp om 100 miljoner kronor, motsvarande cirka 46,5 procent av emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå för garantiåtagandet, men IRRAS kommer att kompensera Levant Capital för de kostnader som Levant Capital haft i samband med Garantens ingående av garantiåtagandet.

IRRAS aktieägare kommer inför bolagsstämman att informeras om hur stor kapital- och röstandel som Garanten högst kan få genom att infria garantiåtagandet. Enligt villkoren för emissionen kommer det att stå samtliga aktieägare fritt att teckna inte bara sin pro rata-andel utan även så många aktier man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att begränsa, eller sammantaget helt undvika, att garantiåtagandet behöver infrias. Beroende på i vilken omfattning bolagets aktieägare och andra väljer att teckna aktier i emissionen skulle Garanten genom infriandet av sitt åtagande kunna nå ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, dock aldrig mer än 54,7 procent av röstetalet. Garanten – som inte är intresserad av att förvärva samtliga aktier i bolaget – ansöker därför om dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av infriandet av garantiåtagandet.

Hemställan

Med hänvisning till ovan angivna omständigheter hemställer Garanten att nämnden medger undantag från den budplikt som skulle uppkomma vid infriande av det ovan beskrivna garantiåtagandet.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Budplikten innebär en skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen eller godkännande av styrelsens emissionsbeslut är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet avser Garanten att till viss del garantera en företrädesemission av aktier i IRRAS. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2021:54).