Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Flerie Invest AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Nanologica AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Flerie Invest AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Nanologica AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Nanologica AB som ska godkänna emissionsbeslutet informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Flerie Invest AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Flerie Invest AB.

Om Flerie Invest AB förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Nanologica AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 augusti 2022 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av Flerie Invest AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Nanologica AB, org. nr 556664-5023, är ett svenskt aktiebolag som är verksamt inom nanoteknik. Nanologicas verksamhet består i att utveckla läkemedel och produkter som används för separation och rening inom läkemedelsindustrin. Nanologicas aktiekapital uppgår till cirka 11.548.771 kronor fördelat på 28.165.826 aktier, vilka är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Flerie Invest äger för närvarande 8.982.639 aktier i Nanologica, vilket motsvarar cirka 31,9 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Flerie Invests nuvarande ägarandel uppstod då bolaget infriade sitt garantiåtagande i den företrädesemission som beslutades av styrelsen i Nanologica den 7 februari 2020. Aktiemarknadsnämnden meddelade den 6 februari 2020 (AMN 2020:03) Flerie Invest undantag från den budplikt som kunde uppkomma om bolaget tecknade sin andel i företrädesemissionen och dessutom infriade ett garantiåtagande att teckna aktier i Nanologica utöver teckningsåtagandet.

Flerie Invest är den största ägaren i Nanologica. AA är styrelseledamot i Nanologica. AA har även ett bestämmande inflytande i Flerie Invest.

För att säkra finansieringen av befintliga och framtida projekt avser styrelsen i Nanologica att besluta om en företrädesemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, som vid fullteckning tillför Nanologica en emissionslikvid om cirka 93,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nanologicas aktieägare kommer ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I sista hand ska tilldelning ske till den eller de som lämnat emissionsgarantier.

Styrelsen i Nanologica har ännu inte beslutat eller offentliggjort de närmare villkoren för emissionen.

För att säkerställa att emissionen kan ske framgångsrikt på acceptabla villkor gör styrelsen i Nanologica bedömningen att den måste förankras med bolagets större ägare genom teckningsåtaganden, samt att en större andel av resterande del av emissionen måste garanteras av aktieägare eller andra investerare.

Flerie Invest har förklarat att bolaget kommer att teckna sin pro rata-andel av emissionen, vilket motsvarar cirka 31,9 procent av de emitterade aktierna och en emissionslikvid om cirka 29,9 miljoner kronor vid en sammanlagd nyemission om cirka 93,9 miljoner kronor (”Teckningsåtagandet”). Utöver Teckningsåtagandet har Flerie Invest lämnat ett garantiåtagande som innebär att Flerie Invest garanterar att minst 85 procent av Nyemissionen tecknas (”Garantiåtagandet”).

Utöver Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet enligt ovan kommer andra större aktieägare i Nanologica tillsammans lämna teckningsåtaganden avseende cirka 14,2 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen därmed av teckningsförbindelser motsvarande cirka 46,1 procent av den förestående emissionen. Varken för Teckningsåtagandet eller Garantiåtagandet utgår någon ersättning.

Enligt villkoren för emissionen kommer det stå samtliga aktieägare fritt att teckna, inte bara sin pro rata-andel, utan även så många aktier man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att begränsa att Flerie Invests ägarandel ökar jämfört med nuvarande ägarandel.

Flerie Invest kommer genom Teckningsåtagandet nå ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Nanologica. Villkoren för emissionen innebär att Flerie Invest kommer att bli ägare till minst cirka 31,9 procent och maximalt cirka 43,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget efter emissionen.

Det bör framhållas att Teckningsåtagandet inte lämnas i avsikt att öka Flerie Invests innehav av aktier i Nanologica utan i syfte att stärka Nanologicas egna kapital. I egenskap av största ägare i Nanologica har Flerie Invest ett ägaransvar som medför att Flerie Invest är föranlåtet att lämna ett åtagande att teckna aktier i emissionen.

Hemställan

Med hänvisning till ovan angivna omständigheter hemställer Flerie Invest att nämnden medger undantag från den budplikt som skulle uppkomma vid fullgörandet av (i) Teckningsåtagandet, som motsvarar cirka 31,9 procent av den planerade företrädesemissionen av aktier i Nanologica, samt (ii) Garantiåtagandet att teckna aktier upp till 85 procent av samtliga aktier i nyemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Flerie Invest innehar i dag, med stöd av en dispens (AMN 2020:03) aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Nanologica. Flerie Invest kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i bolaget utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2021:58).

Flerie Invests bör således beviljas dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Nanologica utan villkor.

Flerie Invest avser också att garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Flerie Invest bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. AMN 2022:26).