Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av TrønderEnergi AS. Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

TrønderEnergi är stor aktieägare i Scandinavian Biogas Fuels International AB (”SBF”), med cirka tolv procent av aktierna och rösterna. Styrelsen för SBF har aviserat att den avser att sondera olika finansieringsalternativ.

Ett tänkbart scenario är att TrønderEnergi, eller något bolag som är affilierat med TrønderEnergi, deltar i en riktad nyemission i SBF. En sådan nyemission antas kräva beslut av bolagsstämman i SBF. Genom teckning i en nyemission i SBF skulle TrønderEnergis andel av röstetalet i SBF kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar. Då skulle budplikt uppkomma och om budplikten inte bortfaller ska TrønderEnergi inom fyra veckor från erhållandet av de nya aktierna lämna ett budpliktserbjudande till övriga aktieägare i SBF.

Om styrelsen för SBF beslutar att föreslå eller genomföra en nyemission kommer detta att offentliggöras genom ett pressmeddelande. I detta pressmeddelande, eller i ett separat pressmeddelande från TrønderEnergi samma dag som offentliggörandet, kommer det i förekommande fall att anges att TrønderEnergi genom teckning av aktier i nyemissionen kommer att förvärva x aktier i SBF så att, tillsammans med TrønderEnergis befintliga y aktier i SBF, TrønderEnergis andel av röstetalet i SBF därefter uppgår till eller överstiger tre tiondelar och att budplikt därför uppkommer vid erhållandet av aktierna.

Hemställan

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden ger besked om vad det lägsta tillåtna budpriset skulle vara i ett eventuellt budpliktsbud på SBF enligt ovan.

TrønderEnergis uppfattning är att (under förutsättning att det inte finns några föraffärer till högre pris) budpriset ska bestämmas så att det inte är lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för SBF:s aktier under de 20 börsdagarna närmast före den dag då nyemissionen offentliggörs av styrelsen för SBF enligt ovan.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

SBF:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Nämnden gör följande bedömning.

Priset i ett budpliktsbud ska, som nämnden konstaterat i flera tidigare uttalanden, som utgångspunkt reflektera aktiernas marknadsvärde innan den transaktion som utlöste budplikt offentliggjordes. I det aktuella fallet ska därför budpriset, i linje med TrønderEnergis egen bedömning och under förutsättning att det inte finns några föraffärer till högre pris, bestämmas så att det inte är lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för SBF:s aktier under de 20 börsdagarna närmast före den dag då nyemissionen offentliggörs av styrelsen för SBF. Detta gäller även om det efter offentliggörandet kommer att förflyta viss tid till dess att TrønderEnergi erhåller de tecknade aktierna och ett bolagsstämmobeslut om nyemissionen har fattats. Se bl.a. AMN 2020:41.