Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Abelco Investment Group AB undantag från den budplikt som skulle uppkomma genom aktieteckning i den i framställningen beskrivna emissionen i Agilit Holding AB på villkor att:

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Agilit Holding AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Abelco Investment Group AB högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

  2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Abelco Investment Group AB.

Om Abelco Investment Group AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Agilit Holding AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 augusti 2022 en framställning från Abelco Investment Group AB, org.nr 556775-2745. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Agilit Holding AB, org. nr. 559058-5807 (”Agilit”) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Agilit tillhandahåller ett utbud av digitala tjänster, som berör hälsovård.

Rightbridge Ventures AB, org. nr. 559244-3195 (”Rightbridge”) är ett venture capital-bolag. Största ägare i Rightbridge är Abelco Investment Group AB (”Abelco”) som innehar aktier motsvarande 48,14 procent av kapitalet och rösterna.

Agilit har ingått avtal med aktieägarna i Rightbridge om förvärv av samtliga aktier i Rightbridge (”Transaktionen”). Köpeskillingen avses erläggas på tillträdesdagen genom en säljrevers som direkt därefter kvittas mot betalning av nyemitterade aktier i Agilit. Genom deltagande i kvittningsemission kan Abelco, som idag inte äger några aktier i Agilit, som högst komma att erhålla ca 38,06 procent av kapitalet och rösterna i Agilit, vilket aktualiserar budplikt i enlighet med takeover-reglerna.

Transaktionen är villkorad av att (i) Rightbridge uppfyller noteringskraven, (ii) dispens från budplikt erhålls, och att (iii) bolagsstämma i Agilit godkänner Transaktionen. Agilit har för avsikt att inför bolagsstämman tillhandahålla aktieägarna fullständig information om dels motiven bakom Transaktionen, dels hur stor kapital- respektive röstandel som Abelco och övriga aktieägare i Rightbridge kommer att erhålla i Agilit vid ett godkännande av Transaktionen och emissionen.

Majoritetskravet för giltigt beslut avseende emissionen är två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från reglerna om budplikt medges i enlighet med punkten I.2 i takeover-reglerna. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns, i kommentaren till budpliktsreglerna, att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. att aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I det nu nämnda förfarandet sker Transaktionen genom en s k kvittningsemission, vilket enligt tidigare uttalanden från Aktiemarknadsnämnden även omfattas som exempel på omständighet som undantas från budplikt.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställer sökanden att Aktiemarknadsnämnden medger Abelco undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av Abelcos deltagande i den ovan beskrivna Transaktionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bland annat i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2021:51.

I det nu aktuella fallet avser Abelco att teckna aktier i en kvittningsemission i Agilit i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i Rightbridge som Abelco överlåter till Agilit. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även sådana förfaranden. Ansökan om dispens ska mot bakgrund därav och under ovan angivna förutsättningar bifallas.