Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Ratos AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Semcon AB till aktieägare i Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Kanter Advokater på uppdrag av Ratos AB. Framställningen rör dispens för att undanta aktieägare i Förenta staterna från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Ratos överväger att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon Aktiebolag, org.nr 556539-9549 att överlåta samtliga sina aktier till Ratos. Målbolagets aktiekapital uppgår till 18.112.534 kronor fördelat på 18.112.534 aktier, alla av samma slag, vilka är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Vederlaget i erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.

Ratos överväger att undanta aktieägare i Förenta staterna från erbjudandet. Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2022:32 meddelat budgivaren Etteplan dispens i samma fråga. Enligt tillgänglig ägarinformation som Ratos tagit del av uppgår det utländska aktieägandet i målbolaget till mindre än tre procent i samtliga länder utanför EES förutom Förenta staterna och Storbritannien. Aktieägare med hemvist i Förenta staterna innehar sammanlagt aktier motsvarande cirka 3,33 procent av samtliga aktier och röster i målbolaget, varav en enskild, institutionell aktieägare innehar aktier motsvarande cirka 3,14 procent av samtliga aktier och röster.

Aktierna i Semcon är inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Förenta staterna eller någon annanstans utöver i Sverige.

Institutionella ägare i Förenta staterna är i allmänhet vana vid att erbjudanden från europeiska länder inte omfattar aktieägare med hemvist i Förenta staterna och har rutiner för att hantera sådana situationer. Då marknadskursen vid ett uppköpserbjudande regelmässigt anpassar sig till budnivån är det även i allmänhet möjligt för aktieägare baserade i Förenta staterna att få del av det ekonomiska värdet av ett erbjudande genom att sälja sina aktier på marknadsplatsen. Aktieägare i Förenta staterna påverkas därmed i praktiken inte negativt av att ett erbjudande inte omfattar Förenta staterna.

Om erbjudandet skulle riktas även till aktieägarna i Förenta staterna skulle det medföra betydande kostnader för Ratos, bland annat för att fastställa vilka legala krav som ställs för ett sådant erbjudande och för att vidta de åtgärder som i övrigt krävs enligt tillämpliga regler i Förenta staterna. Tidplanen för erbjudandet skulle även påverkas negativt. Vidare skulle det medföra en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i Förenta staterna omfattas av erbjudandet.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar Ratos dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i Förenta staterna.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser Ratos, i linje med vedertagen praxis, att i ett uppköpserbjudande avseende aktierna i Semcon låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna. Enligt framställningen ger tillgängligt material vid handen att innehavet hos aktieägare i Förenta staterna uppgår till motsvarande cirka 3,33 procent av samtliga aktier i Semcon, varav en enskild, institutionell aktieägare antas inneha aktier motsvarande cirka 3,14 procentenheter. Aktierna i Semcon är inte noterade på någon marknadsplats i Förenta staterna.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att, med beaktande av de i framställningen åberopade skälen och i linje med nämndens praxis, bevilja dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna. Jfr AMN 2022:32.